A4 steeds meer in de verdrukking

  1. Home
  2. /
  3. A4 en Blankenburgtunnel
  4. /
  5. A4 steeds meer in de verdrukking

Aanleg A4 steeds meer in de verdrukking

De aanleg van de A4 lijkt weer steeds onzekerder te worden, de roep om alternatieven te onderzoeken wordt steeds luider. Er zijn ook nog meer alternatieven voor de A4 dan tot voor kort bekend. Al die alternatieven zorgen ervoor dat de A4 steeds meer uit beeld raakt als juiste oplossing. Niet iedereen is daar al van overtuigd maar dat zijn mensen die roepen om zowel aanleg van de A13/A16 variant, de A4 als de A54 (Veilingroute) met Oranjetunnel. Een delegatie van het bedrijfsleven heeft minister Eurlings in een petitie opgeroepen om het onderzoek naar een verbrede A13/A16 verbinding te staken en snel te starten met de aanleg van de A4. De minister zegt zich niet te laten opjagen en wil zowel de A4 als de A13 plannen doorrekenen. Er volgt pas een besluit als de definitieve keuze geen juridische problemen meer kan opleveren. Datzelfde bedrijfsleven pleit echter ook voor aanleg van de A13/A16 variant en de aanleg van de Oranjetunnel met Veilingroute. Alleen nu even niet blijkbaar.

Onderzoek naar fouten
De Tweede Kamer is naar aanleiding van het onderzoek naar de fouten in de rekenmodellen van Rijkswaterstaat met betrekking tot de A4 echter zeer kritisch over de aanleg van deze weg. De kamer heeft de indruk dat op het ministerie van Verkeer & Waterstaat naar het gewenste resultaat wordt toegerekend. Eerst besluit men dat de A4 moet worden aangelegd en pas dan probeert men dat met berekeningen te onderbouwen. De huidige vertraging in de besluitvorming is dan ook volledig te wijten aan onzorgvuldigheden bij het ministerie.

Rapport over nieuwe tunnel
Eind oktober van dit jaar biedt het bedrijfsleven aan de minister een rapport aan over de wenselijkheid en noodzaak van een nieuwe tunnel onder de Nieuwe Waterweg. De aanleg van de Blankenburgtunnel, Maasvlaktetunnel en Oranjetunnel worden hierin vergeleken. De Oranjetunnel heeft duidelijk de voorkeur omdat de aansluitende infrastructuur hiervoor al klaar ligt. De Westlandse tuinder Jos Kester pleit al jaren voor aanleg van de Oranjetunnel in combinatie met een tot snelweg opgewaardeerde Veilingroute. Volgens hem is deze weg beter voor het milieu, beter voor de Westlandse logistiek en beter voor uitbreiding en aansluiting van glastuinbouw op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden dan aanleg van de A4. De Oranjetunnel verlaagt de druk op andere rijkswegen, trekt nauwelijks extra verkeer aan en is eenvoudig in te passen in de bestaande infrastructuur.

Minister Peijs, de voorganger van minister Eurlings, wilde de Oranjetunnel voorlopig nog niet aanleggen. Het zou goed zijn als de huidige minister het Westlandse alternatief serieus zou meenemen in de besluitvorming over de A4 alternatieven. Het regionale en bovenregionale verband tussen infrastructuurprojecten zou een belangrijke rol moeten spelen in de besluitvorming. Eurlings geeft aan het nut in te zien van deze weg en zegt toe op zoek te gaan naar geld op zijn begroting. Dat geld is er eigenlijk al want de aanleg van de Oranjetunnel in combinatie met de Veilingroute maakt de aanleg van de A4 overbodig en voor die weg is al budget gereserveerd op de begroting van Verkeer & Waterstaat.

A4 lost niets op voor Midden-Delfland
De Veilingroute met Oranjetunnel was altijd al één van de alternatieven in het IODS programma (Plan Norder) maar is er om onduidelijke redenen uitgeschreven. De berekeningen en verwachtingen laten steeds opnieuw zien dat de A4 geen oplossing biedt voor de congestie in dit deel van de Randstad. Het sluipverkeer door Midden-Delfland neemt bij aanleg van de A4 niet af bleek ook weer uit het Mobycon rapport Breed Verkeersonderzoek Maasland. Het Midden-Delfland gebied wordt doorsneden hoe goed en mooi de A4 ook in het landschap wordt ingepast. Recreanten krijgen te maken met hoge concentraties fijn stof en andere schadelijke stoffen. Dit maakt Midden-Delfland als recreatiegebied minder aantrekkelijk en druist dus in tegen de thema’s van de gebiedsvisie.

Alternatief achtergehouden door ministerie
Op 31 oktober maakt oud minister Winsemius op een congres bekend dat een veel beter alternatief voor de A4 onder druk van bestuurders is achtergehouden door Verkeer & Waterstaat. Dit alternatief voert net als de Veilingroute ook door het Westland. De A4 is volgens Winsemius niet toekomstvast en te klein. Daarnaast blijven er volgens hem na aanleg van de A4 verschillende verkeersproblemen bestaan in de Zuidvleugel van de Randstad waar het tot nu toe geheime alternatief wel voor een oplossing zou kunnen zorgen.

Het CDA en GroenLinks in de Tweede Kamer vragen naar aanleiding van de uitspraken van Winsemius de minister om opheldering. De vrees voor nieuwe procedures zou ervoor gezorgd hebben dat het plan in de la verdween. Winsemius betoogt dat men bang is voor de eigen procedures en daarom niet serieus durft na te denken over nieuwe ontwikkelingen.

Tijd voor een definitief besluit
Het wordt tijd om de angst voor nieuwe procedures aan de kant te zetten. Er moet een weloverwogen besluit worden genomen op basis van de juiste gegevens en berekeningen. De ontwikkelingen en alle mogelijke varianten moeten hierin serieus worden meegenomen. Tegen een weg die een werkelijke oplossing biedt voor de files en het sluipverkeer, een weg die bovendien geen kostbaar landschap aantast, kunnen geen grote bezwaren bestaan. De Veilingroute met Oranjetunnel biedt die mogelijkheid. Voor eventuele milieuproblemen is al een Westlandse oplossing bedacht. De weg kan overkapt worden als een langgerekte kas. Zowel de A13/A16 als de Veilingroute met Oranjetunnel zorgen voor het verdwijnen van de problemen waar de A4 niet voor kan zorgen.

Eurlings wil de laatste minister zijn, in een rij van negen, die zich bezighoudt met de A4. Hij heeft die kans door definitief een streep te halen door de A4 Midden-Delfland en te kiezen voor infrastructuur waarvoor wel draagvlak bestaat. Minister Eurlings lijkt dat gezien zijn voorzichtigheid met uitspraken over de A4 zelf ook te beseffen. Zowel de voor als tegenstanders van de A4 hopen dat er nu eindelijk een definitief besluit komt. Zoals het er nu naar uitziet kan Jeltje van Nieuwenhoven haar belofte inlossen en binnenkort komen graven.

Uit: Schakel Midden-Delfland, 8 november 2007