A4 Midden-Delfland deel 7

 1. Home
 2. /
 3. A4 Midden-Delfland deel 7

A4 Midden-Delfland deel 7

Aanpassing Ypenburg door A13 volgens Peijs tot maart 2007

Al sinds 1953 wordt er gesproken over de aanleg van een rijksweg door Midden-Delfland. Het tracé van deze weg loopt van het eindpunt van de A4 bij de Kruithuisweg in Delft in rechte lijn door Midden-Delfland en tussen de bebouwing van Schiedam en Vlaardingen door sluit de A4 daar aan op de A20. In 2006 doet minister Peijs verschillende pogingen om een convenant ondertekend te krijgen door de IODS partijen. Uiteindelijk gaan alle partijen akkoord en ondertekenen een convenant over de inpassingsvoorwaarden voor de A4. Kort daarop blijkt er een cruciale rekenfout te zijn gemaakt, die wordt ontdekt door de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Hierdoor zal er weer een nieuwe MER rapportage moeten worden gemaakt die voor de nodige vertraging zal gaan zorgen. Dit is deel 7 in de reeks artikelen op deze site over deze weg.

Brief van Peijs aan Huls
Op 16 juni stuurt minister Peijs een brief aan gedeputeerde Huls, de voorzitter van de adviescommissie IODS. In deze brief geeft zij uitleg over de verkeerskundige analyses die Rijkswaterstaat ten behoeve van de Trajectnota MER heeft gemaakt op basis van de berekeningen in het rapport van DHV wat begin 2006 is verschenen. Zij laat weten dat er recent nog berekeningen zijn gemaakt op basis van een nieuw model. Deze berekeningen lieten wel een iets lagere verkeersintensiteit zien maar de I/C verhouding op de A4 tussen het Kethelplein en de Beneluxtunnel bleken met de nieuwe rekenmethode juist een stijging op te leveren. De I/C verhouding geeft het aantal motorvoertuigen weer gedeeld door de capaciteit van de weg. De berekeningen volgens het nieuwe NRM model hebben dus waarschijnlijk niet opgeleverd wat Rijkswaterstaat had gehoopt. De I/C verhouding komt voor de A4 (IODS variant) volgens de Trajectnota MER uit op: Slecht/Zeer Slecht. Dat is dan ook meteen de slechtste verhouding van alle alternatieven. De A54 en de A13/A16 komen beiden met een I/C verhouding uit de bus die wordt aangeduid met: Goed.

Volgens Peijs komen er geen nieuwe knelpunten bij door aanleg van de A4 maar dat wordt door de gegevens uit de trajectnota tegengesproken. Peijs meld dat de A54 (veilingroute) niet nader onderzocht wordt omdat deze weg een andere functie heeft dan de A13. Dat heeft ze goed gezien, juist voor het doorgaande verkeer tussen Amsterdam en Antwerpen zou die A54 in combinatie met de Oranjetunnel een uitkomst zijn. Het doorgaande verkeer kan dan de drukke noordelijke ruit om Rotterdam omzeilen en zorgt hierdoor voor een afname van de hoeveelheid verkeer op de A13. Die route voor het doorgaande verkeer, dat was toch de eigenlijke reden voor een nieuwe snelweg. Peijs beweert in haar brief aan Huls bovendien dat de leefbaarheid en veiligheid op het onderliggende wegennet in Midden-Delfland door de A54 weinig verbetert. Echter juist de aanleg van de A54 kan Midden-Delfland verlossen van een groot deel van het sluipverkeer wat de leefbaarheid en de verkeersveiligheid ten goede komt.

Afbeelding uit IODS convenant (oktober 2006) met viaducten, aquaduct en tunneldek

 

A4 moet attractie worden
Landschapsarchitect Roel Bakker van bureau BGSV zegt dat de A4 een trekpleister wordt voor toeristen. De weg wordt volgens hem spectaculair mooi in het landschap ingepast, de civieltechnische constructie krijgt een megabetekenis vergelijkbaar met Neeltje-Jans. Bakker wil van de geluidswallen aangename verblijfsgebieden maken met waterpartijen en paden. Hij denkt zelfs aan een bezoekerscentrum of museum langs de A4. Waar anders kan je beter CO2 en fijn stof opsnuiven dan hier zal hij gedacht hebben. Provinciale staten van Zuid-Holland hebben zelfs geapplaudisseerd na de presentatie door Bakker van deze, op zijn zachtst gezegd, merkwaardige visie.

Ondertekening convenant op 23 juni 2006
Op 23 juni wordt er dan toch door alle bij het IODS betrokken partijen en de minister een convenant ondertekend over de inpassingsvoorwaarden voor aanleg van de A4. De minister had al in maart de ondertekening van een convenant willen regelen maar dat is haar toen niet gelukt. Een dag voor de bijeenkomst waarbij het convenant over de inpassingsvoorwaarden voor aanleg van de A4 moet worden ondertekend, is men nog druk met het aanbrengen van wijzigingen. Alle betrokken gemeenten en andere betrokken organisaties gaan uiteindelijk akkoord en ondertekenen het convenant. De gemeenten eisen wel dat de minister zich houdt aan de afgesproken voorwaarden. De uiteindelijke voorwaarden betekenen een aanzienlijke verslechtering van de oorspronkelijke IODS plannen.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW, een van de IODS partners, meldt dolblij te zijn dat de schop nu eindelijk de grond in kan. Zij realiseren zich blijkbaar niet dat het convenant gaat over de inpassingsvoorwaarden en niet over de aanleg van de weg. Huls meldt dat alle betrokkenen erg enthousiast zijn. Een aantal betrokkenen laat echter een heel ander geluid horen. Misschien heeft gedeputeerde Huls door alle euforie iets te veel champagne genuttigd na het ondertekenen. Peijs vond dat ze alle partijen tegemoet was gekomen en liet zij weten: Ik hoef het niet te doen, ik heb de regio niet nodig. Ze vergat blijkbaar even de miljoenen die wel uit de regio komen voor aanleg van de weg. Peijs heeft zelfs nog gedreigd de weg, bij niet ondertekening van het convenant, op maaiveldniveau aan te leggen. Niet bepaald een nette democratische wijze van besturen maar zij is daarmee niet de eerste minister die zich ongenuanceerd en lomp uitlaat over de problemen rond de A4. De Tweede Kamer is nu aan zet en er lijkt een kamermeerderheid voor aanleg van de A4 maar dat is al vaker het geval geweest zonder dat dit tot resultaat heeft geleid.

Afbeelding uit IODS convenant (oktober 2006)

Station Kethel in voorwaarden A4
Gedeputeerde Huls vond dat er iets gedaan moest worden voor het openbaar vervoer en heeft de aanleg van het nieuwe treinstation Kethel opgenomen in de voorwaarden van het convenant. Wethouder Haan van Schiedam was hier uiteraard niet blij mee en vreesde dat bij het niet doorgaan van de A4, ook het station niet door zou gaan. Huls verzekerde de wethouder dat aanleg van het station toch wel door zou gaan ook al zou de A4 niet aangelegd worden. Opname van station Kethel in de voorwaarden heeft dus eigenlijk geen enkele toegevoegde waarde. Het station wordt niet gefinancierd uit de IODS pot. Huls liet nog aan Vlaardingen en Schiedam weten dat de recreatieve voorzieningen en nieuwe natuur niet door zouden gaan bij het niet ondertekenen van het convenant.

Oorspronkelijke tekst convenant
Saskia Bolten, GroenLinks wethouder in Delft meldt op 24 juni 2006 dat de verslechtering van de oorspronkelijke IODS plannen al in april 2005 is ingezet. Toen zijn de IODS partners al akkoord gegaan met een 7 puntenlijst. De voor Delft belangrijke aanpassing van de aansluiting bij het Kruithuisplein komt hier niet meer in voor. Het is niet gelukt om dit punt te laten terugkeren in de uiteindelijke convenanttekst. Vooral bewoners in de Delftse wijk Tanthof zullen hier de nadelen van ondervinden. Aanvankelijk was zelfs de zichtgarantie geschrapt en de weg geprojecteerd op maaiveldniveau met geluidswallen van 4.70 meter. Uiteindelijk is de weg toch in een verdiepte variant in het convenant gekomen met geluidswallen van maximaal 2.50 meter.

Verzet gaat gewoon door
De weerstand tegen de A4 is nog niet afgenomen. Milieudefensie geeft al aan zich niet neer te leggen bij de aanleg van de weg en kondigt nieuwe juridische stappen aan. De normen voor de luchtkwaliteit bij het Kethelplein worden nu al overschreden en dat wordt nog veel erger als de A4 wordt aangelegd. In Schiedam is de gemeenteraad weliswaar akkoord gegaan met ondertekening van het convenant maar daarnaast is het voorstel van het Schiedamse college om zich onverminderd te blijven verzetten tegen de aanleg van de A4 ook aangenomen in de raadsvergadering. Schiedam heeft daarnaast nog een side-letter aangeboden waarin staat dat Schiedam niet zal bijdragen aan eventueel hogere kosten voor de aanleg. Henk Tetteroo, voorzitter van Stichting Stop RW19/A4, verwacht niet dat de weg er komt zolang men nog niet kan voldoen aan de milieueisen. Hij denkt dat het niet gaat lukken om te voldoen aan de geluid en zichtgarantie waarbij op 250 meter vanaf de weg 40 decibel het maximum geluidsniveau is. De geluidswallen mogen maar 2.5 meter hoog boven het landschap uitsteken en het is nog zeer de vraag of men daarmee aan de voorwaarden kan voldoen. De geluid en zichtgarantie, die ooit met minister Smit-Kroes is afgesproken, blijkt men echter in het convenant te hebben losgelaten waardoor nu 44 decibel wordt toegestaan.

1000 euro per centimeter
Het totale beschikbare budget is 641 miljoen euro. De aanleg van de A4 kost daarmee 1000 euro per centimeter. De laatste miljoenen zijn bij elkaar gesprokkeld. Peijs stelt totaal 511 miljoen beschikbaar, de overige miljoenen komen van de provincie, de stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden en andere ministeries dan Verkeer & Waterstaat.

Chantage bij spoortunnel Delft
Om Delft onder druk te zetten heeft de minister al in 2003 gezegd dat Delft het verzet tegen de A4 moest staken in ruil voor de honderden miljoenen die zijn toegezegd voor aanleg van de spoortunnel. Dit hardnekkige gerucht circuleert in Delft. Raadslid Vokurka van D66 zegt op 28 juni 2006 dat dit verhaal klopt. In het coalitieakkoord van april 2006 staat nadrukkelijk dat de gemeente zich niet uitspreekt over de aanleg van het ontbrekende stuk snelweg. Waar Schiedam al aangeeft zich juridisch te blijven verzetten daar is Delft dus gebonden aan een afspraak met de minister. Een dergelijke afspraak riekt naar chantage. De minister houdt zich niet aan eerder gemaakte afspraken zoals de geluid en zichtgarantie maar Delft durft niet te fel te reageren, bang om de aanleg van de spoortunnel in gevaar te brengen.

A4 zo snel mogelijk
Wat Wethouder van der Kamp van gemeente Midden-Delfland betreft mag de A4 er zo snel mogelijk komen valt te lezen in de Schakel van 29 juni 2006. Nu het convenant is ondertekend pleit hij voor een snelle aanleg. De gemeenteraad hoopt dan eindelijk verlost te zijn van het vele sluipverkeer. Alle rapporten geven echter aan dat er geen afname maar juist een toename van het sluipverkeer is te verwachten. Van der Kamp heeft zijn uiterste best gedaan om alle partijen het convenant te laten tekenen en vindt dat er een optimaal resultaat is behaald bij de voorwaarden van het convenant. De wethouder zegt dat er nog wel twee dingen onder de aandacht moeten worden gebracht. Dat zijn: een budget voor LTO en de tolheffing op de A4. Volgens van der Kamp is de A4 de enige weg die een oplossing kan bieden voor het sluipverkeer. Hij zou beter moeten weten omdat die eer juist de A54 toebehoort. Met 44 decibel blijft de A4 onder de norm van 47 decibel voor natuurgebieden zegt hij, hierbij maar even vergetend dat er in het verleden al duidelijke garanties zijn afgegeven waarvan nu weer wordt afgeweken.

Zuid-Hollandse Milieufederatie
Tijdens een bijeenkomst op 3 juli 2006 van de Zuid-Hollandse Milieufederatie(ZHM) met Milieudefensie Schiedam en Delft, Stichting Stop RW19/A4, Vereniging Tegen Milieubederf en andere organisaties heeft de ZHM veel kritiek gekregen op het ondertekenen van het convenant. De heer Stekelenburg, vertegenwoordiger van de ZHM, verdedigde zich door te zeggen dat hij heeft getekend als milieuadviseur en niet namens de leden. De tegenstanders vinden dat daarmee wordt aangegeven dat het verzet tegen de weg wordt gestaakt.

A4 nog nooit zo dichtbij volgens van der Kamp
Op 6 juli 2006 zegt wethouder van der Kamp van gemeente Midden-Delfland dat de aanleg van de A4 nog nooit zo dichtbij is geweest. Niet alleen is er een convenant ondertekend waarop ook de handtekening van de minister staat maar er is daarnaast een Kamermeerderheid die voor aanleg van de weg is. Van der Kamp zegt dat deze minister het er wel doorkrijgt. De 100 miljoen euro die extra beschikbaar komt zorgt ervoor dat de in het convenant beschreven inpassing nagenoeg overeenkomt met de eerdere IODS variant. Van der Kamp roemt vooral de oplossing ter hoogte van de Woudweg en Oostveenseweg die beiden met een volgens hem sierlijk viaduct over de A4 heen komen te lopen. Over het loslaten van de geluidsgarantie van 40 decibel op 250 meter van de weg zegt hij dat Rijkswaterstaat heeft beloofd zich te zullen inspannen om de situatie voor Schipluiden en de Delftse wijk Tanthof te verbeteren. Een nogal vrijblijvende afspraak die Rijkswaterstaat nergens toe verplicht.

Projecten Midden-Delfland beter mogelijk zonder A4
Ingenieur van der Chijs, Verkeerskundige, zegt op 3 augustus 2006 dat Midden-Delfland beter af is zonder de A4. De financiering van projecten als Groen Ondernemen is nog steeds niet geregeld volgens hem. Het Rijk weigert een toezegging te geven voor de 15 miljoen euro die zijn begroot. Hij hekelt verder het feit dat alle betrokkenen het oorspronkelijk overeengekomen IODS plan onder druk van de minister hebben losgelaten. Het stiltegebied is drastisch ingeperkt en de tekst in het convenant laat de minister nog alle ruimte voor een verdere verslechtering. Henk Tetteroo, voorzitter van Stichting Stop RW 19/A4 is zeer ongelukkig met het convenant. Volgens hem is met het mes op de keel getekend en zijn de eerder afgegeven geluidsgaranties in de prullenbak verdwenen Hij is teleurgesteld in wethouder van der Kamp die blijkbaar meer waarde hecht aan een onvolledig onderzoekje van Verkeer & Waterstaat dan aan het uitgebreide Geluid en Zicht Garantie rapport van Stop RW 19/A4. De in het Verkeer & Waterstaat rapport genoemde 4 decibel lijkt niet veel maar 3 decibel betekent al een verdubbeling van het geluid.

Cruciale fout bij Ypenburg
De Zuid-Hollandse Milieufederatie maakt op 29 augustus 2006 bekend dat men een cruciale rekenfout heeft ontdekt in de berekeningen voor de A4. Dit is per brief aan de minister gemeld. De A13 variant komt door deze fout veel beter uit de bus. Het lijkt erop dat Peijs de volgende minister is die begint aan het A4 dossier maar het niet zal gaan afmaken.

Motie Duyvendak
Op 30 augustus 2006 dient Tweede Kamerlid Duyvendak van GroenLinks een motie in over de A4. Hij verzoekt hierin om naast de A4 ook de A13/A16 variant met de juiste verkeerskundige gegevens en de openbaar vervoer variant in combinatie met het beprijzingsalternatief in de tweede fase van de MER uit te werken. Zijn overwegingen hierbij zijn: aanhoudend verzet bij regiobestuurders en twijfels over de verkeerskundige analyse van knooppunt Ypenburg waardoor de A13/A16 variant in de tweede fase van de MER niet is meegenomen.

Tweede Kamerlid Slob stelt vragen over A4
Op 10 september stelt de heer Slob van de ChristenUnie kritische vragen over de A4. Hij wil dat er op basis van zorgvuldige onderzoeken keuzes worden gemaakt. Hij had al eerder aangegeven dat de minister de knoop wil doorhakken op basis van verkeerde feiten. Aanleg van de A4 kan zorgen voor extra congestie op de A13, A15 en A20. Er wordt te weinig gekeken naar alternatieven en de doelstellingen voor leefbaarheid en veiligheid die door de minister nadrukkelijk aan de plannen zijn gekoppeld lijken niet mee te tellen. Hij pleit voor een regiobrede netwerkanalyse waarin alle gevolgen voor het onderliggende wegennet en de kosten voor compenserende en mitigerende maatregelen nadrukkelijk worden meegenomen. Hij benadrukt nogmaals het standpunt van zijn fractie die tegen de A4 is.

Peijs geeft fout Rijkswaterstaat toe
Minister Peijs erkent op 30 september 2006 dat er door Rijkswaterstaat een grove rekenfout is gemaakt bij Knooppunt Ypenburg. De Zuid-Hollandse Milieufederatie ontdekte dat een voorgenomen wegverbreding bij Ypenburg door Rijkswaterstaat over het hoofd is gezien. Hierdoor blijkt de in de berekening van de alternatieven meegenomen dure aanpassing van knooppunt Ypenburg niet nodig. Het verkeer zal zonder die aanpassing prima doorstromen en bovendien maakt het de A13/A16 variant een heel stuk goedkoper. Peijs deelde de kamer mee dat de plannen zo nodig zullen worden aangepast.

Peijs meldt noodzaak nieuwe Trajectnota MER
Op 25 oktober 2006 laat Minister Peijs aan de Tweede Kamer weten dat het in verband met het zorgvuldig doorlopen van de besluitvormingsprocedure noodzakelijk is om de eerste fase van de Trajectnota MER voor de A4 opnieuw te doorlopen. Er zijn door Rijkswaterstaat en TNO nieuwe berekeningen gemaakt voor knooppunt Ypenburg die geen eenduidig beeld geven waardoor de minister zich genoodzaakt voelt een nadere analyse voor Ypenburg te laten opstellen. In het eerste kwartaal van 2007 hoopt de minister de kamer nader te kunnen informeren.

Provinciale SP wil geen A4 meer
SP Statenlid Romijn benadrukt in de Provinciale Staten nog maar eens dat het convenant pas in werking treedt als er een besluit tot aanleg is genomen. Zo ver is het nog lang niet. De luchtkwaliteitsproblemen zijn nog niet opgelost en het economisch belang van de A4 is volgens het Ruimtelijk Planbureau zeer gering. SP wethouder Haan uit Schiedam is het over één ding met iedereen eens. Hij zegt dat er nu eindelijk een einde moet komen aan de discussie over de A4. Laat de Tweede Kamer een knoop doorhakken en dat is wat Haan betreft natuurlijk geen A4 aanleggen.

Mooren van VNO-NCW is verontwaardigd
Directeur Mooren van VNO-NCW zegt op 2 november 2006 dat de Zuid-Hollandse Milieufederatie, één van de ondertekenaars van het A4 convenant, de voortgang van de aanleg traineert. Mooren is medeondertekenaar van dit convenant maar beseft blijkbaar niet dat het convenant de inpassing van de weg behelst en niet de aanleg van de weg. Daar gaat de Tweede Kamer namelijk over. Volgens Mooren verrommelt Midden-Delfland, het is volgens hem de grootste hondenuitlaatplaats van Europa. Mooren kent Midden-Delfland blijkbaar niet. Dergelijke ongenuanceerde uitspraken zullen hem door bewoners, bestuurders en recreanten niet in dank worden afgenomen. Hij noemt verder nog de inwoners van Midden-Delfland die volgens hem leiden onder het vele sluipverkeer. Mooren moet echter op de hoogte zijn van het feit dat aanleg van de A4 niet voor een afname van het sluipverkeer zal gaan zorgen.

De A4 ter hoogte van het Gaagaquaduct staat nu al regelmatig vol

A4 net zo beroemd als Deltawerken
Provinciale Statenlid Manita Koop van het CDA beweert in december 2006 dat de A4 straks net zo beroemd wordt als de Deltawerken. Zij noemt het een voorbeeld voor andere drukbevolkte gebieden. Het is de kroon op de reconstructie van Midden-Delfland. Martin Huls, voorzitter van het IODS, benadrukt nog maar eens de inspanningen voor de natuur die verbonden zijn aan het IODS programma. Huls is in het verleden trouwens een fervent tegenstander van de A4 geweest maar toen was hij nog geen provinciaal gedeputeerde mobiliteit. Het besef dat Midden-Delfland juist beter af is zonder A4 en IODS programma lijkt bij steeds meer bewoners door te dringen. Het verdwijnen van het vele sluipverkeer was voor velen de reden om voor aanleg te zijn. Nu keer op keer in rapporten wordt aangegeven dat het sluipverkeer eerder toeneemt in plaats van afneemt gaan steeds meer mensen beseffen dat de A4 hiervoor geen oplossing biedt.

Koop nogmaals over de A4
Provinciale Statenlid Manita Koop zegt op 11 januari 2007 dat de A4 eindelijk die files eens zou kunnen oplossen waardoor mannen en vrouwen op tijd tuis kunnen zijn om te eten met familie of te sporten met vrienden of om vrijwilligerswerk te doen. De files werken sociaal ontwrichtend. Juist die files worden echter niet opgelost en dat zou een lid van de Provinciale Staten toch eigenlijk al lang moeten hebben gelezen in de rapporten van Rijkswaterstaat over de A4. Zij beweert verder dat naar het unieke plan door ingenieurs en politici van over de hele wereld zullen komen kijken. Bekijken hoe wij een parklandschap combineren met een weg. Parklandschap is een nogal denigrerende benaming voor het uniek cultuurhistorisch waardevolle agrarische veenweidelandschap van Midden-Delfland. Iedere bestuurder zou zich toch doodschamen om aan buitenlandse collega’s te moeten vertellen dat het meer dan 50 jaar heeft geduurd voordat er eindelijk een convenant over de inpassing was ondertekend. Koop denkt dat Midden-Delfland misschien ooit nog wel op de werelderfgoedlijst komt. Die eer zal dit gebied wel niet toekomen. De aanleg van de A4 zal voor UNESCO waarschijnlijk het grootste struikelblok vormen.

SP Vlaardingen over A4
Nieuwe feiten over rijksweg A4 Midden Delfland is de titel van een notitie uit januari 2007 van Arnout Hoekstra fractievoorzitter van de SP Vlaardingen. De aanleg van de A4 zal volgens onderzoeken één groot verkeerskundig fiasco worden, het doortrekken van de A4 werkt dus averechts maar de minister heeft besloten de A4 koste wat kost aan te leggen. De Tweede Kamer, provincie, betrokken gemeenten en belangenorganisaties zijn jarenlang misleid door Rijkswaterstaat en de minister van Verkeer en Waterstaat. Er zijn bewust gegevens in nota’s weggelaten, alternatieven en negatieve effecten niet onderzocht en kritische vragen niet beantwoord. De minister doet voorkomen alsof de A13/A16 verbinding alleen in het geval van een verbrede A13 noodzakelijk is maar ook bij aanleg van de A4 zal deze weg er moeten komen. Bij alle financiële plaatjes wordt die weg niet meegenomen bij de A4 maar wel bij de A13 wat de vergelijking mank doet gaan. De A4 wordt met de A13/A16 drie keer zo duur als door Rijkswaterstaat is geraamd voor de A4 en wordt 200 miljoen euro duurder dan de A13 met A13/A16 verbinding. In de Trajectnota’s zijn steeds gegevens uit diverse rapporten weggelaten en nog steeds worden er rapporten over de A4 angstvallig geheim gehouden. De Commissie voor de MER heeft dit ook geconstateerd en heeft geschreven dat met de trajectnota geen keuze gemaakt kon worden uit de verschillende mogelijkheden. In 2005, 2006 en 2007 zijn er door de gemeenten Vlaardingen en Schiedam verschillende brieven verstuurd naar de minister waarin wordt gevraagd om opheldering over een aantal zaken. De minister heeft hier echter nooit inhoudelijk op gereageerd. Er is bewust gemanipuleerd om de nadelen van de A4 te verdoezelen schrijft de SP.

Breed Verkeersonderzoek Maasland
Breed Verkeersonderzoek Maasland is de titel van een rapport wat in opdracht van gemeente Midden-Delfland over de verkeersproblematiek door Mobycon is opgesteld. De belangrijkste conclusie uit dit in januari 2007 opgeleverde rapport is dat de aanleg van het ontbrekende stuk A4 het probleem met sluipverkeer door Midden-Delfland niet zal oplossen. Vlak na aanleg van de A4 zal de hoeveelheid doorgaand verkeer worden teruggedrongen maar door de voorspelde files gaat het verkeer sluiproutes zoeken. Voor verkeer uit Maassluis zal de route door Midden-Delfland ook na aanleg van de A4 nog steeds aantrekkelijk zijn. Hetzelfde geldt voor verkeer uit Delft wat richting Maassluis moet. Het verkeer op de route door Midden-Delfland neemt alleen nog maar verder toe, mede veroorzaakt door de toekomstige nieuwe woonwijken in Maassluis. Er worden voor de bestrijding van het sluipverkeer door Maasland twee opties genoemd. Aanleg van een randweg of de aanleg van doseersluizen aan beide zijden van het dorp. Sluiperstol wordt niet genoemd in dit rapport terwijl dit waarschijnlijk de enige echte oplossing is voor het sluipverkeer. De aandacht is geheel gericht op de kern Maasland, de problemen die bewoners en bedrijven van het buitengebied hebben met het vele sluipverkeer lijken van geen belang.

Klankbordgroep IODS hekelt stille diplomatie
De klankbordgroep IODS meldt op 20 februari 2007 aan IODS voorzitter Huls dat zij zeer ontevreden is met de gang van zaken en dat dit contraproductief werkt voor de klankbordgroep. De leden worden niet voorzien van informatie en moeten er zelf achteraan. De klankbordgroep wil volledig en juist geïnformeerd worden. Het blijkt geen nieuw probleem te zijn want al jaren ziet het programmabureau IODS kans om de klankbordgroep niet of onvolledig te informeren. De klankbordgroep wil nu zelf een proactieve rol gaan vervullen en door het organiseren van themabijeenkomsten en minisymposia de gedachten vormen. Veel informatie zoals de Trajectnota MER wordt niet verstrekt onder het mom van vertrouwelijkheid wat het wantrouwen in de IODS organisatie aanwakkert.

Nooit meer snelweg door natuurgebied zegt Huls
Provinciaal gedeputeerde Martin Huls vindt dat er bij het ontwerp van de A4 Midden-Delfland grote fouten zijn gemaakt. Een snelweg mag nooit meer door een natuurgebied worden aangelegd als er geen draagvlak voor is onder de bevolking zegt hij op 27 februari 2007. Dat is de les die we kunnen trekken uit de A4. Huls verbindt er echter niet de conclusie aan dat het dan ook maar eens einde verhaal moet zijn voor die A4. Al in 2006 heeft TNS-NIPO een onderzoek gedaan waaruit bleek dat het aanleggen van nieuwe snelwegen door groene landschappen in de Randstad voor bijna zeven op de tien Nederlanders onacceptabel is.

Aanleg A4 nog geen gelopen koers
Directeur Ellen Verkoelen van de Zuid-Hollandse Milieufederatie vindt dat er beter naar alternatieven voor de A4 moet worden gekeken. Niet alleen de A13/A16 maar ook openbaar vervoer opties moeten worden onderzocht. Hans Kleij, programmadirecteur IODS, laat op 8 maart 2007 weten dat in de loop van het jaar het ontwerp tracébesluit kan worden verwacht en dat de aanleg toch wel in 2009 kan beginnen. De tracéwet zorgt dat er ook naar alternatieven moet worden gekeken en Kleij noemt hierbij de A13 en de A54 (veilingroute). Volgens hem gaat twee derde van het totale budget voor de weg nu naar natuur en milieu. Kleij is blijkbaar erg creatief in het toerekenen van kosten aan natuur en milieu.

Bronnen:

 • www.stoprw19-a4
 • www.milieudefensie.nl/verkeer
 • rijksbegroting.minfin.nl
 • www.parlando.sdu.nl
 • Brief minister Peijs aan voorzitter Huls van adviescommissie IODS,16 juni 2006
 • Concept Trajectnota/MER A4 Delft Schiedam, 1e fase alternatieven MER, 7 december 2004
 • Algemeen Dagblad, diverse artikelen
 • Schakel Midden-Delfland, diverse artikelen
 • IODS convenant (concept), 16 juni 2006
 • IODS convenant , oktober 2006
 • Breed Verkeersonderzoek Maasland, Mobycon, januari 2007
 • Trouw, diverse artikelen
 • Delftse Post, A4 net zo beroemd als Deltawerken, 29-12-2006
 • Nieuwe feiten over rijksweg A4 Midden Delfland, 7 januari 2007, SP, Arnout Hoekstra
 • Tweede Kamer motie Duyvendak, nr 68, 30 augustus 2006

juli 2007