A4 met Vaart al weer van de baan ?

  1. Home
  2. /
  3. A4 en Blankenburgtunnel
  4. /
  5. A4 met Vaart manifestatie
  6. /
  7. A4 met Vaart al weer van de baan...

A4 met Vaart al weer van de baan ?

Het plan van architect Ton Poot uit Maasland voor een A4 met een vaart er bovenop, de Delflandse Vaart, wordt volgens Stichting Stop Rijksweg 19/A4 niet verder meegenomen in de verschillende te onderzoeken varianten voor de A4. Dit plan gaat uit van aanleg van de A4 in een tunnel met op het dak, een soort 2e Vlaardingse Vaart. Het lijkt de ideale oplossing voor de A4. Het is de enige manier om te zorgen dat je weg niet ruikt, hoort en ziet. De A4 met Vaart biedt verschillende voordelen ten opzichte van het Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam (IODS) plan. Door dubbel grondgebruik is er geen aantasting van het Midden-Delflandgebied, het biedt een bijdrage aan een oplossing voor de wateropgave van het gebied, er zijn geen problemen met geluid en fijnstof, geen kosten voor de aankoop van gronden voor natuurcompensatie en last but not least wordt dit plan breed geaccepteerd. Het lijkt erop dat Ton Poot het ei van Columbus heeft bedacht.

Voordelen A4 met Vaart
De A4 met Vaart levert een ongescheurd Midden-Delfland op. Het is een technisch goed haalbare oplossing en de vaart erboven met functies op het gebied van natuur, recreatie en waterberging biedt een enorme meerwaarde. De 100 hectare natuurcompensatie uit het IODS plan is dan niet nodig en dat is weer goed voor het behoud van de boeren in dit gebied. Daarnaast is het niet nodig om dure ecoducten te bouwen en hoeft de Slinksloot niet te worden omgelegd. Aannemingsbedrijf BAM heeft berekend dat aanleg van de A4 met Delflandse Vaart mogelijk is binnen de beschikbare budgetten.

Minister zegt onderzoek toe
Gemeente Schiedam, altijd een van de meest fervente tegenstanders van de weg zegt dat het plan veel beter is dan het IODS plan. Schiedam heeft de minister dan ook gevraagd het door de Midden-Delfland Vereniging onder de aandacht gebrachte A4 met Vaart plan mee te nemen in de MER procedure omdat dit een plan is waarmee Schiedam kan instemmen. Als de A4 er dan toch persé moet komen dan vindt Stop Rijksweg 19/A4 het plan van Maaslander Ton Poot verreweg het beste omdat je de A4 alleen bij de tunnelmonden kan horen, zien en ruiken. In juli 2008 heeft minister Eurlings de Tweede Kamer toegezegd dat hij een onderzoek zou doen naar kosten, nut en ontwerp van de A4 met Vaart. Volgens een woordvoerder van het IODS maakt dit plan op dit moment geen onderdeel uit van de MER. Dit plan kan wel weer in een volgende fase van de MER, de Ontwerp-Tracébesluitfase, worden meegenomen indien dit wenselijk wordt geacht.

Rijkswaterstaat wil geen A4 met Vaart
De A4 met Vaart wordt echter niet verder meegenomen in de procedure. De reden die Rijkswaterstaat opgeeft voor het niet verder onderzoeken van het plan van Ton Poot zou volgens Stop Rijksweg 19/A4 te maken hebben met de vrachtwagens die uit de Beneluxtunnel komen en de A4 naar Den Haag kiezen. Die komen op de derde rijstrook de tunnel binnen en moeten dan twee banen naar rechts. De twee rechterbanen die de A4 tunnel bij Schiedam binnengaan, voeren verkeer vanaf de A20 aan. Dit komt op vele plaatsen op het rijkswegennet voor zoals bij Gouda waar de verkeersstromen uit Den Haag en Rotterdam richting Utrecht bij elkaar komen. Rijkswaterstaat wil echter geen invoegstroken vlak voor of in een tunnel. Volgens Stop Rijksweg 19/A4 bestaat er geen wet die dit verbiedt.

Nieuwe IODS varianten
In april van dit jaar heeft minister Eurlings overleg gevoerd met de IODS adviescommissie over drie nieuwe onderzoeksvarianten omdat het oorspronkelijke IODS tunnelontwerp niet aan de tunnelveiligheidseisen zou voldoen. Afhankelijk van de gekozen variant zijn in de tunnel zes tot acht rijbanen beschikbaar. In het Midden-Delflandgebied blijven er bij twee varianten drie rijbanen over richting Delft. Daarnaast is de afname van het aantal rijbanen is ook in het Midden-Delflandgebied gepland omdat dit volgens Rijkswaterstaat niet is toegestaan in een tunnel. Hierdoor zal over een lengte van ongeveer 1,5 kilometer nog een vierde baan richting Delft door het poldergebied komen te lopen. De Kethelplein variant heeft zes rijbanen in de tunnel maar heeft geen volledige aansluiting op de A20 wat gevolgen heeft voor afname van het sluipverkeer. Wethouder van der Berg heeft tijdens IODS overleg al laten weten dat de Kethelplein variant niet bespreekbaar is. Het IODS gaat uit van twee maal twee rijbanen. De huidige plannen zijn dus niet conform de afspraken. Naast de problemen met het aantal rijbanen speelt er nog meer. De voorspelde files op de A4 vormen nog steeds een onopgelost probleem en de vraag rijst ook of het talud tussen Schiedam en Vlaardingen waarop de tunnel komt te lopen breed genoeg is voor zoveel rijbanen. Daarnaast wordt het door de extra rijbanen in het Midden-Delflandgebied lastiger om te voldoen aan de milieunormen.

Bezwaren volgens IODS
Volgens een woordvoerder van IODS is de A4 met Vaart variant aanzienlijk duurder dan de alternatieve varianten. Dit wordt vooral veroorzaakt door de hoge kosten voor een brede tunnel in het landelijk gebied. De A4 met Vaart moet één geheel vormen met de tunnel in het stedelijk gebied en er mogen in de tunnel geen rijbanen bijkomen of afgaan. De A4 met Vaart zou daarom minimaal als twee keer driebaansweg moeten worden aangelegd.

Politiek is aan zet
Stichting Stop Rijksweg 19/A4 heeft in mei 2008 het Tweede Geluid en Zichtgarantie rapport gepresenteerd. Rijkswaterstaat heeft Stop Rijksweg 19/A4 overleg toegezegd over dit rapport maar blijft dit tot nu toe steeds uitstellen. Er is door Rijkswaterstaat nog steeds niet inhoudelijk gereageerd op de gegevens. De berekeningen in dit rapport hebben aangetoond dat de A4 alleen kan voldoen aan de gestelde eisen als de weg 15 meter verdiept wordt aangelegd. De A4 aanleggen op zo’n diepte is onhaalbaar en onbetaalbaar. Dan komt toch de A4 met Vaart weer in beeld als mogelijk goedkopere variant. Helaas lijkt Rijkswaterstaat de A4 met Vaart, een plan waar ook de meeste tegenstanders warm voor lopen, voortijdig de nek om te willen draaien. Het einde van de strijd om de A4 is daardoor, ondanks dat de meeste voor- en tegenstanders daar reikhalzend naar uitkijken, nog steeds niet in zicht. Het is gelukkig niet aan Rijkswaterstaat om hierover te beslissen dus de Tweede Kamer en de IODS partijen zijn nu aan zet om ervoor te zorgen dat de A4 met Vaart toch wordt meegenomen in de verdere A4 procedures.

Uit: Schakel Midden-Delfland, 16 oktober 2008