A4 en gemeenteraad Midden-Delfland

  1. Home
  2. /
  3. A4 en Blankenburgtunnel
  4. /
  5. A4 en gemeenteraad Midden-Delfland

A4 voor gemeenteraad Midden-Delfland nog niet van de baan

Op 8 mei 2007 heeft minister Eurlings van Verkeer & Waterstaat een bezoek gebracht aan Midden-Delfland. Op werkbezoek bij het eindpunt van de A4 kwam hij aanhoren wat de voor en tegenstanders van deze weg te melden hadden. Verbazingwekkend genoeg heeft hij met geen woord gerept over de cruciale rekenfout van Rijkswaterstaat. Deze fout, die al in augustus 2006 door de Zuid-Hollandse Milieufederatie aan Minister Peijs is gemeld, behelst een grove rekenfout bij knooppunt Ypenburg. De A13/A16 verbinding komt door deze fout veel beter uit de bus dan de A4. Helaas voor Midden-Delfland en Westland lijkt een ander alternatief voor de A4 namelijk de A54 (veilingroute), die de A4 bij Knooppunt Harnaschpolder verbindt met de A20 bij Westerlee, niet meer mee te doen als eventueel alternatief voor de A4. Deze weg die in de trajectnota MER samen met de Oranjetunnel ook behoorde tot de A4 alternatieven, wordt nu als provinciale weg aangelegd. De eventuele aanleg van de A4 is weer met 2 jaar uitgesteld door de fout in de berekeningen bij Ypenburg. De commissie voor de MER zal opnieuw haar oordeel moeten geven nadat Rijkswaterstaat de juiste gegevens en berekeningen gemaakt heeft.

Sluipverkeer
De A4 zorgt volgens berekeningen die Rijkswaterstaat heeft laten doen voor een toename van het verkeer op het onderliggende wegennet. Bij de nu al voorspelde files zou het verkeer weleens volledig kunnen gaan vastlopen in Midden-Delfland. In het rapport “Breed Verkeersonderzoek Maasland” wat door bureau Mobycon in opdracht van gemeente Midden-Delfland is opgesteld, valt te lezen dat de route door Maasland ook na aanleg van de A4 voor grote groepen sluipverkeer een aantrekkelijke route blijft. De aanleg van de A54 zal in tegenstelling tot de A4 waarschijnlijk wel een grote afname van het sluipverkeer te zien geven.

Sluiperstol
De eventuele aanleg van trajectcontrole kan zorgen voor lagere snelheden en komt dus de verkeersveiligheid ten goede. Trajectcontrole zal echter niet zorgen voor afname van de hoeveelheid verkeer. Het is op dit moment nog onbekend hoe de beprijzing van de mobiliteit geregeld gaat worden, maar als het plan om van de A4 een tolweg te maken doorgaat, dan zal dit voor een grote toename van het sluipverkeer zorgen in Midden-Delfland. Het sluiperstolplan van GroenLinks provinciale statenlid Dijkhoff zou toch eens serieus bekeken moeten worden. Bij dit plan wordt door middel van camera’s geregistreerd wie er het gebied aan de ene kant inkomt en binnen een bepaald tijdsbestek aan de andere kant weer verlaat. Deze weggebruikers zullen hiervoor een hoge tol moeten betalen terwijl het gebied zowel voor bewoners als voor mensen van buiten het gebied goed toegankelijk blijft.

Doseerinstallaties
De huidige doseerinstallaties blijken goed te functioneren. De hoeveelheid sluipverkeer op de wegen met doseerlichten is enorm afgenomen. De nadelige consequentie is wel de al voorspelde toename van het verkeer door Maasland waar een dergelijke installatie niet is aangelegd. De installaties vormen bovendien een belemmering voor bewoners en bestemmingsverkeer. Een groot nadeel van de doseerinstallaties is het gevaar wat het kan opleveren voor weggebruikers. Er is sinds de ingebruikname al heel wat schade aan auto’s en de installaties veroorzaakt. De nadelen wegen echter niet op tegen de voordelen dus op dit moment is dit de beste oplossing.

A54
Aanleg van de A54 (veilingroute) wordt door de gemeente Westland wel bepleit maar men heeft gewed op 2 paarden door in de eerste plaats voor de A4 te pleiten in plaats van voor een weg die vlak langs de bloemenveiling komt te lopen. Nu de aanleg van de A4 op losse schroeven staat is een stevige lobby voor de A54 vanuit Midden-Delfland en Westland noodzakelijk. De blik van Verkeer & Waterstaat is nu volledig gericht op het alternatief A13/A16. De A54 lijkt volledig uit beeld te zijn geraakt. Het vele veilingverkeer is het meest gebaat bij aanleg van de A54 zodat de vrachtwagen bij de veiling bijna direct de snelweg op kunnen draaien.

Een bijkomend voordeel van deze weg is de te verwachten afname van het vele vrachtverkeer op de Woudseweg. Het budget voor de herinrichting van deze weg had beter besteed kunnen worden aan de A54. De onveiligheid van de Woudseweg wordt voor een groot deel veroorzaakt door de verkeersdruk en die zal aanzienlijk afnemen door de A54. De A54 is volgens de Trajectnota MER voor de verkeersveiligheid op provinciale en gemeentelijke wegen in de regio de beste optie. Samen met de Oranjetunnel vormt de A54 een ideale route voor het doorgaand verkeer tussen Amsterdam en Antwerpen waarbij de drukke noordelijke ruit rond Rotterdam aanzienlijk wordt ontlast. Zowel de A13 als de A20 raken een groot deel van het doorgaande verkeer kwijt door aanleg van de A54 met Oranjetunnel.

IODS
De A4 zou moeten worden aangelegd volgens de voorwaarden en projecten die in het kader van het IODS (Plan Norder) waren bedacht. Voor het verspreid liggend glas lijkt de gemeente Midden-Delfland zelf al een oplossing te hebben bedacht. Het niet doorgaan van de 100 hectare nieuwe natuur uit Plan Norder past uitstekend binnen de thema’s van de gebiedsvisie waarbij het agrarische cultuurlandschap en de koe in de wei centraal staan. Voor andere projecten die in het kader van het IODS zijn bedacht, worden elders in Nederland financiële bijdragen geleverd door o.a. provincies zonder dat daar aanleg van een weg aan gekoppeld is. Dat moet hier ook mogelijk zijn.

Definitief besluit
Zowel het aanleggen als het niet aanleggen van de A4 biedt helaas geen oplossing voor het sluipverkeer. Als aanleg van de A4 werkelijk de sluipverkeersproblemen in Midden-Delfland zou oplossen dan zouden er waarschijnlijk een stuk minder tegenstanders van die weg zijn. Helaas blijkt uit berekeningen keer op keer dat die A4 geen problemen oplost maar eerder verergert. Alle voor en tegenstanders zijn het na ruim 50 jaar over één ding wel eens. Er moet nu eindelijk een definitief besluit worden genomen, het heeft nu lang genoeg geduurd.

Zou het niet aanleggen van de A4 door het verdwijnen van het zandlichaam niet een betere kwaliteitsimpuls geven aan het gebied? De gemeenteraad van Midden-Delfland is daar nog niet van overtuigd. Die hopen nog steeds dat de A4 de oplossing zal brengen en willen dat nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. Het aanleggen van de A54 met Oranjetunnel en een proefproject voor het inzetten van sluiperstol tegen het sluipverkeer lijkt echter de enige oplossing om het gebied leefbaar te houden voor bewoners en recreanten. Zonder een echte structurele lange termijn oplossing voor het sluipverkeer zal het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, worden om de gewenste kwaliteit in Midden-Delfland zoals verwoord in de Gebiedsvisie te bereiken en behouden.

Uit: Schakel Midden-Delfland, 5 juli 2007