A4 Midden-Delfland deel 4

 1. Home
 2. /
 3. A4 Midden-Delfland deel 4

A4 Midden-Delfland deel 4

A4 geen zegen voor Midden-Delfland tot 22 februari 2005

Al sinds 1953 wordt er gesproken over de aanleg van een rijksweg door Midden-Delfland. Het tracé van deze weg loopt van het eindpunt van de A4 bij de Kruithuisweg in Delft in rechte lijn door Midden-Delfland, tussen de bebouwing van Schiedam en Vlaardingen door sluit de A4 daar aan op de A20. Dit is deel 4 in de reeks artikelen op deze site over deze weg.

Midden-Delfland
In de Haagsche Courant van 9 november 2004 laat wethouder Hanemaaijer van gemeente Midden-Delfland weten dat de A4 zo snel mogelijk moet worden aangelegd. De wethouder denkt dat het sluipverkeer door Midden-Delfland aanzienlijk zal afnemen als de A4 wordt aangelegd. Een onderbouwing van deze veronderstelling wordt echter niet gegeven. In de Schakel MiddenDelfland van 11 november 2004 wordt in het artikel “A4 geen zegen voor Midden-Delfland” gepleit voor aanleg van het Veilingroute alternatief. De afname van het sluipverkeer door Midden-Delfland wordt betwijfeld en de voordelen die de keuze op de Veilingroute zouden moeten laten vallen worden genoemd.

Mooie weg
Een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat laat in de IODS nieuwskrant nummer 11 weten dat je met het beschikbare budget een hele mooie weg kan bouwen. Bij het ministerie leeft nog steeds de overtuiging dat de A4 de beste oplossing zal blijken te zijn volgens de Tracénota MER. Ook zegt V&W dat de weg niet doorgaat mocht het budget toch onvoldoende blijken voor een aanvaardbare inpassing. Het taakstellend budget van € 475 miljoen is de bovengrens voor aanleg van de weg. De resultaten van de Trajectnota MER zijn begin december in concept klaar en vanaf dat moment krijgen alle IODS betrokkenen dit concept voorgelegd waarna de ministers van V&W en VROM besluiten welk alternatief of welke alternatieven door Rijkswaterstaat vanaf januari 2005 zullen worden voorgelegd aan de IODS partners. Ook de Tweede Kamer wordt nog geraadpleegd voordat Rijkswaterstaat voor het ontwerp gedetailleerd de effecten voor economie, verkeer, recreatie en milieu onderzoekt. Deze resultaten worden meegenomen in de uiteindelijke Trajectnota MER die rond september 2005 wordt verwacht. Na vaststelling door de betrokken ministers van de studie volgt er weer een inspraakronde van acht weken. Naast de provincie met € 30 miljoen hebben ook de ministeries van LNV en VROM totaal € 20 miljoen toegezegd. Dit is bij lange na nog niet het bedrag wat Norder had berekend voor het hele IODS programma. Voor het onderdeel grondwerving uit het IODS plan heeft men inmiddels andere oplossingen bedacht, welke dat zijn wordt niet genoemd, van integrale aanleg volgens de IODS plannen is nu dus eigenlijk al geen sprake meer.

Afbeelding uit Samenvatting Startnotitie A4 Delft-Schiedam

Meten is weten
Op 23 november 2004 laat Milieudefensie weten dat milieu en civieltechnisch ingenieurs- en adviesbureau Tauw vanaf 1 december 2004 de luchtkwaliteit rond het Kethelplein gaat meten. Tot nu toe is er nooit echt gemeten en baseert men zich op de berekeningen van TNO die overigens ook al een overschrijding van de Europese normen voor luchtverontreiniging laten zien. Milieudefensie denkt dat die berekeningen optimistischer zijn dan de realiteit. Recente uitspraken van de Raad van State die aanleg of uitbreiding van wegen elders in Nederland hebben geblokkeerd zullen volgens Milieudefensie resulteren in het niet doorgaan van de A4 Midden-Delfland. Met het rapport over de metingen bij het Kethelplein die een jaar zullen duren, denkt Milieudefensie dat de rechters aanleg van de A4 zullen verbieden. Begin december valt bij 30.000 huishoudens rond het A4 tracé een enquête van Milieudefensie in de bus over de A4. Men hoopt zoveel mogelijk reacties te ontvangen. De uitkomsten van de reacties worden opgestuurd naar de betrokken gemeenten, de provincie Zuid-Holland en de Rijksoverheid. De enquête is ook te vinden op de site van milieudefensie.

Oranjetunnel weer in beeld
Diverse buurgemeenten van Rotterdam zijn bang dat als de aanleg van de A4 zou doorgaan dit ten koste gaat van een mogelijke aanleg van de Oranjetunnel. Men zou graag een onderzoek laten uitvoeren om te zien of deze angst terecht is. Wethouder Hulman van Rotterdam weigert echter medewerking aan een onderzoek en wil geen vragen stellen aan Rijkswaterstaat hierover. Aanleg van de A4 zou wel eens zoveel verkeer kunnen opleveren dat het onmogelijk wordt om al het verkeer van de nog aan te leggen Veilingroute te verwerken.

Veilingroute, Oranjetunnel en A4 Midden-Delfland, uit: Samenvatting startnotitie, maart 2004.

Concept trajectnota lekt uit
Op 11 december 2004 meld de Haagse Courant het conceptrapport van de Trajectnota MER A4 in bezit te hebben. Uit dit rapport zou blijken dat de A13/A16 variant voor een grotere reductie van de files zorgt. Daarnaast zorgt deze route voor een grotere vermindering van de luchtvervuiling en de A13/A16 route kan meer verkeer verwerken dan de beoogde A4. Alleen op het gebied van geluid zou de A4 beter scoren maar dat wordt mogelijk veroorzaakt door de inpassing van de A4 terwijl voor de andere weg waarschijnlijk van een maaiveldvariant is uitgegaan. De A4 zou volgens dit rapport na aanleg direct te maken krijgen met ernstige filevorming. Verkeer en Waterstaat is nog steeds niet bereid berekeningen over de verkeersdrukte op de A4 bekend te maken. Tegenstanders maken hieruit al jaren op dat deze cijfers niet gunstig zijn voor de aanleg van de weg. Wethouder Den Boer van gemeente Westland maakt zich geen zorgen. Hij zegt niet beter te weten dan dat de A4 plannen doorgaan en hij zal zijn uiterste best doen om de plannen doorgang te laten vinden.

Peijs komt enthousiasmeren
Minister Peijs bezoekt samen met gedeputeerde van Nieuwenhoven op 14 december 2004 Schiedam. Ze komt voor een gesprek met de burgemeesters en wethouders en leden van de fracties uit Vlaardingen en Schiedam. Iets nieuws heeft ze echter niet te melden. De minister wil vasthouden aan aanleg van de A4. De alternatieven A13/A16 en Veilingroute waren niet bespreekbaar voor de minister omdat die onbetaalbaar zouden zijn. Ze benadrukt in het gesprek dat ze haast wil maken met de aanleg maar zegt ook dat ze geen weg kan bouwen die niet aan de wettelijke eisen zou voldoen. Peijs roept beide gemeenten op enthousiast de discussies te blijven aangaan, Ook wil ze niet de toezegging doen dat er geen woningen gesloopt hoeven te worden in verband met de milieueisen. De minister hoopt op technische ontwikkelingen die auto’s schoner zullen maken. De bijeenkomst begon een half uur te laat omdat de minister in de file had gestaan. Burgemeester Scheeres van Schiedam merkte op dat de minister er recht op heeft om in de file te staan omdat het tenslotte haar files zijn.

Kamerdebat verkeersprojecten
Op 20 december 2004 is door de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer overleg gevoerd waarbij de A4 uitgebreid is besproken. In de motie Gerkens (SP) wordt gevraagd om de A14 als alternatief mee te nemen in de MER. Deze weg loopt van de A4 bij Leidschenveen naar het Terbrechtseplein bij Rotterdam waardoor doorgaand verkeer niet meer over het Prins Clausplein en de A13 langs Delft en Overschie hoeft te rijden. Volgens de minister was de A14 al 20 jaar geleden geschrapt. Deze motie is niet in stemming gebracht omdat een meerderheid van de Tweede Kamer tegen zou stemmen. Gerkens verwijt de minister dat o.a. de A4 Midden-Delfland hoog op de agenda staat door het gelobby van VNO-NCW. Een beslissing moet worden genomen op basis van feiten en niet op basis van sentimenten. Zij vraagt de minister om alle varianten gelijkwaardig te onderzoeken. De minister antwoord dat alle drie de varianten volwaardig worden meegenomen. Deze uitspraak is echter in tegenspraak met haar uitspraken op 14 december in Schiedam. Hermans (LPF) klaagt over de vertraging die is ontstaan in de besluitvorming over de A4. De minister geeft echter aan dat de planning te optimistisch bleek te zijn en daarom is aangepast. De Christen Unie vindt dat de A4 een wat schimmig dossier wordt en is ontevreden over de beantwoording door de minister van eerder gestelde vragen. Ook in tweede instantie was de beantwoording onder de maat. Slob wil dat rijkswaterstaat gaat onderzoeken wat de gevolgen voor de Veilingroute en de Oranjetunnel zijn bij aanleg van de A4. In de motie Slob (christenUnie) en van der Staaij (SGP) wordt gevraagd om in het kader van de MER te onderzoeken of aanleg van de A4 geen belemmering vormt voor aanleg van de A4 in combinatie met een alternatief. De minister antwoord daarop dat niet wordt uitgegaan van aanleg van verschillende varianten en wil daarom geen rekening houden met de problemen die bij latere aanleg van bijvoorbeeld de Veilingroute zouden ontstaan. Zij wijst nog maar eens op het taakstellend budget van € 470 miljoen. De minister weet op dat moment dat de A4 volgens de gegevens van de conceptnota voor dit bedrag niet kan worden aangelegd. Een andere vraag die Slob stelde was: Is de capaciteit van het Prins Clausplein toereikend bij aanleg van de A4 en de Veilingroute. Zowel Slob als Duyvendak(groen Links) stellen vragen over een intentieverklaring die door de provincie de dag na dit debat aan de minister zal worden aangeboden en willen weten of het klopt dat hierin staat dat de minister de A4 als enige variant wil uitwerken. De minister geeft in eerste instantie vage en ontwijkende antwoorden. Uiteindelijk zegt ze dat het niet haar intentieverklaring is maar dat zij hem alleen in ontvangst zal nemen en niet weet wat er in staat. Later zal blijken dat ze drommels goed wist wat er in stond, er staat in de intentieverklaring letterlijk: “het voornemen van de minister is… een aanbestedingsprocedure die parallel loopt aan de tracé MER procedure”. Van der Staaij vraagt zich af of de minister de MER procedure wel serieus neemt en dringt er bij de minister op aan dat zij zich op geen enkele manier aan de intentieverklaring verbindt voordat de problemen met de luchtkwaliteit en doorstroming zijn opgelost.

Intentieverklaring commissie IODS
Zoals al uit het debat over de verkeersprojecten bleek zou de commissie IODS een intentieverklaring gaan sturen naar minister Peijs. In deze intentieverklaring wordt o.a. gepleit voor het nu al aanbesteden van de A4. In de commissievergadering van 21 december 2004 stemden Vlaardingen en Schiedam tegen het versturen van deze brief omdat het besluit om de A4 aan te leggen helemaal nog niet is genomen. Er loopt nog een tracébesluit en een MER over de A4 en de alternatieven. Tekenen van de intentieverklaring betekent een keuze voor de A4 kreeg de directeur van het IODS te horen van wethouder Bot van Vlaardingen. Stichting Stop Rijksweg 19/A4 heeft alle leden van de IODS commissie opgeroepen om niet in te stemmen met de intentieverklaring. Henk Tetteroo, woordvoerder van deze stichting, zegt dat in de klankbordgroep die de IODS commissie adviseert grote bezwaren bestaan tegen deze intentieverklaring. Zo zou het conceptrapport van de Trajectnota MER sterk gekleurd zijn en daarnaast zouden vele zaken nog ontbreken in dit rapport. Rijkswaterstaat meldt dat het rapport onder grote tijdsdruk gemaakt is. Volgens Tetteroo is er niet serieus naar de Veilingroute gekeken, ontbreken ineens geluidsgaranties, is er gewerkt met een verouderd rekenmodel en is er niets gedaan met de aanbevelingen van deskundigen. De tegenstanders in de klankbordgroep IODS krijgen vaak niet de gevraagde gegevens en de afgesproken radiostilte is de laatste tijd regelmatig door V&W en de Provincie doorbroken. Ook de gemeente Delft heeft de intentieverklaring uiteindelijk niet ondertekend.

ANWB
De ANWB laat 6 januari 2005 weten dat men hoopt op een voortvarende besluitvorming. De A4 lijkt de beste oplossing te bieden binnen de financiële mogelijkheden. De ANWB maakt zich wel zorgen over de financiële haalbaarheid van een goede inpassing en vraagt dringend vast te houden aan de IODS variant in verband met het recreatieve belang van Midden-Delfland. Een ingreep in het landschap als de aanleg van de A4 is bepalend voor de belevingswaarde voor vele decennia aldus de ANWB.

Peijs boos, van Nieuwenhoven onheus bejegend
Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat in januari 2005 weten dat minister Peijs boos was over de uitgelekte rapportages over de A4. De woordvoerder liet verder weten zich af te vragen of nog wel alle informatie zou moeten worden bekend gemaakt aan de klankbordgroep IODS nu duidelijk is dat daar het lek naar de media zit. Vertrouwelijke informatie hoort natuurlijk niet te worden doorgespeeld naar de pers maar het is onduidelijk wanneer het rapport wel openbaar gemaakt zou gaan worden. GroenLinks provinciale statenlid Ouwehand is waarschijnlijk de eerste GroenLinkser die verklaart voorstander te zijn van de A4 als het voor Midden-Delfland een kwaliteitsverbetering inhoudt en als de Europese milieunormen niet worden overschreden. Ook Jeltje van Nieuwenhoven heeft inmiddels de weerstand tegen de A4 die bij verschillende klankbordgroep leden bestaat ondervonden. Zij is door leden van de klankbordgroep uitgemaakt voor leugenaar. Zij wil de klankbordgroep nog een kans geven maar waarschuwde dat er geen zaken naar buiten mogen lekken waarover nog geen besluit is genomen. De tegenstanders van de A4 brengen daar tegen in dat belangrijke informatie wordt achtergehouden en vinden dat ze alle relevante informatie in de openbaarheid moeten brengen.

Sluipverkeer
De op de A4 voorziene files zullen waarschijnlijk eerder voor toename van het sluipverkeer door Maasland gaan zorgen in de toekomst dan dat er een afname valt te verwachten. De problemen met het sluipverkeer in dit dorp worden alsmaar groter. De routes tussen Schipluiden en Vlaardingen / Schiedam zullen binnenkort worden voorzien van doseerinstallaties waardoor al een verdere toename van sluipverkeer wordt verwacht voor de route door Maasland voordat de A4 is aangelegd.

Enquête
De enquête over de A4 van Milieudefensie is door 2364 personen ingevuld. Een grote meerderheid is tegen aanleg van de A4. Bij volledige ondertunneling zou een groot gedeelte van de inzenders het verzet tegen aanleg van de weg opgeven. Ruim één derde van de inzenders gaf aan geen enkele variant acceptabel te vinden. Milieudefensie vindt dat het rijk te weinig geld uittrekt voor aanleg van deze weg. De respondenten hebben aangegeven zich zorgen te maken over de luchtverontreiniging in dit gebied en hebben weinig vertrouwen in de aanpak van de overheid.

Geluid- en zichtgaranties
Stichting Stop RW19/A4 schrijft op 18 januari 2005 dat tijdens de 11 januari gehouden ronde tafel conferentie over de A4 overtuigend is gebleken dat Rijkswaterstaat de geluid- en zichtgarantie voor de A4 volkomen negeert. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft in het verleden de tegenstanders van de A4 juist met deze garanties aan de IODS tafel weten te krijgen. Deze garanties zijn een waarborg voor het beperken van de schade op het gebied van ecologie en landschapskwaliteit. Jeroen Roos en Henk Tetteroo van Stop RW 19/A4 zeggen dat volgens de oude MER uit 1996 de geluidswallen 4.30 meter hoog zouden moeten worden om aan de geluidsgaranties van 40 dB(A) op 250 meter van de weg te voldoen. Bij de recent berekende verkeersintensiteit zouden de schermen ruim 12 meter hoog moeten worden. Dit betekent dat de weg 8 meter onder het maaiveld zou moeten worden aangelegd.

Keuze Delft
Wethouder Grashoff van Delft vraagt eind januari 2005 de Delftse politiek om een uitspraak over de beste mogelijkheid om de verkeersstromen rond de stad te verbeteren. Men kan kiezen voor aanleg van de A4 volgens het IODS plan en daarnaast kan men kiezen voor een brede A13 met 2 extra rijbanen in beide richtingen. Op 3 februari 2005 geeft de politiek aan dat men verbreding van de A13 tot vijfbaansweg niet ziet zitten. Henk Tetteroo van Stichting Stop Rijksweg 19/A4 hield de Delftse raad voor dat de minister overweegt om de zicht- en geluidsgaranties, die dus destijds juist zijn afgesproken om de twijfelende partijen te laten instemmen met de IODS plannen, los te laten. Volgens Tetteroo wordt de waarde van Midden-Delfland steeds groter omdat het gebied erom heen steeds drukker, voller en meer bebouwd wordt. Een meerderheid van de Delftse gemeenteraad kiest uiteindelijk voor de A4 maar alleen als onverkort aan het IODS programma zal worden voldaan.

Ambitie van Nieuwenhoven
Op de site van de provincie is in een interview met van Nieuwenhoven de volgende passage te lezen: Haar ambitie is dat de schop deze periode de grond in gaat voor onder andere de A4 Midden-Delfland: de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam. Een samenwerkingsverband waar 34 miljoen euro beschikbaar komt voor projecten in het gebied. “Er komt niet alleen een weg door dat gebied, maar we zorgen dat de mensen die daar wonen iets aan die weg hebben. Het gaat om een nieuw evenwicht tussen verplaatsen, werken en recreatie.” De A4 is blijkbaar voor haar al een vaststaand feit, de schop in de grond voor de beste MER variant zou zij horen te zeggen lijkt mij. De beschikbare 34 miljoen zou volgens het rapport “Kansen benutten Impasses doorbreken” 90 miljoen moeten zijn. Harde toezeggingen voor het hele bedrag zijn er niet en het is ook zeer twijfelachtig of die er ooit komen. Wat de mensen die daar wonen aan deze weg hebben en wat er bedoeld wordt met nieuw evenwicht tussen verplaatsen, werken en recreatie is volstrekt onduidelijk. Deze passage is niet bepaald een goede start in het moeizame IODS proces en blinkt uit in politieke vaagheid.

Concept Trajectnota MER
De op 7 december 2004 verschenen toen nog vertrouwelijke Concept Trajectnota is vanaf februari 2005 via de iods site in te zien. De volgende deels al eerder uitgelekte conclusies zijn te vinden in deze nota. De A13/A16 variant zorgt voor de grootste reductie van de files. Ook ten aanzien van de luchtverontreiniging en het verwerken van de hoeveelheid verkeer scoort de A13/A16 beter dan de A4. Op het gebied van geluid komt de A4 als beste uit de bus maar dat wordt veroorzaakt door de goede IODS inpassing. De A4 en de A54 (Veilingroute) zijn in dit onderzoek onderzocht als tweebaansweg. Bij de A54 staat zelfs vermeld dat men voor een goede vergelijking met de A4 is uitgegaan van een tweebaansweg. Vreemd genoeg heeft men bij de A13/A16 variant wel voor een driebaansweg gekozen. Voor de verkeersafwikkeling op het onderliggende wegennet in Midden-Delfland zijn de A4 en de A54 de beste oplossingen. Er moeten in het geval van de A4 dan wel volwaardige aansluitingen bij het Kethelplein met de A20 gemaakt worden. Een ander belangrijk aspect voor dit gebied is de verkeersveiligheid op de provinciale en gemeentelijke wegen die het meest gebaat is bij aanleg van de veilingroute.

Schema uit: Trajectnota MER A4 Delft-Schiedam, Concept, 8 december 2004

 

Veel duurder dan begroot
De aanlegkosten die voor de verschillende varianten worden genoemd in de conceptnota vertonen grote verschillen. Het door de minister beschikbaar gestelde budget bedraagt € 475 miljoen.
De aanlegkosten zijn begroot op:

 • A4 van 520 tot 790 miljoen
 • A13/A16 van 860 tot 1840 miljoen
 • A54 van 400 tot 630 miljoen
 • A54 met Oranjetunnel van 990 tot 1530 miljoen
 • A4-Sober van 140 tot 210 miljoen

Een onderbouwing van deze cijfers wordt echter niet gegeven. Bovenstaande betekent dat alleen de A4-Sober en de Veilingroute binnen het budget zouden vallen. De kosten voor de A13/A16 zouden zeker 25 procent lager uitvallen als ook bij deze variant was uitgegaan van een tweebaansweg. Bij de kosten voor de A4 is de ombouw van het Kethelplein die is begroot op ruim 100 miljoen nog niet meegenomen. De kosten die gemoeid zijn met de sloop van 1200 huizen in Schiedam en Vlaardingen zijn ook nog niet bekend nog afgezien van de vraag of het wel gewenst en maatschappelijk verantwoord is om zoveel huizen te slopen voor aanleg van een weg. Bij de aanleg van de A4 en de A54 wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om er een driebaansweg van te maken. Hoe dat milieutechnisch en ruimtelijk zou moeten worden ingepast blijft een raadsel.

A4-sober
Rijkswaterstaat voorspelt op 4 februari ernstige files op de A4 en de A20. Men overweegt een A4 die zonder aansluiting op de A20 over het Kethelplein zal gaan. Deze variant wordt A4-sober genoemd en zal bestaan uit twee maal twee rijbanen. Deze A4-sober is als weinig realistische referentie variant opgenomen in de eerste fase van de MER. De Zuid-Hollandse Milieufederatie wil geen onderzoek naar een weg zonder aftakking naar de Ruit van Rotterdam die binnen de kortste keren vol staat met files. De Zuid-Hollandse Milieufederatie wil alleen een onderzoek naar een volwaardige weg met twee keer drie rijbanen en aansluiting op de A20. De A4-sober zal de drukte op de A13 nauwelijks verminderen. De provincie, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de gemeente Rotterdam vinden dat het onderzoek zich alleen op de A4 moet richten en niet op de variant A13/A16 die volgens Rijkswaterstaat de verkeersproblemen het beste zou oplossen. Aansluiting van de A4 op de A20 betekent volgens Rijkswaterstaat dat het Kethelplein moet worden voorzien van fly-overs. Volgens Arno Steekelenburg van de Milieufederatie is de Veilingroute met Oranjetunnel in combinatie met de A13/A16 een betere oplossing dan de A4 en de A13/A16. Vanwege de capaciteitsproblemen op de A4 zou deze weg een latere aanleg van de Veilingroute belemmeren en bovendien zorgen voor extra kosten om het Harnaschknooppunt om te bouwen. De A4-sober kan nauwelijks als serieuze variant worden gezien vanwege de te verwachten files, het ontbreken van aansluiting op de A20, de slechts twee maal twee rijbanen, het amper verminderen van de drukte bij Overschie en omdat de A4-sober geen bijdrage kan leveren aan het verminderen van het sluipverkeer door Midden-Delfland. De A4-sober variant is wel het goedkoopste, maar biedt geen oplossing voor de verkeersproblemen.

Van Nieuwenhoven doet geen uitspraken
Gedeputeerde van Nieuwenhoven lijkt door de kritiek op haar intentieverklaring en het niet ondertekenen daarvan door Delft, Schiedam en Vlaardingen een beetje kopschuw te zijn geworden. Onder andere op onderstaande vragen blijkt van Nieuwenhoven geen antwoord te willen geven.

 • Wordt het IODS integraal uitgevoerd of kunnen er zaken worden geschrapt?
 • Zou het schrappen van de omzetting van 100 ha boerennatuur naar “nieuwe” natuur, waar niet iedereen voorstander van is, een optie zijn?
 • Wordt voor de Veilingroute gekozen als dit de beste MER optie blijkt?
 • Wordt doorgegaan met de A4 plannen als de metingen bij het Kethelplein aangeven dat er nu al overschrijding van de milieunormen is?
 • Worden er voor de A4 nog problemen verwacht door recente Raad van State uitspraken?
 • Is het nu of nooit (uitspraak minister Peijs) als de keuze op de Veilingroute blijkt te vallen?

Het zou niet passen binnen de werkwijze en planning om nu al uitspraken te doen over deze zaken. Het is uiteraard wel vreemd dat een provinciale gedeputeerde geen antwoord wil geven op de haar gestelde vragen. Tijdens een bijeenkomst in De Lier op 27 januari 2005 doet van Nieuwenhoven wel enige uitspraken over de A4. Ze zegt hier dat de eerste spade voor de A4 in 2008 echt de grond ingaat. Dat de A4 in de MER niet als beste uit de bus komt is inmiddels al lang uitgelekt en dus bekend bij de gedeputeerde. Dit zou moeten betekenen dat de A4 niet doorgaat en dat wordt gekozen voor de variant die volgens de MER de beste oplossing is. De minister en de provincie hebben echter hun zinnen gezet op de A4 en lijken de MER meer als een verplicht nummer te zien zonder met de uitkomst iets te willen doen. Naast de A4 zal volgens van Nieuwenhoven ook op wat langere termijn de A54 (Veilingroute) met de Oranjetunnel worden aangelegd.

Abu Dhabi
Op 30 januari 2005 heeft minister Peijs een overleg met vertegenwoordigers van de Verenigde Arabische Emiraten over havenontwikkelingen. Bij dit overleg geeft men aan wel in Nederlandse projecten te willen investeren. Peijs antwoord daarop meteen dat ze hun geld wel in de aanleg van de A4 zouden kunnen investeren. Misschien probeert ze op deze manier het tekort schietende budget voor de A4 te verhogen maar dat wordt verder niet duidelijk gemaakt.

Rapport DHV
Verkeerskundige van der Chijs meldt op 4 februari 2005 het bestaan van een geheim rapport van ingenieursbureau DHV gemaakt in opdracht van Rijkswaterstaat. In dit rapport staat dat behalve de files op de A4, die door realistischer verkeersintensiteiten 40 procent hoger zouden worden, ook voor de A20 ter hoogte van het Kethelplein ernstige files worden voorspeld. Op de A20 richting Kleinpolderplein verwacht men een toename van 20 procent. De files zouden hier dus niet afnemen maar juist toenemen. Van der Chijs vindt het jammer dat de A14 niet is meegenomen in deze MER al is deze optie wel genoemd door Rijkswaterstaat aan het begin van de MER procedure. Deze weg loopt van de A4 bij leidschenveen naar het Terbrechtseplein bij de A16.

A4 niet onmogelijk
De heer Hulman, wethouder in Rotterdam en lid van de adviescommissie IODS namens de Stadsregio Rotterdam houdt vast aan de A4. Op 10 februari 2005 zegt hij dat alle bezwaren die de laatste tijd tegen de aanleg van de A4 naar voren zijn gekomen aanleg bemoeilijkt maar niet onmogelijk maakt. Volgens Hulman gaat het in de berichtgeving om een concept rapportage en niet om definitieve gegevens. Hij wil eerst een goed overzicht van alle feiten omdat de informatie nu steeds in kleine brokjes openbaar wordt. Hulman heeft uit hoofde van zijn IODS adviescommissie lidmaatschap inzage in alle stukken zou je zo denken.

Voldoet deze concept MER
Voldoet deze conceptnota wel aan de eisen en moet je nog wel verder gaan met deze MER ? De milieuproblemen lijken onoplosbaar, de voorspelde files op de A4 en de A20 lossen het verkeersprobleem niet op, het lijkt onbetaalbaar om deze weg aan te leggen en het is nog onzeker of wel aan de zicht- en geluidsgarantie in Midden-Delfland kan worden voldaan. Ook worden appelen met peren vergeleken (tweebaans, driebaans) en de rol van Veilingroute lijkt bewust onderbelicht terwijl in de laatste inspraakronde en in de Tweede Kamer uitdrukkelijk is gevraagd om dit alternatief volwaardig mee te nemen. De A4 zou de enige nieuwe snelweg in het westen van het land worden zonder verlichting. De vraag rijst dan of dit niet ten koste gaat van de verkeersveiligheid om op zo’n drukke weg geen verlichting aan te leggen maar hierover zijn in IODS verband afspraken gemaakt.

Bronnen:

 • www.iods.nl
 • www.milieudefensie.nl
 • www.looktv.nl
 • www.pzh.nl
 • Haagse courant, diverse artikelen
 • Rotterdams dagblad, diverse artikelen
 • A4 geen zegen voor Midden-Delfland, Schakel MiddenDelfland, 11 november 2004
 • Nieuwskrant IODS nr. 11, november 2004
 • Schakel MiddenDelfland, diverse artikelen
 • Vragen over IODS, brief Provincie Zuid-Holland, 4 februari 2005, kenmerk DRM/2005/1066
 • Concept Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam, 7 december 2004
 • Verschillende kamerstukken van de Tweede Kamer
 • Verslagen vergaderingen adviescommissie IODS
 • Rijkswaterstaat laat ministeriële Geluid- en Zichtgarantie voor A4 Midden-Delfland vallen, Stichting stop RW19/A4, 18 januari 2005

Maart 2005