A4 wel of niet?

A4 wel of niet?

Sinds de publicatie van de Trajectnota MER voor de A4 staat de aanleg van de weg weer volop in de belangstelling. Gemeenteraadslid Roeling van Mijn Partij is zich gaan verdiepen in de A4 en komt tot de conclusie dat de A4 overbodig is. Wethouder van der Kamp heeft zichzelf volgens Roeling buitenspel laten zetten in IODS verband waardoor hij niet meer mag meepraten over het nut en de noodzaak van de weg. Andere IODS partners doen dat overigens wel. Daarnaast heeft Roeling een aantal opmerkelijke zaken opgedoken uit de A4 stukken. Zoals de kosten die inmiddels zijn opgelopen van 640 miljoen (volgens IODS afspraken) naar 920 miljoen en de toename van het verkeer bij de Beneluxtunnel met 76% in 2020 met alle gevolgen voor het sluipverkeer hoewel daar met geen woord over wordt gerept in de MER.

Fractievoorzitter Linsen van het CDA voelde zich geroepen om te reageren op de berichten van Roeling over de A4 maar beperkte zich alleen tot de kritiek van Roeling op de wethouder. Echte argumenten die toch pleiten voor aanleg van de A4 noemde hij niet terwijl het daar toch eigenlijk over zou moeten gaan. Wel haalde hij het IODS convenant nog maar eens aan maar inmiddels is in de MER rapportage gebleken dat de weg niet kan voldoen aan de IODS voorwaarden. Rijkswaterstaat heeft verzuimd om de wet tunnelveiligheid te betrekken in het IODS plan. Dan was meteen duidelijk geworden dat de IODS voorwaarden niet gehaald konden worden. Wat dat betreft is het een gemiste kans dat de A4 met Vaart, de oplossing van Maaslander Ton Poot, niet is meegenomen in de MER. Die variant zou glansrijk de MER hebben doorstaan en als Meest Milieuvriendelijk Alternatief de strijd hebben gewonnen. Linsen doet voorkomen alsof Roeling ineens tegen aanleg van de A4 zou zijn omdat hij met A4 tegenstander van der Chijs heeft gesproken. Dat Roeling met A4 tegenstander van der Chijs spreekt en daardoor zijn mening over de A4 heeft bijgesteld is naar mijn idee onterechte kritiek van Linsen. Roeling heeft zowel Rijkswaterstaat als de heer van der Chijs gehoord en die hebben zo hun eigen ideeën over de A4. Daarnaast heeft Roeling zich nog verdiept in de A4 rapporten. Alle Raadsleden zouden moeten zorgen dat zij zich goed informeren, zeker bij een controversieel onderwerp als de A4.

Ter hoogte van het Kruithuiswegviaduct zijn volgens de MER alleen aan de Delftse kant geluidschermen voorzien. Daarnaast worden volgens de afbeeldingen in de MER in het stiltegebied ondanks de goede inpassing de normen overschreden. Bij Schipluiden is gemiddeld genomen geen sprake van overschrijding van de 48 dB norm voor woningen. Het gaat bij de berekeningen echter over de gemiddelde waarde, een vrachtauto kan wel 90 dB produceren. Gezien het grote aandeel vrachtverkeer wat wordt verwacht op de A4 zou de norm gedurende de dag regelmatig ruimschoots kunnen worden overschreden. Volgens het RIVM heeft 25 tot 30 % van de bevolking last van wegverkeersgeluid. Bij aanleg van de A4 krijgen inwoners van Schipluiden hier nadrukkelijk mee te maken. Het hardnekkige gerucht gaat dat de A4 op de plaats van de halfverdiepte ligging niet aan de geluid en zichtgarantie kan voldoen. Men schijnt hier de gegevens van de verdiepte ligging gebruikt te hebben om er voor te zorgen dat de geluid en zichtgarantie kan worden gehaald zo wordt beweerd.

Mevrouw Slee heeft zich blijkbaar gestoord aan de grote hoeveelheid artikelen in de Schakel en andere kranten over het initiatief “Wordt vriend van de A4”. Die actie heeft echter wel geleid tot 9700 inspraakreacties die pleiten voor de aanleg van de A4. Nog niet echt veel natuurlijk als je nagaat dat er dagelijks 160.000 auto’s over de A13 rijden. Waar mevrouw Slee een goed onderbouwde reactie op de MER heeft ingestuurd, daar zijn de vrienden van de A4 de onderbouwing echter vergeten. Het lezen van de MER was aan de vrienden blijkbaar niet besteed maar de Commissie voor de MER kan natuurlijk alleen goed beargumenteerde inspraakreacties laten meewegen. Het aantal is voor de commissie niet van belang.

De heer Linsen noemde in zijn reactie op het schrijven van Roeling nog het sluipverkeer. Pogingen om de N 468 autoluw te maken door aanpassingen van de weg zijn echter gedoemd te mislukken. Bij de TU Delft is net een promotieonderzoek afgerond over routes naar het werk. Men blijkt voor woon-werkverkeer het liefst te kiezen voor een betrouwbare en langzame route. Zelf als mensen door veel verkeersinformatie wisten dat de snellere route filevrij was negeerde men dat na verloop van tijd om weer de oude betrouwbare langzame route te nemen. De N468 is zo’n betrouwbare langzame route waar je het sluipverkeer alleen maar weg krijgt met echte maatregelen zoals sluiperstol. Aanleg van de A4 betekent dat niet alleen het reguliere sluipverkeer door Midden-Delfland blijft rijden maar dat ook de filemijders op de A4 deze route gaan kiezen. Aanpassingen van de N 468 zullen maar een zeer beperkt effect hierop hebben, het dorp Maasland is daar een goed voorbeeld van. Over sluiperstol heeft de heer Linsen het echter niet maar het zal de sluipers een worst zijn dat ze in de toekomst op een erfontsluitingsweg rijden.

Uit: Schakel Midden-Delfland, 18 juni 2009