A4 Midden-Delfland deel 6

 1. Home
 2. /
 3. A4 Midden-Delfland deel 6

A4 Midden-Delfland deel 6

Bouw A4 pas in 2009 tot juni 2006

Al sinds 1953 wordt er gesproken over de aanleg van een rijksweg door Midden-Delfland. Het tracé van deze weg loopt van het eindpunt van de A4 bij de Kruithuisweg in Delft in rechte lijn door Midden-Delfland en tussen de bebouwing van Schiedam en Vlaardingen door sluit de A4 daar aan op de A20. In 2004 is een nieuwe Milieu Effect Rapportage (MER) van start gegaan, in 2005 heeft de commissie voor de MER om aanvullende informatie gevraagd en de reactie van de commissie wordt ieder moment verwacht. De overheid blijft krampachtig proberen zaken buiten de publiciteit te houden maar de anti A4 lobby is na al die jaren door de wol geverfd en komt op een gegeven moment toch weer achter deze zaken. Dit is deel 6 in de reeks artikelen op deze site over deze weg.

Bouw A4 pas in 2009
Rijkswaterstaat zegt in november 2005 dat er waarschijnlijk een jaar vertraging zal optreden bij de aanleg van de A4. De grote hoeveelheid bezwaarschriften die men verwacht zorgen dat pas in 2009 kan worden begonnen. De anti A4 lobby denkt echter dat de aanleg nog later zal beginnen. Het advies van de commissie voor de MER, die deze maand wordt verwacht, zou weleens slecht kunnen uitpakken voor de voorstanders. Het effect voor de luchtkwaliteit, de geluidshinder en de al voorziene files op die nieuwe weg maken de aanleg waarschijnlijk onmogelijk. Projectleider van de A4 bij Rijkswaterstaat, Oscar Mendlik wil de weg nu al gaan aanbesteden zodat men, als alle procedures zijn doorlopen, meteen van start kan gaan met de aanleg.

Thema avond A4 in Vlaardingen
Op 17 november 2005 is in Vlaardingen een thema avond over de A4 gehouden. Voor een volle zaal kregen voor en tegenstanders de gelegenheid vragen te stellen. De gemeente Vlaardingen gaat, mede naar aanleiding van deze avond, pleiten voor aanleg van de A13-A16 in plaats van de A4. Volgens Milieudefensie is het voor Schiedam en Vlaardingen onmogelijk om aan de luchtkwaliteitseisen te voldoen. De aanleg van de A4 zou dit nog verder bemoeilijken.

Van Geel denkt dat de A4 er niet komt
Staatssecretaris van Geel (Milieu) denkt dat in verband met de Europese eisen voor de luchtkwaliteit de A4 niet zal kunnen worden aangelegd zo laat hij op 29 november 2005 weten. Wegen met nieuwe doorsnijdingen van gebieden kunnen waarschijnlijk niet doorgaan. Vooral aan de normen voor fijn stof kan Nederland niet voldoen.

Hofstra wil noodwet
Tweede Kamerlid Hofstra van de VVD dient op 12 december een motie in waarin hij de regering vraag om voor maart 2007 een definitief besluit te nemen over de A4. Hij wordt gesteund door een kamermeerderheid die vindt dat het allemaal te traag gaat. Hofstra wil een noodwet om te zorgen dat er voor 2009 begonnen kan worden, hij vindt dat die weg er al lang moeten liggen.

Commissie voor de MER kiest voor A13 variant
Op 24 januari 2006 doet de commissie voor de MER verslag van haar bevindingen betreffende de MER rapportage voor de A4 Delft-Schiedam. Nadat men eerder om aanvullende informatie had gevraagd van Rijkswaterstaat omdat de gegevens onvolledig waren heeft men nu op basis van de aangeleverde gegevens geconstateerd dat de vernietiging van de provinciaal beschermde natuurwaarden het grootst is bij de A4 varianten. De relatief grote aantasting van de landschappelijke waarden hadden nadrukkelijker in beeld moeten komen aldus de Commissie voor de MER. Een ander conclusie is dat er geen merkbaar verschil is in verbetering van de leefbaarheid tussen de A4 en de A13 varianten. Rijkswaterstaat heeft altijd beweerd dat de leefbaarheid rond de A13 wel zou verbeteren maar dat is volgens de commissie voor de MER dus niet het geval. Saskia Bolten van Groen Links in Delft laat weten dat er wat haar betreft nu definitief een streep moet worden gezet door de A4 plannen. Minister Peijs is blijkbaar nog aan het studeren op een antwoord.

Foto © Paul Meuldijk

Duyvendak bezoekt zandlichaam A4
Op 25 februari 2006 brengt Groen Links Tweede Kamerlid Wijnand Duyvendak, op uitnodiging van de Groen Links afdelingen Vlaardingen en Schiedam, een bezoek aan het zandlichaam van de A4 ter hoogte van de Woudweg. Hij maakte hier aan de belangstellenden duidelijk dat deze weg een dikke streep zou trekken door het groene Midden-Delfland gebied en daarom ongewenst is. De rapportage van de Commissie voor de MER maakt de aanleg steeds onzekerder. Duyvendak belooft Kamervragen te zullen stellen over de A4. Wijnand Duyvendak kijkt samen met Ben van der Velde en Jack Tsang van Groen Links Vlaardingen vanaf een hoogwerker uit over het prachtige landschap van Midden-Delfland rond het A4 zandlichaam bij Vlaardingen en Schiedam.

Zuid-Hollandse Milieufederatie wil heroverweging A4
De Zuid-Hollandse Milieufederatie wil een heroverweging voor de aanleg van de A4. De weg lost niets op waardoor over een aantal jaar toch de A13 verbreedt zal moeten worden. Minister Peijs is ook niet bereid om het benodigde budget wat volgens Plan Norder nodig is voor de A4 te betalen. De milieufederatie schrijft dat in een brandbrief aan de voorzitter van het IODS, Jeltje van Nieuwenhoven. De IODS commissie heeft de minister vorig jaar geadviseerd de A4 plannen verder uit werken waarbij zij zich moest houden aan zeven minimale eisen die door de IODS commissie waren gesteld. Dit advies was echter, naar later bleek, gebaseerd op verkeerde cijfers en er ontbrak ook nog essentiële informatie. Nu uit de ontbrekende informatie blijkt dat de weg meer kost, meer schade aan het landschap toebrengt en meer files veroorzaakt zou die weg er niet moeten komen. Één van de belangrijkste problemen blijkt nu echter bij knooppunt Ypenburg te liggen. Dit knooppunt is zo gebouwd dat de A4 de voorkeursroute is maar omdat die weg, naar nu blijkt, al snel tegen haar capaciteitsgrenzen aanloopt gaat dit knooppunt voor grote problemen zorgen in de toekomst. Volgens Rijkswaterstaat is ombouw van Ypenburg te kostbaar. Volgens de Commissie voor de MER is de A13 capaciteit na ombouw even groot of zelfs groter dan de capaciteit van de A4. De Commissie voorspelt verkeerschaos als na de A4 ook nog de A13-A16 wordt aangelegd en dat niet alleen op die A13 maar ook op de A4, A20, A16 en A15. De A4 leidt niet tot de volgens de IODS eisen gewenste kwaliteitsverbetering en de IODS commissie zou daarom het vorig jaar gedane advies aan de minister moeten intrekken.

Peijs wil convenant met IODS partners
Minister Peijs wil een convenant over de inpassingsvoorwaarden afsluiten met de IODS partners. Zij wil voor de aanleg van de weg en de inpassing in het landschap niet meer uittrekken dan €511 miljoen. Dit bedrag is veel te laag om de inpassingsvoorwaarden voor de A4 volgens de IODS voorwaarden te realiseren.

Duyvendak stelt vragen aan minister
Tweede Kamerlid Duyvendak stelt op 2 maart vragen aan de minister over de A4. Hij wil van de minister o.a. weten:

 • Of zij op 3 maart een convenant wil laten ondertekenen door de IODS partners.
 • Of het budget uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport van € 511 miljoen een harde voorwaarde is voor de aanleg en inpassing van de A4.
 • Of dit betekent dat niet kan worden voldaan aan de zeven door de IODS partners gestelde voorwaarden.
 • Wat de consequenties zijn voor de aangenomen Tweede Kamer motie Dijsselbloem over de A4.
 • Of er niet te veel onduidelijkheden bestaan door de MER- en Rijkswaterstaatstudies over de effecten van de A4 waardoor geen nieuwe stappen moeten worden gezet.
 • Of er niet eerst duidelijkheid moet komen over de problemen bij knooppunt Ypenburg gezien de opmerkingen hierover door de Commissie voor de MER.

De minister geeft als antwoord dat het convenant niet doorgaat omdat de IODS vergadering is afgelast. Het budget zou met de IODS partijen zijn overlegd. De inpassingseisen kunnen inderdaad niet uit het budget van € 511 miljoen worden bekostigd maar zij denkt dat er binnen het budget voor een maatschappelijk verantwoorde oplossing kan worden gekozen. De inpassingseisen vormen een belangrijk uitgangspunt maar dat geldt ook voor de financiering aldus de minister. Over het advies van de Commissie voor de MER volgt nog een antwoord van haar. Het budget van de minister betekent dat er geen geld beschikbaar is voor tunnels, ecoducten en natuurcompensatie. Dan zou de weg € 650 miljoen kosten en dat is nog exclusief geluidsschermen, kosten voor tunnelveiligheid en maatregelen om de luchtvervuiling te beperken. Het is duidelijk dat zij de door de IODS commissie gestelde voorwaarden voor aanleg van de weg niet wenst te respecteren waardoor het draagvlak, voor zover dat al bestond, zal wegvallen bij de leden van de IODS adviescommissie.

Geen ondertekening convenant
Het convenant wat de minister aan de IODS partners heeft voorgelegd over de aanleg van de A4 is door geen van de betrokken gemeenten ondertekend zo blijkt op 15 maart. Minister Peijs wilde nog voor de gemeenteraadsverkiezingen snel even afspraken vastleggen tussen de gemeenten en het Rijk maar de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen hebben unaniem geweigerd dit convenant te tekenen. Het in dit convenant opgenomen budget van € 511 miljoen is volgens de gemeenten niet toereikend om de weg aan te leggen volgens de IODS voorwaarden. Stefan Hulman van de Stadsregio Rijnmond noemde dit gemeentelijke besluit onverantwoord omdat een snelle aanleg onnodig wordt opgehouden. In Schiedam wilde Leefbaar Schiedam wethouder Meijer eigenlijk het convenant tekenen zonder de precieze inhoud te kennen en zonder het eerst voor te leggen aan de raadscommissie Ruimte en Verkeer. PvdA, GroenLinks en SP hebben de wethouder verzocht het convenant eerst voor te leggen aan de raadscommissie en er een democratisch genomen besluit over te nemen voordat eventueel tot ondertekening zou worden overgegaan. Uiteindelijk is ondertekening dus ook in Schiedam niet doorgegaan.

Nieuwskrant IODS april 2006
In nieuwskrant nummer 14 die in april 2006 verschijnt, beweert Jaap Wolf, voorzitter van de stuurgroep stedenbouwkundige inpassing van het IODS, dat de omgeving van het Kethelplein er op vooruit gaat. Ooit heeft hij zelf in het verre verleden geprotesteerd tegen dezelfde weg maar nu is hij voorstander van aanleg van de weg. Hij denkt dat de weg kan voldoen aan het niet horen, zien of ruiken criterium ofwel kan voldoen aan de Geluid- en Zichtgarantie voor de A4. Hij is wel zo realistisch om te erkennen dat de weg voor Midden-Delfland geen vooruitgang voor de omgeving betekent. Hij vindt dat het niet alleen om de weg gaat maar ook om de verbetering van de natuur, de veehouderij en de recreatiemogelijkheden. De zeer dubieuze koppeling van dit soort projecten heeft gezorgd voor de instemming met de aanleg van de weg door Vereniging Natuurmonumenten. Zij hopen hun bezit in Midden-Delfland met 100 Ha uit te breiden, hierbij vergetend dat Midden-Delfland al bestaat uit natuur. De bestaande natuur met rode lijst soorten en boordevol natuur en cultuurhistorische kenmerken zal verloren gaan. De meeste, wel zinvolle, projecten zouden ook zonder deze weg wel van de grond zijn gekomen. Provinciale Statenlid Manita Koop vindt echter dat de koppeling van al die projecten niet verkeerd is. Dick Tommel, voorzitter van de werkgroep van de commissie voor de MER die het onderzoek naar de A4 heeft gedaan, komt ook aan het woord in deze krant. Het was al bekend dat de A4 in het MER onderzoek niet erg best uit de bus kwam maar in de IODS nieuwskrant wordt gezegd dat er gekozen kan worden zonder de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek te benoemen. De weer erg selectieve en onvolledige berichtgeving in deze uitgave voegt geen nieuwe feiten toe aan het A4 dossier en laat bijvoorbeeld het niet ondertekenen van het convenant door betrokken gemeenten onbenoemd.

Midden-Delfland Vereniging wil definitief besluit
In de stukken voor de op 25 april 2006 gehouden ledenvergadering van de Midden-Delfland Vereniging stond vermeld dat de vereniging haar standpunt heeft verscherpt. Een variant die niet is te horen, te zien en te ruiken lijkt door de MER rapportage onmogelijk. Dit betekent dat alleen een volledig ondertunnelde weg van Delft tot het Kethelplein bij Schiedam acceptabel is. Daarnaast vindt men dat de Velingroutevariant met Oranjetunnel te weinig aandacht krijgt. De vereniging wil in ieder geval dat er eindelijk een keer een besluit genomen wordt.

Het zandlichaam ter hoogte van de Schiedamse Woudweg richting Delft.

Wet Luchtkwaliteit
Stichting Stop RW 19/A4 laat in april 2006 weten dat de nieuwe wet Luchtkwaliteit, die recent naar de Tweede Kamer is gestuurd, een belemmering vormt voor aanleg van de A4. Grote projecten zoals aanleg van de A4 mogen niet boven de Europese normen uitkomen. De verwachting is dat de A4 hier wel bovenuit komt. De vervuiling mag in dat geval niet gesaldeerd worden met schonere lucht elders in de regio. De A4 zal dus zelf aan de Europese normen moeten voldoen. Sinds kort heeft de Stichting Stop RW 19/A4 een eigen website geopend waarop het laatste nieuws van deze stichting is te vinden. Al ruim 30 jaar verzet Stop RW 19/A4 zich tegen aanleg van de A4 Midden-Delfland.

Twee miljoen van VROM
Minister Dekker van VROM stelt 2 miljoen beschikbaar voor recreatieve en ecologische verbindingen in het kader van het IODS programma zo wordt op 3 mei 2006 bekend. Ze vindt de groenstrook Midden-Delfland tussen Delft en Schiedam een verrommeld gebied en wil door de ‘fooi’ van twee miljoen ook een duit in het zakje doen. Een onaffe snelweg, wat groen en veel sluipverkeer zijn volgens haar de kenmerken van dit gebied. Misschien wordt het tijd dat ze zelf eens komt recreëren in Midden-Delfland zodat ze kan zien waarover ze praat. ‘Wat groen’ is nogal denigrerend voor een eeuwenoud veenweidegebied, een landschap wat alleen in Nederland voorkomt. Daarnaast zal het sluipverkeer binnenkort worden gereduceerd door het in werking treden van de doseerinstallaties bij Schiedam en Vlaardingen. Blijft alleen nog het zandlichaam voor de A4 over wat in het verleden met iets te grote voortvarendheid is aangelegd.

Peijs wil modulaire aanleg
Op 12 mei laat de minister per brief aan de aan de Tweede Kamer weten dat ze in de volgende MER stap de IODS variant en de MMA variant (meest milieuvriendelijke alternatief) verder wil uitwerken. Ze geeft zelf al aan dat het beschikbare budget van 511 miljoen euro niet toereikend is voor deze varianten. Ze wil nu de A4 modulair aanleggen wat betekent dat ze o.a. de weg ter hoogte van de Kruithuisweg niet verdiept wil aanleggen en de ecologische inpassing ter hoogte van de zweth wil versoberen. Peijs wijkt hiermee dus af van de IODS voorwaarden. De moeizaam verkregen regionale steun voor aanleg van de weg brokkelt steeds verder af. De kosten voor aanleg van de A4 volgens IODS eisen bedragen zoals bekend ongeveer 800 miljoen en dat is nog exclusief ruim 100 miljoen voor ombouw van het Kethelplein. Er gaapt dus een gigantisch gat tussen het budget van de minister en de geraamde kosten. Ze noemt in haar brief ook nog het advies van de adviescommissie IODS maar is dus niet van plan zich aan de gestelde voorwaarden te houden.

Vlaardingen en Schiedam in gesprek met Peijs
De Wethouders Yorick Haan (Schiedam) en Ben van der Velde (Vlaardingen) hebben eind mei in een gesprek met de minister aangegeven nog steeds tegen aanleg van de A4 te zijn. Deze gemeenten zullen dus ook niet meebetalen aan de aanleg van deze weg. Mocht de A4 toch worden aangelegd dan zal de weg aan de IODS voorwaarden moeten voldoen wat door Haan met: ‘Niet horen, niet zien en niet ruiken’ wordt samengevat. Een volledige aansluiting van de A4 op de A20 bij het Kethelplein is ook een absolute voorwaarde bij eventuele aanleg. Haan wees nog maar eens op de prognoses die DHV in opdracht van Rijkswaterstaat had gemaakt waaruit blijkt dat in beide richtingen direct na de opening structureel files zullen ontstaan. De minister wil in juni een besluit nemen om daarmee haar opvolger volgend jaar voor een voldongen feit te stellen aldus Yorick Haan.

Vlaardingen en Schiedam sturen Tweede Kamer fracties brief
De minister probeert de Tweede Kamer informatie te onthouden vinden beide gemeenten. De ontbrekende informatie hebben beide gemeenten 6 juni 2006 via een brief onder de aandacht gebracht van de Kamer. Zoals al langer bekend blijkt uit studies van Rijkswaterstaat dat de A4 juist voor meer files zorgt en daarom is aanleg van deze weg weggegooid geld vindt wethouder Haan. Van der Velde en Haan hebben deze studies ook aangekaart tijdens het gesprek met Peijs maar de minister wilde er niet inhoudelijk op in gaan. Vlaardingen en Schiedam hopen met de brief vertraging in de besluitvorming te bewerkstelligen zodat deze minister er geen besluit meer over kan nemen.

Tweede Kamer wil dat A4 snel wordt aangelegd
Het CDA en de PvdA fracties in de Tweede Kamer willen dat de weg snel wordt aangelegd ook als aanleg meer kost dan de 511 miljoen euro die Peijs er voor wil uittrekken. De PvdA vindt een bedrag van 700 miljoen bespreekbaar. Op het gegeven dat de files in de regio niet zullen afnemen na aanleg, reageren de kamerleden Mastwijk (PvdA) en Verdaas (CDA) laconiek tijdens de vergadering van de vaste kamercommissie voor Verkeer en Vervoer op 7 juni 2006. Peijs deelde mee dat de aanleg van de weg binnenkort zal starten en dat de weg in mei 2007 klaar moet zijn. De linkse oppositie en de kleine christelijke partijen willen juist uitstel van het besluit tot aanleg zolang de netwerkanalyse van de verkeersproblemen in de Haagse en Rotterdamse regio niet is afgerond. Deze netwerkanalyse is over 3 maanden klaar en zal uitwijzen of aanleg van de A4 de oplossing is voor de problemen. Peijs wil bij een negatief resultaat voor de A4 een debat met de Kamer maar wil deze studie niet afwachten.

Delft wil geen versoberde A4
De gemeente Delft meldt op 13 juni aan gedeputeerde Martin Huls dat Delft vasthoudt aan de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het IODS en wil dat de weg aan alle door de adviescommissie IODS gestelde voorwaarden voldoet als tot aanleg wordt besloten. Delft wil geen water bij de wijn doen. Gedeputeerde Martin Huls van de PvdA, die als opvolger van Jeltje van Nieuwenhoven de A4 in zijn portefeuille heeft, hoopt dat de partijen toch nog tot een oplossing komen. Delft vraagt Huls waarom men al een besluit wil nemen over aanleg van de A4 terwijl de 2e fase van de Trajectnota MER nog niet is afgerond en vragen hem dan ook bij de minister te pleiten voor uitstel van ondertekening van het convenant. Delft houdt vast aan de Geluid- en Zichtgarantie wat inhoudt maximaal 40 dB(A) op 250 meter afstand van de A4. Men wil de weg niet horen, zien en ruiken waarbij de weg ook moet voldoen aan de IODS voorwaarden voor aanleg van de weg. De Geluid- en Zichtgarantie is ooit door minister Smit Kroes afgegeven.

Vlaardingen wil dat Peijs de A4 heroverweegt
Vlaardingen stuurt de minister op 14 juni 2006 een brief naar aanleiding van haar brief aan de Tweede Kamer op 12 mei. Vlaardingen maakt hierin kenbaar dat de minister niets doet met de verkeersgegevens die ten grondslag liggen aan de trajectnota. Rijkswaterstaat heeft bovendien in de startnotitie voor de A13/A16 melding gemaakt van problemen die ontstaan op de A20 ten gevolge van het aanleggen van de A4. De A20 zou zonder maatregelen geblokkeerd raken volgens Rijkswaterstaat. Vlaardingen wijst verder op een nieuw verkeersberekeningsmodel waaruit blijkt dat de A4 voor een kleinere ontlasting zorgt dan tot nu toe is aangenomen. De Beneluxtunnel raakt na aanleg van de A4 overbelast blijkt uit deze berekeningen. Verder worden door Vlaardingen de reistijden genoemd die nauwelijks tijdswinst te zien geven. Daarnaast wijst Vlaardingen op de verhouding tussen de verkeersintensiteit en de capaciteit van de weg die volgens Rijkswaterstaat matig tot slecht is wat inhoudt dat er grote kans op filevorming bestaat. De bereikbaarheid is bij aanleg van de A4 ook slechter dan bij aanleg van alternatieven. Bij aanleg van de A4 komt er meer sluipverkeer op het onderliggende wegennet heeft Rijkswaterstaat berekend. Bij de leefbaarheid zet Vlaardingen ook vraagtekens. Er wordt in de berekeningen uitgegaan van rijdend verkeer maar de voorspelde files maken dat die berekeningen niet kloppen. Daarnaast constateert Vlaardingen dat de berekeningen zijn gemaakt met de verkeerde methode. Vlaardingen wijst er verder op dat het advies van de commissie IODS voor uitwerken van de A4 in de 2e fase van de Trajectnota was gebaseerd op, naar later is gebleken, onjuiste en onvolledige informatie. De Kamer is dus ook voorzien van deze onjuiste informatie. Vlaardingen heeft aangegeven dat de IODS voorwaarden het minimum zijn. Het Rijk moet zorgen voor het budget voor de weg inclusief alle kosten voor inpassing. Vlaardingen wil ook de garantie dat er geen tweede Overschie ontstaat. Het Rijk moet dus nog op zoek naar een oplossing voor de problemen bij het Kethelplein. Op basis van genoemde zaken verzoekt Vlaardingen de minister de aanleg van de A4 te heroverwegen.

Protest tegen sloop woningen voor aanleg A4
Door de aanleg van de A4 staan er 2000 woningen op de nominatie om gesloopt te worden. Dit is in Schiedam onbespreekbaar omdat hiermee vele relatief goedkope woningen zullen verdwijnen en Schiedam kan nergens anders vervangende woningen bouwen aldus John van Gestel, voorzitter van de Schiedamse bewonersverenigingen. Van Gestel wil, als de A4 toch doorgaat, een tunneldak wat met behulp van filters de lucht reinigt. Hierdoor zal de lucht bij de tunnelmonden schoner zijn waardoor de Z-flats in Schiedam niet gesloopt hoeven te worden. Volgens van Gestel, die ook lid is van de IODS klankbordgroep, dendert Rijkswaterstaat door met aanpassingen van de MER daarbij gestuurd door de politiek.

Doorbraak over aanleg A4
Op 17 juni wordt bekend dat er 130 miljoen euro extra beschikbaar wordt gesteld voor aanleg van de A4. Triomfantelijk meldt Gedeputeerde Martin Huls positieve geluiden te hebben ontvangen van alle partijen die betrokken zijn bij de A4 door Midden-Delfland. Peijs stelt 70 miljoen extra beschikbaar voor de A4. De minister stelt wel als uitdrukkelijke voorwaarde dat de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen en de Zuid-Hollandse Milieufederatie een convenant ondertekenen over de A4. Naast de 70 miljoen van het Rijk wordt er door de provincie 40 miljoen beschikbaar gesteld, en dragen Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden ieder 10 miljoen bij. Het totaal komt daarmee op 641 miljoen euro wat nog aanzienlijk minder is dan de 800 miljoen die is begroot. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de gemeenten en de Zuid-Hollandse Milieufederatie het convenant zullen ondertekenen. Zolang de begroting niet sluitend is en zolang er geen garanties zijn over extra geld bij tekorten zullen zij geen convenant ondertekenen. De tekorten die er nu nog zijn hebben ongetwijfeld gevolgen voor de inpassing van de weg. Het is ook niet aannemelijk dat Natuurmonumenten akkoord zal gaan als zij de toegezegde 100 hectare nieuwe natuur niet in bezit krijgt. Het verwerven van die nieuwe terreinen is voor Vereniging Natuurmonumenten de enige reden om in te stemmen met de aanleg van deze weg. Martin Huls dreigt de gemeenten dat ze de gunstige voorwaarden verspelen als zij de voortgang blokkeren.

Haast met ondertekening convenant A4
Schiedam, Vlaardingen en Delft hebben op 19 juni nog steeds bezwaren tegen de tekst van het convenant. Voor de Vlaardingse wethouder Ben van der Velde is het bijvoorbeeld niet duidelijk waar de tunnelbak precies ophoudt. Hij vindt dat die moet doorlopen tot het Kethelplein. Schiedam heeft ook verschillende bezwaren tegen de tekst. Schiedam wil o.a. dat eerst de Tweede Kamer en het kabinet een besluit nemen en missen dat in de tekst. Het is dus niet mogelijk dat Schiedam het convenant gaat ondertekenen omdat dit voor 23 juni staat gepland. Delft noemt de “niet horen, zien en ruiken” criteria waarbij met name de Kruithuiswegomgeving en de wijk Tanthof worden genoemd. Groen Links Vlaardingen vindt de tijdsdruk die nu ineens wordt gelegd een geval van onbehoorlijk bestuur. Er wordt de gemeenteraden geen tijd geboden om het convenant rustig te bekijken en te bespreken.

Groen Links vraagt commissie IODS om niet overhaast te handelen
Alle betrokken locale Groen Links afdelingen sturen gezamenlijk een brief naar de Adviescommissie IODS. Zij vragen hierin met klem om niet overhaast te werk te gaan. Er is tenslotte honderden miljoenen overheidsgeld mee gemoeid dus een zorgvuldige en democratische besluitvorming is daarom op zijn plaats. Groen Links wijst ook op de vele door de minister nog onbeantwoorde vragen die gesteld zijn op 7 juni. Men wil de besluitvorming over de zomer heen tillen zodat er over gedebatteerd kan worden. Groen Links heeft ook grote twijfels bij de beschikbare budgetten. Men wijst er nog maar eens op dat het vorig jaar door de commissie IODS uitgebrachte advies aan de minister gebaseerd was op verkeerde gegevens. Rijkswaterstaat kwam later weer met nieuwe cijfers op de proppen. Deze gegevens zijn ook amper terug te vinden in de brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het lijkt erop dat men nog steeds door onjuiste en onvolledige informatie te verstrekken bepaalde zaken buiten de publiciteit probeert te houden. Groen Links hoopt dat de commissie IODS zich het pleidooi voor openbaarheid en zorgvuldigheid zal aantrekken en er bij de vergadering van 23 juni rekening mee zal houden.

Bronnen:

 • www.groenlinks.nl
 • www.vlaardingen.nl
 • www.looktv.nl
 • www.commissiemer.nl
 • http://parlando.nl
 • www.schiedam.pvda.nl
 • www.stoprw19-a4.nl
 • AD – Haagsche Courant, diverse artikelen
 • Groot Vlaardingen, diverse artikelen
 • Maasstad Vlaardingen, diverse artikelen
 • Schakel Midden-Delfland, diverse artikelen
 • Agrarisch Dagbad, Van Geel: aanleg A4 Midden Delfland in gevaar
 • AD – Rotterdams Dagblad, diverse artikelen
 • Commissie voor de MER, persbericht A4 Delft-Schiedam, 24 januari 2006
 • Kamervragen 2005-2006, nr. 1005, 16 maart 2006
 • IODS nieuwskrant 14, april 2006
 • Toelichting plannen voor 2006-2008, Midden-Delfland Vereniging, Ledenvergadering 25 april 2006
 • Midden-Delfkrant, nr. 122, juni 2006
 • Brief Gemeente Delft aan voorzitter adviescommissie IODS, 13 juni 2006
 • Memo A4 van wethouder Anne Koning aan commissie Wijk, Verkeer en Beheer van de gemeente Delft, 13 juni 2006
 • Brief Minister V & W aan voorzitter Tweede Kamer over A4, 12 mei 2006
 • Persbericht Ministerie V&W, A4 door Midden-Delfland dichterbij, 16 juni 2006

Juni 2006