A4 Midden-Delfland deel 13

A4 Midden-Delfland deel 13

Eurlings neemt Tracébesluit tot laatste nieuwjaarswandeling

Al sinds 1953 wordt er gesproken over de aanleg van een rijksweg door Midden-Delfland. Het tracé van deze weg loopt van het eindpunt van de A4 bij de Kruithuisweg in Delft in rechte lijn door Midden-Delfland en tussen de bebouwing van Schiedam en Vlaardingen door sluit de A4 daar aan op de A20. Minister Eurlings heeft in zijn plan voor aanleg van de A4 gekozen voor een uitgeklede IODS variant. Het broze draagvlak wat er was met het IODS convenant is hiermee weer verdwenen. Zowel voor- als tegenstanders van de weg hebben inmiddels de A4 met Vaart variant omarmd. Alleen Eurlings trouwste politieke volgelingen blijven hem steunen. Dit is deel 13 in de reeks artikelen op deze site over deze weg, als 13 een ongeluksgetal is zou dat dan gelden voor de voor- of de tegenstanders van de A4?

september 2010

Eurlings neemt Tracébesluit
Op 2 september wordt er een bijeenkomst gehouden in het Vlaardingse Deltahotel. Hier wordt de Bestuurlijke Overeenkomst IODS ondertekend door betrokken partijen en maakt Eurlings bekend dat hij het Tracébesluit heeft genomen voor aanleg van de A4. Schiedam heeft in de bestuurlijke overeenkomst nog wat aanpassingen ter waarde van 30 miljoen eruit weten te slepen. Ook Delft en Vlaardingen krijgen wat extra geluidswallen als compensatie voor de handtekening die deze gemeenten moesten plaatsen onder de bestuurlijke overeenkomst. De betrokken gemeenten zijn door de Crisis en herstelwet grotendeels buitenspel gezet door Eurlings. Je kan je afvragen wat de waarde is van een dergelijke overeenkomst die met democratische besluitvorming niets te maken heeft. Er is hier sprake van ordinaire koehandel door de minister richting gemeenten. De provincie noemt het onomkeerbare besluiten maar daar zijn de tegenstanders nog niet zo zeker van. Na de vergadering vertrekt het gezelschap naar het zandlichaam van de A4 tussen Vlaardingen en Schiedam. Hier hebben zich  vele tegenstanders van de A4 verzameld waaronder ook veel voorstanders van de A4 met Vaart. Eurlings onthult bij het zandlichaam een snelwegbord waarop de A4 en de afstand tot Delft is aangegeven.

Hoewel in het IODS proces alle betrokken partijen deze overeenkomst zouden moeten steunen, heeft men besloten om de maatschappelijke partijen zoals ANWB, LTO, Milieufederatie en VNO tijdens de bijeenkomst te confronteren met een aangepaste overeenkomst. De provincie heeft buiten medeweten van genoemde partijen allerlei aanpassingen in de overeenkomst aangebracht. Het IODS proces is hiermee volledig mislukt. Een breed gedragen kwaliteitsprogramma voor Midden-Delfland naast aanleg van de A4 waar alle partijen zich in konden vinden, is hiermee weer van de baan. De provincie heeft als trekker en initiatiefnemer van het proces er voor gezorgd dat de broze eenheid weer uiteen is gevallen in voor en tegenstanders van de A4. De focus van de provinciaal gedeputeerde op de aanleg van de weg is op zijn zachtst gezegd merkwaardig aangezien dit een taak is van de landelijke overheid. Juist de invullingsaspecten, die wel tot provinciale taken gerekend kunnen worden komen er bekaaid af bij deze gedeputeerd. Er lijkt geen enkele belangstelling hiervoor bij de heer Huls te bestaan.

Voorstanders blij met besluit
Een werkelijk historisch besluit volgens gedeputeerde Martin Huls. Daarin heeft hij uiteraard gelijk, nooit eerder is er besloten een weg aan te leggen die zo duur is en zo snel voor structurele files gaat zorgen als de A4. Bijna 900 miljoen in crisistijd uitgeven aan het creëren van nieuwe files is gekkenwerk. De ANWB vindt dat alle betrokken organisaties trots moeten zijn op het behaalde resultaat. De bond hoopt dat hiermee een einde komt aan de al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw lopende discussie. De ANWB vergeet gemakshalve maar even dat zij ook een rol hoort te spelen bij vakanties, vrije tijd, milieu en recreatie. Voor deze aspecten is er natuurlijk een beter alternatief voorhanden. Bert Mooren van VNO-NCW West vindt het een feestdag voor ondernemers. Hij ziet de rechtszaken die milieugroeperingen zullen gaan aanspannen tegen het besluit met vertrouwen tegemoet. Mooren gaat ervan uit dat de eerste auto’s in 2015 over de A4 tussen Delft en Schiedam zullen rijden.

Tegenstanders naar Raad van State
De tegenstanders zullen nu de gang naar de rechter maken. Stichting A4 met Vaart liet dat tijdens de bijeenkomst bij het zandlichaam al op ludieke wijze weten door een reclamesleep achter een vliegtuig. De tegenstanders denken redelijk sterk te staan in een procedure bij de Raad van State. Niet alleen voldoet de weg van Eurlings op verschillende fronten zoals geluid niet aan de gemaakte afspraken, de Commissie Tunnelveiligheid heeft de door Rijkswaterstaat voorgestelde tunnel op belangrijke punten afgekeurd. De veiligheid is bij de huidige plannen dus ook in het geding en dat lijkt me een zwaarwegende reden voor de Raad van State om een streep te halen door de A4 plannen. Henk Tetteroo van stichting Stop RW19/A4 is niet onder de indruk van het besluit en noemt het propaganda van Rijkswaterstaat. Stop RW19/A4 gaat uiteraard ook procederen bij de Raad van State. Verder heeft ook de Zuid-Hollandse Milieufederatie en Actiegroep Hoezo Midden-Delfland Snelweg al aangekondigd naar de Raad van State te stappen. Van 14 oktober tot 24 november 2010 kan iedereen die een zienswijze heeft ingediend bij het Ontwerp Tracébesluit een beroep instellen tegen het Tracébesluit. Zoals bekend is de Crisis en Herstelwet van toepassing waardoor de procedure versneld doorlopen zal gaan worden.

De schop kan nu in de grond
De minister hoeft het besluit van de Raad van State niet af te wachten en kan beginnen met de aanleg als de bezwaarprocedures nog lopen. Voorlopig zal er eerst een grote hoeveelheid zand moeten worden afgevoerd. Het zandlichaam van de A4 ligt er al sinds 1972. Of het nou de A4, de A4 met Vaart of toch nog helemaal geen A4 wordt, dat zand moet in alle gevallen weg. De A4 moet de belangrijkste verbinding gaan vormen tussen de Haagse en Rotterdamse regio. Hoewel wordt ontkend dat de enorme breedte iets te maken zou hebben met een aansluiting richting een eventueel aan te leggen Blankenburgtunnel, kan je bijna niets anders concluderen. Ter hoogte van Delft en Schipluiden wordt de weg zo breed dat er gemakkelijk zes rijbanen per richting aangelegd kunnen worden, dat kost niet alleen veel ruimte maar ook veel geld. De breedte in de landtunnel bij Schiedam is beperkt dus is het zonde van de kosten die gemoeid zijn met het aanleggen van deze superbrede A4.

Afbeelding Rijkswaterstaat

Die weg komt er niet
Volgens Arnout Hoekstra, fractievoorzitter van de SP in Vlaardingen, zal de A4 er nooit komen. Hij noemt de tunnelveiligheid waarbij Rijkswaterstaat op dit moment kiest voor twee tunnelbuizen met 4 banen. Deze optie wordt door de Commissie voor de Tunnelveiligheid afgekeurd. De versie met 4 buizen met 2 rijbanen is echter weer een stuk duurder en daarnaast is de kans op files (nog) groter. Het feit dat er enorme files worden voorspeld bij aanleg van de A4 is een ander argument voor Hoekstra. De Crisis en herstelwet noemt Hoekstra een godsgeschenk. Deze wet is een juridisch gedrocht wat kan zorgen voor ellenlange procedures. Als laatste noemt hij de bevolking die steeds meer in verzet komt tegen de A4 en de Blankenburgtunnel met een mogelijke A24 als verbinding tussen deze tunnel en de A4.

Eurlings heeft (last van) tunnelvisie
De aanleg van tunnels leidt tot grote problemen met vertragingen tot gevolg. De minister moet zich hierover verantwoorden in de Tweede Kamer. De Commissie voor de Tunnelveiligheid vindt dat ook de verdiepte bak als tunnel moet worden gezien in het kader van de veiligheid. Eurlings wil zich niets aantrekken van de uitspraken van de Commissie die het huidige tunnelontwerp afkeurt. Verschillende veiligheidssystemen zoals sprinklerinstallaties beschouwt de minister als overbodig, een aantal eisen gaat me te ver zegt hij tijdens het debat. In de Bestuurlijke Overeenkomst IODS van 2 september staat dat er nog een studie zou starten naar een tunnel die voor Schiedam aanvaardbaar is. “Goed is goed en gek is gek, die tunnel is veilig.” “Mijn landtunnel wordt gewoon aangelegd.” zegt de minister duidelijk geïrriteerd. De minister had nog een paar opmerkelijke uitspraken tijdens dit debat op 14 september 2010:

 • ik leg de door de Commissie Tunnelveiligheid en de gemeente Schiedam afgewezen ombouwvariant OTB gewoon aan
 • ik leg het besluit van de Commissie Tunnelveiligheid over landtunnel A4 MD naast mij neer
 • ik wil de Commissie Tunnelveiligheid z.s.m. opheffen
 • ik wil de thans in Nederland geldende wet m.b.t. de tunnelveiligheid opheffen/veranderen
 • Schiedam heeft getekend: is akkoord

Eurlings spreekt hiermee zijn minachting uit voor Schiedam, de Commissie Tunnelveiligheid en de Nederlandse wetgeving. Die wetgeving is er niet voor niets, de minister gedraagt zich met zijn uitspraken als een klein kind. Schiedam moet een bouwvergunning afgeven voor de tunnel. Het is maar zeer de vraag of Schiedam voor een tunnel, die door de Commissie voor de Tunnelveiligheid is afgekeurd, een bouwvergunning wil afgeven. Stel je voor dat er een ramp gebeurt, dan is Schiedam de gebeten hond. Schiedam eist daarom een integraal veiligheidsplan van Rijkswaterstaat voordat er een bouwvergunning wordt afgegeven. De oprichting van de Commissie voor de tunnelveiligheid is vastgelegd in de Wet Aanvullende Regelgeving Veiligheid Wegtunnels. Deze Commissie is mei 2006 in het leven geroepen. De commissie opheffen betekent dus aanpassing van de wet en dat is voor een demissionaire minister not done. Eurlings lijkt de laatste tijd een meer dictatoriale rol voor een minister te zien.

Aanleg tunnels onder vuur
De halsstarrige houdig van Eurlings heeft de aanleg en ingebruikname van tunnels geen goed gedaan. De commissie Tunnelveiligheid, burgemeesters en brandweercommandanten hebben de noodklok geluid over het ontbreken van sprinklerinstallaties. Het ingebruik nemen van tunnels wordt door burgemeesters tegen gehouden. Op dit moment wordt de tunnelveiligheid in Nederland volgens onderstaand schema geregeld waarbij 2 keer een advies van de Commissie Tunnelveiligheid nodig is. Dit is een zwaarwegend maar niet bindend advies. Daarnaast moet de betrokken gemeente een bouwvergunning afgeven en moet er een gebruiksvergunning worden verleend door burgemeester en wethouders van deze gemeente. De burgemeester van Schiedam laat weten voor de meest veilige optie te gaan en vraagt Rijkswaterstaat om bijstelling van de veiligheidsnormen. Zonder sprinklerinstallaties loopt de temperatuur veel te hoog op waardoor het voor de brandweer onmogelijk wordt om een brand te blussen in een tunnel. Commissie voor de Tunnelveiligheid voorzitter Jan van Belzen vindt dat de burgemeesters in hun recht staan. De A4 met Vaart is wel berekend en getekend met een sprinklerinstallatie (watermistsysteem) en die is ook meegenomen in de kosten voor de Vaartvariant.

Afbeelding Rijkswaterstaat

A4 testcase
Het ziet er naar uit dat Milieudefensie de A4 als testcase gaat gebruiken om de Crisis en herstelwet te toetsen aan Europese regelgeving. Milieudefensie zegt dat volgens Europese wetten burgers altijd bezwaar mogen blijven maken, een locale overheid valt daar ook onder. De Raad van State denkt hier anders over, het wachten is dus op een Europese uitspraak hierover.

Zandlichaam picknick
Op 25 september wordt de “Grote nu of nooit meer picknick” gehouden op het zandlichaam van de A4 bij de Woudweg in Schiedam. De organisaties achter de website hoezomiddendelflandsnelweg.nl organiseren een grote manifestatie tegen de Eurlingsvariant. Die variant wordt ten grave gedragen tijdens deze bijeenkomst. Het moet een vrolijke gebeurtenis worden met toespraken, muziek, een Eurlings look alike wedstrijd, enz. enz. Ondanks de striemende regenbuien en harde wind zijn toch nog ongeveer 250 mensen op deze manifestatie afgekomen. Er werd nog maar eens benadrukt dat het stuk snelweg ondanks de druk die Eurlings erachter heeft gezet er volgens de tegenstanders nooit zal komen, daar is men van overtuigd. Ellen Verkoelen van de Milieufederatie noemde het besluit om de A4 aan te leggen een historische blunder. Groen Links statenlid José Chung noemt het een waardeloze weg in een waadevol landschap.

Midden-Delfland vereniging
De Midden-Delfland vereniging spreekt in een brief aan Eurlings haar onvrede uit over de gang van zaken. De minister heeft het A4 besluit naar voren gehaald waardoor het op 17 september geplande overleg tussen het ministerie en de vereniging niet meer door hoefde te gaan. De vereniging benadrukt nog maar eens het “niet horen, zien en ruiken” principe waaraan de A4 zou moeten voldoen volgens de IODS afspraken.  Op 29 september 2010 organiseerde de Midden-Delfland Vereniging een A4 debat. De volgende punten kwamen hierbij aan de orde:

 • A4 nut en noodzaak: is de weg nuttig / noodzakelijk of niet?
 • A4 inpassing: is de A4 met de beschikbare middelen en tijd optimaal ingepast of niet?
 • Blankenburgtunnel / Oranjetunnel: is de tunnel nuttig / noodzakelijk of niet?
 • Blankenburgtunnel: speelt er meer mee of is dit onzin?
 • Waar staan we nu, wat is er wel / niet meer mogelijk?

Prognose vrachtverkeer op A4 onzinnig
Volgens Rijkswaterstaat zal slechts 1,5% van het verkeer op de A4 Midden-Delfland uit vrachtverkeer bestaan. Rond Rotterdam bedraagt het aandeel vrachtverkeer ruim 10% van de totale verkeersstroom. De ronduit belachelijke raming van Rijkswaterstaat is gebaseerd op de noodzakelijkheid om binnen de wettelijke normen te blijven. Alleen bij een dergelijk laag aandeel van het vrachtverkeer blijft men onder de Europese stikstofdioxidenorm van 40 microgram per kubieke meter. De werkelijke verwachting is dat de A4 juist een groot aandeel vrachtverkeer krijgt te verwerken, volgens mededelingen van Rijkswaterstaat in 2009, maar dat feit zou helemaal een ramp zijn om aan de Europese normen te voldoen.

Kosten stijgen naar 1,2 miljard
De aanleg van de A4 wordt alsmaar duurder. Uit onbevestigde bronnen komt het gerucht dat de A4 niet 880 miljoen gaat kosten maar 1,2 miljard. De A4 wordt qua kosten al voor de aanleg een soort Betuwelijn. Gezien de onmogelijkheid om al het verkeer over het Kethelplein te leiden en door de Beneluxtunnel te laten gaan en gezien de oplopende kosten, rijst de vraag of je de weg niet gewoon zo breed moet aanleggen als door het Kethelplein en de Beneluxtunnel verwerkt kan worden. Dat wordt dan een maximaal twee x tweebaansweg. Maak deze weg alleen geschikt voor personenauto’s door een lagere tunnel (met Vaart) aan te leggen en stuur die paar vrachtauto’s die Verkeer en Waterstaat verwacht over de A13. Verlaag dan ook de snelheid tot 80 km/uur waardoor de tunnel bij Schiedam verder naar het Kethelplein kan worden doorgetrokken en waardoor er minder vervuilende uitstoot ontstaat en alle problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Tot 2020, want de prognoses laten zien dat het dan toch weer helemaal vaststaat. Misschien is het ook beter om de afslag Kruithuisweg te laten vervallen, die veroorzaakt één groot Delfts verkeersinfarct met al het toekomstig sluipverkeer tussen de A4 en de A13. Dan kan meteen de tunnel doorgetrokken worden tot het Gaagaquaduct waardoor een verbinding gemaakt kan worden tussen de Gaag en de Vaart van Poot. De verkeerafwikkeling op de A4, na aanleg van het stuk tussen Delft en Schiedam laat volgens de gegevens in de Trajectnota/MER een ronduit desasteus beeld zien. Het verkeer zal snel na aanleg dagelijks vaststaan van Rijswijk tot voorbij de Beneluxtunnel. Vele automobilisten zullen dan de file verlaten en hun weg vervolgen door Midden-Delfland richting A20, de hoeveelheid sluipverkeer zal hierdoor, na een korte daling, sterk gaan toenemen. Sommige locale politici blijven tegen beter weten in wat anders beweren of, en dat zou zeer betreurenswaardig zijn, hebben zich nooit verdiept in de materie.

De afbeelding uit de Trajectnota/MER tijdens de avondspits laat niets aan de verbeelding over. Het hele traject scoort matig of slecht. De doorstroming bij de Beneluxtunnel verslechtert volgens de MER. Dat aanleg van de A4 geen rationele maar een politieke beslissing is laat onderstaande tabel uit de Trajectnota/MER zien. Bij alle gegevens moet dan nog wel bedacht worden dat men zoveel mogelijk naar de A4 toe heeft proberen te rekenen. De totaalbeoordeling voor de A4 varianten is daarom wat minder florisant dan aangegeven. De Commissie voor de MER had dit ook al opgemerkt in haar reactie op deze Trajectnota.

Afbeelding Rijkswaterstaat

 

Klankbordgroep en adviescommissie IODS dunt uit
Stop rijksweg 19/A4, Milieudefensie, de Midden-Delfland Vereniging, Midden-Delfland is Mensenwerk en de KNNV zijn op 21 oktober uit de IODS klankbordgroep gestapt. Deze organisaties vinden dat ze onvoldoende betrokken worden bij het proces. Op 27 oktober is de Milieufederatie Zuid-Holland uit de IODS adviescommissie gestapt. De IODS afspraken worden niet nagekomen, er is geen reden om nog langer te blijven participeren. De IODS organisatie probeert alleen maar goede sier te maken met de vertegenwoordiging in commissie en klankbordgroep van deze maatschappelijke organisaties maar het draagvlak is door het lompe gedrag van de minister in het A4 proces volledig weggevaagd. De opgestapte organisaies gaan nu naar de Raad van State om het A4 besluit aan te vechten.

A4 onvermijdelijk
Volgens wethouder van der Kamp van Midden-Delfland is aanleg van de A4 onvermijdelijk. Volgens hem heeft de gemeente het maximale er uit gehaald bij de inpassing. Het sluipverkeer zal nu eindelijk worden aangepakt. Het is echter nog maar zeer de vraag of de beoogde maatregelen effect hebben. De provincie heeft het sluipverkeerprobleem tot nu toe niet willen oplossen om in ieder geval één reden te hebben om de A4 aan te leggen. Inmiddels weet iedereen die zich erin heeft verdiept dat de A4 het sluipverkeer niet oplost evenmin als dat de A4 de files gaat oplossen. Dat kan iedereen nalezen in de MER rapporten van Rijkswaterstaat zelf. Eigenlijk veroorzaakt de A4 alleen maar weer nieuwe files en daarom komt nu al het onzalige Blankenburgplan op tafel. Alles is gekoppeld aan elkaar, de Commissie voor de MER gaf al aan dat je de aanleg van de A4 niet los kan zien van aanleg van de A13/A16 maar ook dan blijft het te druk bij het Kethelplein en de Beneluxtunnel. Helaas hobbelt van der Kamp als een mak schaap achter de minister aan zonder ook maar één keer kritische vragen te stellen over bijvoorbeeld de kostenvergelijking tussen de A4 en de A4 met vaart.

oktober 2010

Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus is 16e A4 minister
Melanie Schultz is op 14 oktober 2010 Camiel Eurlings opgevolgd als minister van Infrastructuur en Milieu, het vroegere ministerie van Verkeer en Waterstaat. Eurlings liet in 2007 weten dat hij de 15e en laatste bewindspersoon zou zijn die zich zou  bezighouden met de A4, dat is hem dus niet gelukt. Volgens Chris Smitskamp van “Hoezo Midden-Delfland Snelweg” wordt iedereen een beetje zenuwachtig. De minister probeert te bewijzen dat er niets aan de hand is maar ook de minister wordt een beetje nerveus en lijkt toch een beetje bang dat de tegenstanders gelijk gaan krijgen.

IODS informatiekrant
Louter lovende woorden over de A4. A4 Delft Schiedam wordt aangelegd luidt de kop op de voorpagina maar zover is het nog niet. Iedere nuance lijkt echter zoek, gedeputeerde van Engelshoven-Huls, de grote Eurlingsmarionet, prijkt met foto op de voorpagina onder een A4 illusie waarop de borden en lantarenpalen ontbreken evenals de middenberm en waarop de zijwanden van de bak wel van beton lijken in plaats van het in verband met de financiën berekende folie.

november 2010

Voorbereidingen aanleg A4  van start
Tussen november 2010 en april 2011 worden er ter hoogte van de Zuidkade en de Oostveenseweg verschillende leidingen verlegd die onder het zandlichaam lopen. Bij de Zuidkade gaat het om een watertransportleiding, bij de Oostveenseweg ligt o.a. een “geheime” kerosineleiding. Rijkswaterstaat hoopt door de leidingen nu alvast te verplaatsen, vertragingen te voorkomen als men straks gaat beginnen met de daadwerkelijke aanleg van de A4.

Geen nieuwe beschermende status voor Midden-Delfland
De verschillende plannen die er bestaan op het gebied van wegen en spoorwegen in Midden-Delfland vormen een ernstige belemmering voor een nieuwe beschermende status voor Midden-Delfland. Behalve de aanleg van de A4 zijn er nog plannen voor de Blankenburgtunnel, een spoorverdubbeling tussen Delft en Schiedam en natuurlijk de A24 die decennia geleden al als Verlengde Doenkade in de plannen voorkwam en nu door de Blankenburgtunnel weer actueel is geworden. Het Kethelplein kan de stroom auto’s van de A4 met 4 rijbanen niet verwerken dus als men kan zorgen dat een deel van het verkeer al voor het kethelplein een andere route kan kiezen, dan loopt de A4 minder snel vol. De enorme breedte van de A4 in het Midden-Delflandgebied, volgens de kaartjes kunnen makkelijk 2 keer 6 banen worden gerealiseerd, maakt een mogelijke aanleg van de A24 uitstekend mogelijk.

De werking van de Reconstructiewet loopt ten einde en wethouder Christiaan van der Kamp heeft al in 2008 in de Hof van Delflandraad een nieuwe beschermende planologische status bepleit. Minister Verburg heeft toen al aangegeven de reconstructiewet niet te willen verlengen, zij zocht het in het updaten van de status als Rijksbufferzone. De beschermende werking hiervan is echter zeer beperkt en niet te vergelijken met bijvoorbeeld de status van een Nationaal of Provinciaal Landschap. Midden-Delfland bezit absoluut de kwaliteiten om in aanmerking te komen voor een dergelijk predikaat maar zolang er nieuwe infrastructuurplannen bestaan voor dit gebied zal er geen sprake zijn van een echte beschermende status.

Onzekerheid regeert
Op alle mogelijke manieren proberen Verkeer en Waterstaat en de provincie te doen voorkomen dat aanleg van de A4 een gelopen race is. Men zoekt hiervoor zelfs de publiciteit door middel van een zelf geschreven groot interview met gedeputeerde Martin Huls-Engelshoven. De kogel is door de kerk, de weg wordt aangelegd volgens de gedeputeerde. De provincie maakt zich hard voor het IODS programma valt er te lezen, helaas wordt daar juist aan getornd. De files zijn de volgende hobbel, ook Huls weet dat de files niet worden opgelost maar slechts verplaatst door aanleg van de A4. De betrokken gemeenten hebben gekozen voor een A4 zegt hij. Het is echter bekend dat de overeenkomst bij de betrokken gemeenten door de strot is geduwd.

Volgens Huls heeft de gemeente Midden-Delfland ZOAB op de A4 eruit weten te slepen en een geluidswal. Dat deze zaken geen gunst maar een wettelijke noodzaak zijn lijkt de gedeputeerde te ontgaan. Verder noemt hij de maatregelen tegen het sluipverkeer. Er zijn nog steeds mensen die denken dat je het sluipverkeer kan verminderen door de weg te versmallen of door fietspaden te tekenen op de provinciale weg tussen Maasland en Schipluiden. Een absolute illusie natuurlijk want alleen forse tolheffing zal het sluipverkeer doen afnemen, dat weten alle betrokkenen maar durf daar maar eens voor uit te komen! Als compensatie voor aanleg van de weg wordt Midden-Delfland op verschillende fronten verbeterd middels de IODS projecten zegt Huls. Maar……. weegt dat op tegen de nadelen van de A4?

Statenlid Chung noemt het artikel manipulatief en meldt dat het al begint (“de weg wordt aangelegd”) met een leugen. Volgens haar is het nog niet zo ver dat de weg wordt aangelegd en staat het hele artikel vol met speculaties en onjuistheden. Zo staan o.a. de geluids- en zichtgaranties ter discussie en hebben de meeste maatschappelijke organisaties afgehaakt terwijl die juist zo nadrukkelijk waren betrokken bij het proces.

VVD wil Commissie Tunnelveiligheid opheffen
Tweede Kamerlid Aptroot waarschuwt de Commissie voor de Tunnelveiligheid. “Stop met gekke adviezen, anders is jullie rol uitgespeeld” zegt hij. Als de commissie steeds gekkere adviezen blijft geven wordt de commissie wat mij betreft opgeheven laat dit VVD Tweede Kamerlid weten. Adviezen die hem niet aanstaan worden als gek gekwalificeerd door deze gekke Tweede Kamer dictator.

Raad van State
In totaal zijn er 30 bezwaarschriften ingediend bij de Raad van State tegen de aanleg van de A4. Stichting A4 met Vaart pleit uiteraard in haar bezwaarschrift voor de A4 met Vaart. De minister/Rijkswaterstaat heeft deze meest milieuvriendelijke variant niet meegenomen in de plannen. Over een half jaar weten we wat de Raad van State hiervan vindt. Milieudefensie zegt dat de aanleg van de A4 onwettig is door het schrappen van de kilometerheffing. Zij hebben laten berekenen dat de lucht bij het Kethelplein niet 38 microgram NO2 zal bevatten zoals Rijkswaterstaat beweert maar 51 microgram. De norm is 40 microgram en die wordt dus ruimschoots overschreden. Volgens Milieudefensie zou dit leiden tot hoge boetes voor Nederland van de Europese Commissie omdat overschrijdingen niet meer worden getolereerd. Overheden worden gedwongen maatregelen te nemen door de Europese Commissie. Milieufederatie Zuid-Holland, Stichting Stop Rijksweg 19/A4 en VTM hebben een gezamenlijk beroepschrift ingediend bij de Raad van State. Vereniging Natuurmonumenten is ook teleurgesteld over het besluit van de minister en heeft ook een bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State. Deze organisatie met 800.000 leden wordt altijd als een serieuze gesprekspartner beschouwd en daar zal door de Raad van State ongetwijfeld anders mee worden omgegaan dan een bezwaarschrift van een particulier.

Drijvende toerit
In november is bij de Vlaketunnel één van de toeritten gaan drijven, veroozaakt door de opwaartse druk van het grondwater. Waarschijnlijk zijn er te weinig trekankers gebruikt. Bij de A4 wil men deels gebruik maken van een foliedoek. Probeer daar maar eens trekankers aan vast te maken, dat gaat niet lukken maar de weg komt ver onder het grondwaterpeil te liggen en zal dus te maken krijgen met grote opwaartse druk. Een naderend onheil hierbij is het beëindigen van het oppompen van grondwater bij DSM in Delft. De gevolgen van het stopzetten van deze enorme grondwateronttrekking die tot voor kort nodig was voor de koeling van de processen bij DSM zullen tot in de verre omtrek gevolgen hebben. Het is onwaarschijnlijk dat de “vuilniszakken” onder de A4 het houden onder deze druk. Het zal waarschijnlijk uiteindelijk toch een betonnen bak moeten worden maar die is weer een stuk duurder en dan wordt de A4 met Vaart straks nog voordeliger dan de variant van de minister.

december 2010

Schultz en Raad van State
Minister Schultz verwacht niet dat de beroepsprocedure bij de Raad van State de aanleg van de A4 tegen zal houden. Milieudefensie zegt dat de aanleg van de A4 is gebaseerd op invoering van de kilometerheffing waardoor aanleg onwettig is omdat de kilometerheffing van de baan is. Schultz denkt niet dat Milieudefensie in het gelijk wordt gesteld, volgens haar is de redenering van Milieudefensie een misverstand, de gevolgen zijn wel berekend maar er is in het besluit voor aanleg van de A4 geen rekening mee gehouden.

Motie Bashir
SP Tweede kamerlid Bashir dient op 6 december 2010 een motie in om niet over te gaan tot aanleg van de A4 Midden-Delfland omdat de minister een nieuwe snelwegverbinding tussen Amsterdam en Rotterdam gaat onderzoeken. De motie wordt niet aangenomen.

Groen Links blijft zich verzetten
De verschillende locale en provinciale Groen Links Fracties blijven zich verzetten tegen aanleg van de A4. Men vraagt zich o.a. af of de IODS afspraken nagekomen worden. Volgens Saskia Bolten, wethouder in Delft, neemt projectleider Heijboer het niet zo nauw met de IODS afspraken. Er wordt voorgespiegeld dat de weg een feit is maar dat is allerminst zeker. Statenlid José Chung heeft al eerder aangegeven dat het onzalige plan om de A4 aan te leggen is veroorzaakt door een aantal politici die met dit besluit hebben willen scoren. Eurlings liet ook al snel na zijn aantreden blijken wat zijn bedoeling was. Het zou geen rationeel besluit worden maar louter een politiek besluit van een minister die zich opgejaagd voelde door VNO-NCW. Volgens Groen Links heeft op de website van Verkeer en Waterstaat tot voor kort een tekst gestaan die er op neerkwam dat nieuwe wegen de files niet oplossen.

VNO-NCW wordt zenuwachtig
Aanleg van de A4 leek een gelopen race schrijft VNO-NCW op haar website. De Zuid-Hollandse Milieufederatie krijgt de schuld van Thom H. van der Boom, bestuurslid van VNO-NCW Rotterdam. Niemand had het meer verwacht dat de milieufederatie Zuid-Holland haar steun voor de aanleg van de weg zou intrekken en zou gaan procederen schrijft VNO. Dan hebben ze het bij VNO toch niet helemaal begrepen, als je dit niet hebt zien aankomen.

De milieufederatie wordt als niet betrouwbaar afgedaan maar het is juist de overheid die afspraken niet nakomt en de voorwaarden steeds bijstelt. De onbetrouwbare overheid is het grote probleem in het A4 proces, niet de burgers en organisaties die van hun democratische recht gebruik maken om op te komen voor het milieu, het landschap of een betere alternatief voor de IODS variant. Van der Boom wordt er moedeloos van maar gaat er vanuit dat Rijkswaterstaat zijn werk zo goed heeft gedaan dat de beroepsprocedures bij de Raad van State geen onoverkomelijke problemen gaan opleveren. Maar je weet het nooit zeker zegt van der Boon.

Bij alle voorstanders merk je toch steeds meer de twijfels, de toenemende onzekerheid over het naderende besluit van de Raad van State over de A4. De Zuid-Hollandse Milieufederatie moet geen subsidie meer ontvangen vindt VNO-NCW, dat is grote kolder natuurlijk. Beetje kinderachtig van VNO-NCW, we leven in een land waar bedrijven en verenigingen subsidies kunnen krijgen. Als VNO subsidiegeld aanwendt voor zaken die Milieudefensie niet aan staan dan hoor je die club toch ook niet klagen. Gun iedereen zijn subsidie en anders moeten we misschien maar meteen alle subsidies af schaffen, ook de subsidies die VNO-NCW leden ontvangen.

Laatste nieuwjaarswandeling
Volgens de website Vrienden van de A4 wordt op 1 januari de laatste nieuwjaarswandeling over het zandlichaam gehouden, als alles gaat zoals verwacht. Zoals Thom van der Boon verwacht had er moeten staan. Thom.H. van der Boon, de man achter deze website vindt het aantal van 30 inspraakreacties bij de MER onthutsend weinig en slaat zich nog maar eens op de borst voor de 10.000 positieve reacties in 2009 die in 6 weken tijd op zijn website binnenkwamen. Bij Thom.H. van der Boon gaat het blijkbaar om de kwantiteit en niet om de kwaliteit. De meeste inspraakreacties op het Tracebesluit die pleiten voor aanleg van de A4 zijn van een ongekende onbenulligheid en simpelheid dat je jezelf niet eens hoeft af te vragen of deze mensen überhaupt wel ooit een letter gelezen hebben in een A4 rapport zoals de MER of het Ontwerp Tracébesluit.

Bronnen:

 • diverse artikelen Schakel Midden-Delfland
 • diverse artikelen Cobouw
 • diverse artikelen Volkskrant
 • diverse artikelen Trouw
 • diverse artikelen AD
 • diverse artikelen Delft op Zondag
 • Hof van Delflandraad, Tweede voortgangsrapportage, 15 september 2008
 • Quick Scan Tunnelprojecten, ministerie V&W, sept. 2010, Ref: 10 008 – R – 012
 • Ontwerp-Tracébesluit A4 Delft-Schiedam, Rijkswaterstaat, maart 2010
 • Brief B. v.d. Chijs aan gemeenteraad Schiedam, C/A4 MD/7021, 20 sept. 2010
 • Steun milieufederatie is niet meer van deze tijd, Frank den Hoed, 23 december 2010, Forum
 • www.nos.nl
 • www.arnouthoekstra.sp.nl
 • www.hoezomiddendelflandsnelweg.nl
 • www.a4metvaart.nl
 • www.middendelflandvereniging.nl
 • www.a4middendelfland.nl
 • www.rijkswaterstaat.nl/kenniscentrum/veiligheid/steunpunt_tunnelveiligheid/documenten/index.aspx
 • www.rtl.nl
 • www.rijnmond.groenlinks.nl

December 2010