Blankenburgtunnel doodsteek voor Midden-Delfland

  1. Home
  2. /
  3. A4 en Blankenburgtunnel
  4. /
  5. Tegenstand Blankenburgtunnel
  6. /
  7. Blankenburgtunnel doodsteek voor Midden-Delfland

Blankenburgtunnel doodsteek voor Midden-Delfland

De mogelijke aanleg van de Blankenburgtunnel is de volgende bedreiging voor het voortbestaan van Midden-Delfland. De A4 die minister Eurlings als een scheur in het landschap wil aanleggen zorgt al voor een enorme barrière en ongewenste doorsnijding van Midden-Delfland. De aanleg van de Blankenburgtunnel met een groot verkeersplein om deze nieuwe tunnel tussen Vlaardingen en Maassluis aan te sluiten op de A20 betekent de volgende aantasting van dit gebied.

Blankenburgtunnel of Oranjetunnel
Naar aanleiding van Kamervragen maakt de minister op 16 november 2009 bekend dat hij een tweede westelijke oeververbinding wil gaan aanleggen. Hoewel in de regio al jaren de Oranjetunnel wordt genoemd als meest logische oplossing voor het verbinden van de Veilingroute met de havengebieden op Voorne-Putten, komt Eurlings toch weer op de proppen met de Blankenburgtunnel. “Er waait een andere wind door de polder” zegt Eurlings. De tijd van verlamming en versnippering is voorbij zegt hij. Eurlings zorgt in Midden-Delfland echter juist voor een onaanvaardbare versnippering van het gebied. Minister Eurlings die zo graag benadrukt hoe goed die A4 in het kostbare Midden-Delflandgebied wordt ingepast maakt met dit nieuwe besluit duidelijk hoe belangrijk hij Midden-Delfland vindt. Het gebied interesseert hem geen zier. Midden-Delfland is voor hem alleen van belang voor het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Volgens Verkeer en Waterstaat heeft een Blankenburgtunnel het grootste probleemoplossend vermogen en is de Blankenburgtunnel goedkoper dan de Oranjetunnel.

Potloodschetsen Winsemius
In 2007 maakt ex-minister Winsemius bekend dat er plannen zijn voor een beter A4 alternatief. Eurlings noemt deze plannen in de Tweede Kamer potloodschetsen en plannen die pas op lange termijn uitvoerbaar zijn, het betreft echter wel meer dan potloodschetsen. In juli 2009 spreekt de minister dan ook niet meer denigrerend over potloodschetsen maar over de notitie “Ruimtelijke ontwikkeling Zuidvleugel”, een notitie die men angstvallig buiten de publiciteit probeert te houden. In deze notitie zijn verschillende infrastructurele opties uitgewerkt, naast het huidige beleid waarbij de A4 wordt aangelegd staan er nog een aantal opties in. Bij het Bandstad alternatief wordt bijvoorbeeld de A13/A16 doorgetrokken tot de A4 (de A24) en komt er dus ter hoogte van de Woudweg een groot verkeersknooppunt. In het Buffer alternatief wordt de A4 niet aangelegd maar wordt de A13/A16 doorgetrokken tot de A20 en wordt de Blankenburgtunnel aangelegd. Deze optie betekent dus dat er een groot verkeersplein komt in de Aalkeetbuitenpolder. De juiste situering van de A24 is niet bekend maar deze weg zal waarschijnlijk vlak langs de Vlietlanden komen te lopen en door de net ingerichte Zuidrand bij Vlaardingen en Schiedam. De laatste optie is Bandstad alternatief 2. Hierbij wordt de A4 aangelegd tot de Woudweg. Tussen de A13 en de A20 komt de A24 te lopen met aansluitend de Blankenburgtunnel. In deze optie komt er dus zowel bij de Woudweg als in de Aalkeetbuitenpolder een enorm verkeersplein. Al deze infrastructuur moet weer gecompenseerd worden dus de laatste boeren zullen moeten wijken voor nieuwe recreatiegebieden, die door de A24 verloren gaan en voor de wuivende rietvelden en moerassen van de “nieuwe” natuur.

Eurlings wil alle opties openhouden
De oplossing die Eurlings voor de A4 heeft gekozen biedt goede mogelijkheden voor aanleg van de A24. Het aan te leggen ecoduct tussen de Woudweg en de Oostveenseweg kan uitstekend dienst doen als passage voor de A24. Nu Eurlings met zijn Blankenburgtunnelplan heeft laten blijken niets om Midden-Delfland te geven, ga je bijna vermoeden dat hij al lang verder vooruit dacht. Hij start met de Blankenburgtunnel maar als dat plan erdoor is zal de A24 wel uit zijn hoge hoed komen, de ultieme kans om Midden-Delfland voor goed om zeep te helpen.

A4 met Vaart blokkeert nieuwe infrastructuur
Het A4 met Vaartplan zou er voor zorgen dat aanleg van de A24 op maaiveldniveau onmogelijk wordt, bovendien kan er geen aansluiting tussen de A4 en de A24 gerealiseerd worden. De A4 met Vaart is dus niet alleen de beste oplossing voor het behoud van het landschap van Midden-Delfland maar biedt ook bescherming tegen nieuwe infrastructurele aanslagen op dit kostbare gebied.

Naast bijna alle betrokken gemeenten, natuur en milieuorganisaties en gebiedsorganisaties blijken er toch ook veel ondernemers in Vlaardingen, Schiedam en Midden-Delfland voor de A4 met Vaart te kiezen. VNO-NCW blijft halsstarrig vasthouden aan de uitgeklede IODS variant. Ook daar weet men dat de A4 met Vaart niet duurder is en dat de bouwtijd hoogstwaarschijnlijk korter is. De enige reden zou kunnen zijn dat ze al visioenen hebben van bedrijfsterreinen langs de A4 en de A24 en de Blankenburgtunnel. Het lukt ze maar niet om goede argumenten te bedenken die pleiten voor de IODS variant.

De locale politiek over de Blankenburgtunnel en A4 met Vaartplan
Burgemeester Rodenburg meldt in zijn Nieuwjaarstoespraak dat Midden-Delfland steeds meer doorklinkt, ook in de Tweede Kamer. “Je ervaart dat ook de Tweede Kamer met kennis van zaken over Midden-Delfland spreekt. Een gebied waar het om meerdere redenen waard is om in te investeren” aldus Rodenburg. De 2 ton van minister Cramer voor de Maaslandse Dam staan echter in geen verhouding tot de schade van de investeringen die minister Eurlings wil doen in Midden-Delfland.

Wij zijn in ieder geval geen tegenstander van de A4 met Vaart, maar willen ook geen afbreuk doen aan het huidige proces, meldt het CDA Midden-Delfland. Het CDA is geen voorstander van de Blankenburgtunnel en ziet meer in de Oranjetunnel als 2e oeververbinding. OGP heeft al aangegeven zeer bezorgd te zijn over het Blankenburgtunnelplan. Voor de A4 houdt OGP nog vast aan de IODS afspraken. Daarnaast heeft de OGP al in december 2008 er voor gepleit om de A4 met Vaart als serieuze optie mee te nemen in de MER rapportage. Een A4 met vaart, mits betaalbaar en zonder te veel vertraging, lijkt de OGP de beste, minst slechte, oplossing. Mijn Partij vindt dat de A4 de locale problemen niet oplost maar als de A4 moet worden aangelegd dan als A4 met Vaartvariant. De Blankenburgtunnel moet er niet komen, de enige oplossing voor de regio is volgens Mijn Partij de Oranjetunnel. De locale VVD is verheugd over het besluit van Eurlings om de A4 aan te leggen en denkt zelfs dat de luchtkwaliteit in Midden-Delfland verbetert door de door de VVD verwachte afname van het sluipverkeer. Auto’s moeten rijden volgens de VVD website. De Blankenburgtunnel is ook voor de VVD geen optie vanwege de negatieve invloed daarvan voor het gebied.

Er lijkt ten aanzien van de A4 met Vaart dus toch een kentering te komen bij de locale politiek. Dat Eurlings aan een dood IODS paard loopt te trekken wil er bij een meerderheid op dit moment nog steeds niet in. Voor de Blankenburgtunnel krijgt de minister echter geen steun bij de locale politiek.

Uit: Schakel Midden-Delfland, 11 februari 2010