A4 Midden-Delfland deel 12

A4 Midden-Delfland deel 12

Kritiek op tunnelveiligheidsplan IODS tot Nieuwe tunnels onmogelijk

Al sinds 1953 wordt er gesproken over de aanleg van een rijksweg door Midden-Delfland. Het tracé van deze weg loopt van het eindpunt van de A4 bij de Kruithuisweg in Delft in rechte lijn door Midden-Delfland en tussen de bebouwing van Schiedam en Vlaardingen door sluit de A4 daar aan op de A20. Minister Eurlings heeft in zijn plan voor aanleg van de A4 gekozen voor een uitgeklede IODS variant. Het broze draagvlak wat er was met het IODS convenant is hiermee weer verdwenen. Zowel voor- als tegenstanders van de weg hebben inmiddels de A4 met Vaart variant omarmd. Alleen Eurlings trouwste politieke volgelingen blijven hem steunen. In maart 2010 wordt het Ontwerp Tracé Besluit gepubliceerd, de laatste inspraakronde voor de A4. Dit is deel 12 in de reeks artikelen op deze site over deze weg.

januari 2010

Commissie Tunnelveiligheid ontevreden
De commissie Tunnelveiligheid heeft in haar advies over het tunnelveiligheidsplan kritiek op Rijkswaterstaat. Men noemt de eenzijdig door Rijkswaterstaat gemaakte aanpassingen waarover geen overeenstemming is bereikt met betrokken hulpverleningsdiensten als belangrijkste kritiekpunt. De commissie vindt dat de IODS tunnel niet veilig kan worden ingepast. Men noemt hiervoor de volgende redenen:

 • Het ontbreken van draagvlak door de eenzijdige aanpassingen
 • De gemaakte afweging tussen het aantal tunnelbuizen, de door Rijkswaterstaat gegegeven onderbouwing wordt als mager beoordeeld door de commissie
 • Er is onduidelijkheid over voldoende ruimtereservering in de tunnel voor aanvullende veiligheidsvoorzieningen
 • De bereikbaarheid voor hulpdiensten is onvoldoende
 • Er is onvoldoende ruimtereservering voor maatregelen met betrekking tot files en voorzieningen voor het minimaliseren van files in de tunnel

De commissie voor de tunnelveiligheid is dus verre van tevreden over het door Rijkswaterstaat ingediende tunnelveiligheidsplan. Er zal nog een nieuw plan moeten worden ingediend waarin deze zaken zijn aangepast.

Rijkswaterstaat blijft met versoberingen IODS komen
De Zuidkade bij Schipluiden zou eigenlijk worden uitgevoerd als een robuuste minimaal 10 meter brede recreatieve en ecologische passage van de A4. In de nieuwste plannen wordt deze passage echter niet breder dan de zeer smalle Zuidkade. Van verschillende IODS kwaliteistprojecten zoals pilot Groen Ondernemen, is nog steeds de financiering niet geregeld. Het is nog maar zeer de vraag of deze financiering ooit gaat lukken, IODS afspraken lijken niets meer waard.

RWS heeft meer grond nodig
Hoewel het zandlichaam een respectabele breedte heeft, is RWS toch met grondeigenaren aan het onderhandelen voor de aankoop van een strook grond langs het zandlichaam. Niet alleen de weg wordt zeer breed mede veroorzaakt door de vliesconstructie, ook komt er nog een fietspad naast de A4, ideaal voor het betere fijnstofsnuiven!, Verder komt er aan beide zijden een weg voor calamiteiten. Het lijkt er sterk op dat men rekening houdt met een toekomstige aansluiting op de nog aan te leggen A24 tussen de A20 en A13. Het belachelijke plan voor twee calamiteitenwegen en een fietspad langs de A4 valt anders niet te verklaren. RWS moet haast wel een dubbele agenda hebben!

Nieuwsbrief A4 nummer 4
Rijkswaterstaat organiseert in februari vier informatieavonden over de A4 staat in de nieuwsbrief van januari. Verder komen in de nieuwsbrief weer de gebruikelijke voor en tegenstanders aan het woord. Dirk Kunst van Natuurmonumenten wijst op het feit dat de A13/A16 volgens de MER de minste schade voor natuur en landschap oplevert. Natuurmonumenten is teleurgesteld dat de Vaart variant niet is meegenomen in de vergelijking.

Stop RW 19/A4 vindt besluit A4 dom
Dom en onverantwoord vindt stichting stop RW 19/A4 het besluit tot aanleg van de weg. De A13/A16 en de A4 met Vaart zijn door Eurlings stiefmoederlijk behandeld en weggeschreven. Rijkswaterstaat zegt zelf dat de A4 de files niet oplost en dat het sluiverkeer door Midden-Delfland zal blijven bestaan. De geluidsmaatregelen worden door Henk Tetteroo van Stop RW 19/A4 bekritiseerd. Men rekent met materiaal wat bijna 100% geluidsabsorberend zou zijn, materiaal wat nog niet eens bestaat. De Geluid- en Zichtgarantie wordt al jaren betwist door de stichting maar Rijkswaterstaat weigert te reageren op berekeningen van de stichting.

Het onderzoek naar de A4 met Vaart was in een maand tijd klaar, de onderzoeksresultaten waren besteld door de minister. Die A4 met Vaart heeft wel de steun van Delft, Vlaardingen, Schiedam, Natuurmonumenten en de Zuid-Hollandse Milieufederatie en voldoet veel beter aan de IODS afspraken. 880 miljoen voor een weg die de files niet oplost, het sluipverkeer instand houdt en onherstelbare schade aan het landschap veroorzaakt is niet te verkopen. Stichting Stop RW19/A4 heeft op haar website verschillende uitgebreide rapporten staan met alle problemen en bezwaren die er bestaan. Daarnaast heeft men de bezwaren in “wist u dat” vorm opgesomd. Wist u dat……..

 • er voor de A4 in het bewoonde gebied tussen Vlaardingen en Schiedam geen tunnel komt, maar een half open tunnelbak ? (zogenaamde Dicht Open Dicht Open = DODO)
 • er op deze DODO tunnelbak dus geen bomen gepland kunnen worden of een recreatiegebied kan worden aangelegd?
 • de A4 al op zo’n 500 meter vanaf het Kethelplein boven de grond komt: dus vanaf het Griegplein  (tweede Z flat in S’dam)?
 • de A4 bij het Kethelplein op zo’n 13 meter hoogte uitkomt? Dit betekent dat bewoners tot en met de 6e etage tegen het A4 beton aankijken! Bovendien komt daar nog een geluidswal bovenop…
 • de tram tussen Vlaardingen en Schiedam hoog over het dijklichaam heen zal gaan, waardoor er een flinke ophoging bij de woningen in Vlaardingen en Schiedam komt om de tram geleidelijk omhoog te laten rijden.
 • door de verhoogde tram er meer geluidsoverlast zal zijn?
 • RWS methoden gebruikt om de geluidsoverlast te verminderen die nieuw zijn en nog nooit getest?
 • de geluidsoverlast die RWS aangeeft (om binnen de toelaatbare grenzen te blijven) een gemiddelde is gemeten over het hele jaar en dag en nacht? Als je op een ‘gewone’ middag gaat wandelen in Midden Delfland is er grote kans dat Horen & Zien je vergaat!
 • RWS zelf aangeeft dat de normen voor luchtkwaliteit bij de tunnelmonden niet gehaald kunnen worden? En dat dit gebied ( Woudweg) een “no go” gebied wordt, waar dus niemand meer mag komen?
 • uw kinderen door het wonen aan een snelweg een grotere kans hebben op chronische luchtwegaandoeningen zoals COPD?
 • u en uw kinderen door het wonen aan een snelweg een grotere kans hebben om eerder te sterven?
 • de A4 op belangrijke punten niet voldoet aan de afspraken die zijn gemaakt door de minister (en RWS), de gemeentes Vlaardingen, Schiedam en Delft en de Provincie Zuid Holland (IODS convenant: de weg niet horen, niet zien, niet ruiken)? En dat u de A4 dus dagelijks zult horen, zien en ruiken?
 • de A4 het fileprobleem in de regio niet oplost, maar juist erger maakt, want meer verkeer aantrekt?
 • uzelf geen profijt heeft van de A4 omdat er geen op- en afritten komen bij Schiedam en Vlaardingen noord? En ook geen oprit bij Schiedam Kethelplein en hierdoor het Vlietlandziekenhuis slechter bereikbaar is en spoedeisende hulp langer onderweg is?
 • uw woning door dit gedoe in waarde zal dalen?
 • de geluidswallen bij de wijk Tanthof in Delft 9 meter boven het maaiveld uitkomen?
 • de ecologische verbinding (bij de Zuidkade in Delft) die in het IODS-convenant staat volgens RWS niet haalbaar is?
 • matrixborden, lantarenpalen en verkeersborden boven het maaiveld, dus boven de dijken en schermen uitkomen, dus zichtbaar zullen zijn in heel Midden Delfland?

Tegenstanders A4 laten van zich horen
Behalve de merkwaardige strijd tussen de voorstanders die pleiten voor een A4 met of zonder vaart, lijkt ook het aantal tegenstanders door al het gekrakeel weer toe te nemen. Steeds meer tegenstanders laten van zich horen. Niet alleen natuur en milieuorganisaties maar ook hoogleraren en gezaghebbende instanties pleiten voor het niet aanleggen van de A4. Zij wijzen daarbij op de verschillende onderzoeken die een regelrecht verkeersinfarct voorspellen voor de hele Rotterdamse en Haagse regio. Door onwetendheid zijn er nog veel voorstanders wat mede wordt veroorzaakt door negatieve studies buiten de aandacht en publiciteit te houden en door negatieve cijfers niet te benoemen in samenvattingen. Geïnteresseerden moeten echt op zoek naar de juiste gegevens.

februari 2010

A4 Midden-Delfland: Wakker worden
De oproep om wakker te worden stond in een artikel in de Schakel. Iedere burger werd opgeroepen om toch vooral kritisch de ontwikkelingen te volgen en de informatieavonden te bezoeken. Het gegoochel van Rijkswaterstaat met het IODS convenant en de ervaringen uit het verleden maken velen achterdochtig. Henk Tetteroo van Stop RW19/A4 zegt: “Geloof niet wat er staat, de tekst is van Rijkswaterstaat”. Uiteraard is deze uitspraak gebaseerd op de vele slechte ervaringen met “Rijks Wat Er Staat”. RWS lijkt zich niets aan te trekken van gemaakte afspraken, het hele IODS proces lijkt voor niets te zijn geweest. Zonde van alle tijd en geld die erin is gestoken. Daarom de oproep om A4 informatieavonden te bezoeken en RWS te houden aan de gemaakte IODS afspraken.

Informatieavonden OTB A4
In februari zijn weer informatieavonden georganiseerd door Rijkswaterstaat. Bij de presentatie beweert men dat de kosten beduidend lager zijn dan de A13 verbreding. De commissie voor de MER gaf in haar commentaar op de MER A4 al aan dat de aanleg van de A4 niet los kon worden gezien van aanleg van de A13/A16 verbinding waardoor de kosten gelijkwaardig zijn. Er zou een breed maatschappelijk draagvlak zijn voor de A4. Het IODS convenant is betrokken organisaties en gemeenten echter door de strot geduwd waardoor nou niet bepaald sprake is van draagvlak. Daarnaast is de A4 met Vaart nog steeds niet in beeld bij Rijkswaterstaat terwijl dat bij het “maatschappelijk draagvlak” juist wel het geval is.

Men maakt bekend dat er langs de golfbaan tot de Zuidkade ook een grondwal komt waarmee men aangeeft dat de grenswaarden richting Schipluiden overschreden werden in het OTB. De 48 dB geluidsgrenswaarde wordt niet overal gehaald, rondom het Kethelplein en bij Tanthof worden de waarden overschreden. De wettelijke waarde van 58 dB wordt wel gehaald zegt Rijkswaterstaat vol trots. Die waarde is echter niet afgesproken in IODS verband dus weinig relevant om te noemen. In het stiltegebied van Midden-Delfland zegt men de geluidsgarantie van 40 dB op 250 – 500 meter vanaf de weg wel te halen, critici betwijfelen dit echter.

Ten aanzien van de luchtvervuiling merkt Rijkswaterstaat op dat de problemen niet meer per project opgelost hoeven te worden. De problemen met de lucht zijn dermate groot dat bij de tunnelmond een gebied onstaat waar geen verblijfactiviteiten mogen plaats vinden. Zowel wonen als recreëren mag hier niet meer. Hoe vuil zou de lucht zijn op het langs de A4 geplande fietspad?

Wie zijn de vrienden van de A4
Het lijkt er steeds meer op dat Thom van der Boon is ingehuurd door VNO-NCW en gesponsord wordt door Rijkswaterstaat. Nieuwe informatie over de A4 lijkt soms eerder op de vriendenwebsite te staan dan dat die informatie via de reguliere kanalen beschikbaar is. Mocht de Raad van State de A4 afschieten dan kan Rijkswaterstaat deze keer de “vrienden” de schuld geven van de verkeerde keuze die is gemaakt.

TU professor waarschuwt gemeenten
TU Delft professor Hansen laat aan betrokken gemeenten weten dat bij de aanleg van de A4, deze gemeenten onbereikbaar worden. Hij voert hiervoor vier belangrijke redenen aan:

 • 76% meer verkeer door de Beneluxtunnel met grote dagelijkse files in de ochtend- en avondspits tot gevolg.
 • Een dagelijkse spits op de A20 die oploopt tot 9 uur per werkdag
 • Tot 12% meer verkeer over de Brienenoordbrug leidt ook daar tot filevorming
 • Bij knooppunt Ypenburg komt 56% meer verkeer wat de wegcapaciteit ver te boven gaat

Van en naar alle richtingen worden grote delen van de Haagse en Rotterdamse regio door aanleg van de A4 een groot deel van de dag onbereikbaar.

A4 blokkeert Trekvliettracé
De aanleg van de A4 blokkeert de aanleg van het Trekvliettracé bij Den Haag. Hiermee wordt een belangrijke ontsluitingsweg van Den Haag onmogelijk gemaakt. Het trekvliettracé is ook onderdeel van het Randstad Urgent programma. In de Randstad Urgent notitie van november 2009 van het Trekvliettracé staat: “De planning van het Trekvliettracé mag en kan geen risico’s met zich meebrengen voor het besluitvormingsproces over het project A4 Delft-Schiedam”. Verkeer & Waterstaat was dus al op de hoogte van de problemen die ontstaan bij uitvoering van beide projecten.

A4 boardwalk
Stedebouwkundige van der Poll probeert zijn boardwalk plan nogmaals in de publiciteit te krijgen. Hij heeft zijn ideeën gepresenteerd aan de gemeenteraad van Midden-Delfland. In zijn plan moet de A4 op poten door het landschap komen te lopen, met glas overkapt en daar bovenop een wandel en fietspromenade. Ook denkt hij aan windmolens en zonnepanelen op de boardwalk. Er zit natuurlijk niemand meer te wachten op een nieuw plan. Luchtfietserij is de beste omschrijving voor dit doldwaze plan.

maart 2010

Aanleg A4 dichterbij dan ooit
Het ministerie van Verkeer & Waterstaat laat in een nieuwsbericht weten dat aanleg van de A4 nog noot zo dichtbij is geweest. Het doortrekken van de A4 pakt het verkeersinfarct aan tussen Den Haag en Rotterdam volgens Eurlings in dit nieuwsbericht. Alle onderzoeken laten echter zien dat dit niet het geval is. Het is wel een feit dat de aanleg van de A4 niet eerder zover is gekomen in de verschillende procedures. Het Ontwerp Tracébesluit is op 25 maart 2010 door de demisionaire ministers Eurlings (VenW) en Huizinga (VROM) ondertekend. Hiermee is de laatste inspraakronde aangebroken. Daarna rest nog slechts de gang naar de recher om het besluit aan te vechten. SP Tweede Kamerlid van Leeuwen vindt dat Eurlings zich gedraagt als een bulldozer. Ondanks de vele bezwaren van gemeenten en omwonenden en ondanks het feit dat de A4 bijna één miljard kost en de problemen niet eens oplost, tekent Eurlings het OTB voor de A4. Het doordrukken van deze prestigeweg is oliedom volgens van Leeuwen. Dor de wet aan te passen (invoering van crisis en herstelwet) probeert demisionair minister Eurlings deze zeer omstreden weg er door te drukken. Kamerlid Van Gent van Groen Links vidnt dat deze minister over zijn graf heen regeert en vraagt in verband met het besluit van de minister een spoedebat aan. Verschillende wegenplannen zijn sinds de val van het kabinet controversieel verklaard en worden deze regeerperiode niet meer ter hand genomen. Van Gent vindt dat de minister hiermee zijn boekje te buiten gaat.

Motie A4
Groen Links Eerste Kamerlid Laurier dient een motie in om de A4 uit de Crisis en Herstelwet te halen. Een dergelijk omstreden historisch besluit waarbij het convenant over de inpassing met voeten wordt getreden, kan niet door een demissionair kabinet in de net niet controversieel verklaarde crisiswet worden opgenomen vindt Laurier. De motie wordt verworpen.

OTB ter inzage
Het Ontwerp Tracébesluit A4 Delft-Schiedam ligt tussen 31 maart en 11 mei ter inzage. Dit OTB bevat uitgewerkte informatie over de aanleg van de weg en de aanleg van de kunstwerken en geluidsbeschermende maatregelen. De kaarten die bij het OTB zijn bijgevoegd, blinken weer uit in onduidelijkheden. De breedte van de weg bijvoorbeeld wordt nergens aangegeven. Een weg met dit aantal rijbanen zou ongeveer 35 meter breed moeten zijn. De totale breedte bedraagt echter ongeveer 110 meter. Personen en organisaties die een zienswijze hebben ingediend kunnen het tracébesluit later nog aanvechten bij de Raad van State.

Midden-Delfland geïsoleerd na aanleg van A4
Verkeerskundige Ben van de Chijs zegt tijdens de informatieavond van RWS in Schipluiden dat Midden-Delfland door aanleg van de A4 volkomen ombereikbaar wordt uit alle richtingen en naar alle richtingen. Hij baseert zijn uitspraken op  een notitie van TU Delft prof. Hansen. Zowel bij de Beneluxtunnel, knoopunt Ypenburg, Prins Clausplein als bij Harnaschknooppunt wordt het verkeersaabod zo groot dat alles vast komt te staan. De A14 is de oplossing volgens van der Chijs, hier is een motie voor ingediend. Helaas is de Tweede Kamermotie van CDA, PvdA en PVV nooit uitgevoerd of bekend gemaakt. De kamer neemt daar blijkbaar genoegen mee.

Van der Kamp droomt van tunnel
Wethouder van der Kamp meldt dat het IODS convenant het uitgangspunt is voor het CDA Midden-Delfland. “Maar wie droomt er niet van een tunnel, ook het CDA droomt daarvan” zei van der Kamp tijdens de collegeonderhandelingen. Alle partijen lieten weten dat als de A4 met Vaart toch nog in beeld zou komen, deze variant de voorkeur zou hebben. Ed Roeling van Mijn Partij liet weten dat hij de A4 overbodig vindt maar als hij er dan toch moet komen dan is alleen de A4 met Vaart acceptabel.

Midden-Delfland heeft de A4 niet nodig
Transportondernemer Dirk Post zegt in Cobouw dat de Oranjetunnel met A54 moet worden aangelegd. De A14 moet ook worden aangelegd om het Prins Clausplein en Knooppunt Ypenburg te ontlasten. Aanleg van de A4 door Midden-Delfland is dan niet meer nodig. Dat bovenstaande de echte oplossing is heeft Rijkswaterstaat recent op een inloopavond in Schipluiden bevestigd. Het wordt tijd dat de pro A4 lobby gaat pleiten voor een betere aanpak vindt Dirk Post, directeur van een van de grotere transportbedrijven in Nederland. Gelukkig zijn er (transport) ondernemers die wel de informatie goed bestuderen en niet blindelings achter de A4 lobby van VNO-NCW aanlopen.

april 2010

Kivi Niria lezing over A4
Op 14 april organiseert ingenieursvereniging KIVI NIRIA een lezing met de titel: “A4 Midden-Delfland op weg naar realisatie”. Ondanks het uitgebreide onderzoek is niet iedereen het eens met de verkeerskundige onderbouwing van die keuze. De heer Joop Roland, teamleider planstudie A4 Midden Delfland bij Rijkswaterstaat Zuid Holland, houdt tijdens deze lezing een presentatie over verkeersonderzoek bij planstudies, de casus A4. Hij heeft  een paar opmerkerkelijke zaken in zijn presentatie staan:

 • Het is praktisch onmogelijk om eenmaal afgevallen alternatieven weer in de besluitvorming te betrekken. Het is daarom opmerkelijk dat Rijkswatertstaat zo makkelijk alternatieven ter zijde schuift.
 • De huidige praktijk van interventies op het onderzoeksproces, in zienswijzen of via de media, leidt niet tot betere besluitvorming. Het probleem is ook dat Rijkswaterstaat niets doet met waardevolle inspraakreacties, dan kan je de besluitvorming ook niet verbeteren. De heer Roland zet ook vraagtekens bij het bekend maken van fouten zoals bij knooppunt Ypenburg. Hij vraagt zich af of dit bedoeld was om de besluitvorming te verbeteren of als vertragingstactiek. Een nogal zielige insinuatie van deze teamleider.
 • Er zijn te weinig echte verkeerskundigen. Verschillende hoogleraren op verkeersgebied hebben zich echter nadrukkelijk negatief uitgelaten over de A4. Zelfs naar deze verkeerskundigen wordt niet geluisterd.
 • Commissie Elverding pleit voor zwaardere verkenning met meer aandacht voor draagvlak. Het bij de IODS partners door de strot geduwde convenant kan je nauwelijks draagvlak noemen. Er is daarnaast zoveel afgeweken van het IODS convenant dat het draagvlak nu helemaal gemarginaliseerd is.
 • De afweging voor de A4 is al vijftig jaar de gekozen oplossing. Blijkbaar kent men bij Rijkswaterstaat het begrip voortschrijdend inzicht niet. Alleen door onjuiste en onvolledige informatie en het achterhouden van informatie probeert Rijkswaterstaat al jaren krampachtig de A4 in beeld te houden.
 • Het onderzoek wordt beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om fouten te vermijden, ook als het doorrekenen van een andere variant tot meer inzicht had kunnen leiden. Dat lijkt me geen reden om een onderzoek niet te doen of een variant niet door te rekenen.

Rijkswaterstaat heeft haast
Op 19 april organiseert Rijskwaterstaat een IODS werkconferentie voor bestuurders van betrokken overheden en maatschappelijke organisaties. Onder de titel “Schop in de grond, we gaan beginnen!” worden genodigden geïnformeerd en bijgepraat.

Hoogheemraadschap en de A4
De aanleg van de A4 heeft grote concequenties voor het Hoogheemraadschap Delfland. Zowel bij de variant van de minister als de A4 met Vaart variant moeten er grote aanpassingen in de waterhuishouding van de Holierhoekse en Zouteveense polder worden gedaan. De A4 doorkruist deze polder ongeveer in het midden. De A4 met Vaart betekent dat er een klein gemaal zal moeten komen om het water in en uit de bak te pompen. Bij de IODS variant wil men de slinksloot, één van de belangrijke waterafvoerende hoofdsloten omleggen over het aquaduct wat een heel stuk verder komt. Het is nog zeer de vraag of het water voldoende snel kan worden afgevoerd met deze omleiding of dat ook hier een gemaal noodzakelijk is. De A4 met Vaart vormt een zoetwaterbuffer die goed als noodberging kan worden gebruikt. De IODS variant levert op jaarbasis een plas water van een paar honderduizend liter vervuild water op die door het Hoogheemraadschap moet worden afgevoerd en gezuiverd. Het hoogheemraadschap wil in haar gebied vele kilometers milieuvriendelijke oevers aanleggen. Bij de A4 met Vaart kan er in deze vaart zonder dat Delfland kosten maakt 10 kilometer milieuvriendelijke oever worden aangelegd. Het Hoogheemraadschap probeert zich een beetje afzijdig te houden maar de aanleg van de A4 heeft grote gevolgen voor de waterhuishouding in dit gebied. Het Hoogheemraadschap is partner in IODS verband en daardoor al nauw betrokken bij het proces van de A4. Men zou juist moeten inventariseren wat de kosten zijn en moeten zorgen dat alle te maken kosten op watergebied worden betaald uit de pot die beschikbaar is voor aanleg van de weg. Het Hoogheemraadschap heeft op aandringen van de Algemene Waterschapspartij Delfland besloten de minister van Verkeer & Waterstaat te informeren over de rol van Delfland als waterbeheerder in de discussie over de verlengde A4 en de variant A4 met Vaart. Delfland wil zich niet uitspreken voor de A4 met Vaart variant.

Voordelen A4 met Vaart
Stichting A4 met Vaart heeft de verschillen tussen de Vaart en de Eurlingsvariant op een rijtje gezet. Samen met de prachtige tekeningen levert dit een goede vergelijking op tussen beide varianten.

A4 met Vaart

 • Landtunnel bij Schiedam-Vlaardingen (1km)
 • Tunnel + Vaart erop door Midden-Delfland (5km)
 • Geluid Midden-Delfland: geen
 • Zicht: dijk en vaart (boezemwater), hoort bij de polder
 • Geur: luchtbehandel-installatie filtert lucht
 • Veiligheid: voldoet aan wettelijke normen
 • Duurzaam: goed
 • Recreatie: vaarwater
 • Zoetwaterbuffer: capaciteit ca 400.000m3 schoon water
 • Natuurlijke oevers: nieuwe oevers ruim ca 10 kilometer
 • Kosten: 900 miljoen euro (incl. Kethelplein)
 • IODS 2006: A4 met Vaart voldoet, is beter

 

Huidige IODS variant

 • Landtunnel bij Schiedam-Vlaardingen (2km)
 • Open betonbak door Midden-Delfland (4km)
 • Geluid Midden-Delfland: 40 dBa op 250-500 meter afstand
 • Zicht: open bak, geluidwallen, lichtmasten op middenberm
 • Geur: open bak dus geen regulering luchtkwaliteit
 • Veiligheid: voldoet aan wettelijke normen
 • Duurzaam: matig
 • Recreatie: geen
 • Zoetwaterbuffer: open bak veroorzaakt veel vervuild water
 • Natuurlijke oevers: geen
 • Kosten: 900 miljoen euro (incl. Kethelplein)
 • IODS 2006: de huidige variant voldoet hieraan niet

mei 2010

HemelVAARTdag
Stichting A4 met Vaart heeft op 13 mei een groots evenement georganiseerd op het zandlichaam bij de Brederoweg en Europaboulevard op de grens tussen Schiedam en Vlaardingen. Verschillende locale en provinciale politici, Ton Poot namens stichting A4 met Vaart, Ben van der chijs, de bekende A4 tegenstander en beroepsluis in de pels van Rijkswaterstaat en Henk Tetteroo van Stichting Stop RW 19/A4 hebben hun zegje gedaan op deze druk bezochte bijeenkomst. Zowel voor als tegenstanders van de A4 bleken eensgezind voor de A4 met Vaart te zijn.

Crisis & Herstelwet
Tot 11 mei kon een zienswijze worden ingediend op het Ontwerp Tracé Besluit van de A4. De laatste inspraakronde voor de A4 is hiermee afgesloten. Alleen personen en organisaties die een zienswijze op het OTB hebben ingediend kunnen nu nog bezwaar aantekenen bij de Raad van state. Door de Crisis & Herstelwet zijn de locale overhedenbuitenspel gezet, betrokken gemeenten kunnen niet meer procederen tegen het rijk door deze wet.  De Raad van State heeft zich zeer kritisch uitgelaten over deze nieuwe wet die een economische impuls moet geven om daarmee de crisis te bestrijden. Het moeten voldoen aan de regels en beginselen van het Europees recht zijn zaken die door de Raad van State worden genoemd bij de bezwaren tegen deze wet. De A4 past eigenlijk niet in deze wet omdat het daarbij gaat om het versnellen van projecten die nog helemaal ontwikkeld moeten worden. De A4 is al aan het einde van het besluitvormingstraject, van versnelling kan daarom geen sprake meer zijn. Door de A4 toch in deze wet op te nemen wil de minister voorkomen dat lagere overheden zich tot de Raad van State kunnen gaan wenden.

Nieuw onderzoek naar geluid A4
De gemeentes Delft, Schiedam en Vlaardingen hebben ingenieursbureau Cauberg Huygen onderzoek laten doen naar de geluidsoverlast door aanleg van de A4. Volgens dat onderzoek maakt de A4 meer lawaai in het Midden-Delflandgebied dan Rijkswaterstaat beweert. Daarnaast blijkt het onderzoek ter hoogte van Tanthof onvolledig en zijn ook hier hogere decibelwaardes vastgesteld. Delft wil dat er een nieuw onderzoek komt bij deze woonwijk. Volgens het ingenieursbureau is het ontwerptracébesluit in strijd met het IODS convenant, de Provinciale Milieuverordening en de Wet Geluidhinder. Men steld dat het OTB niet met de te verwachten zorgvuldigheid tot stand is gekomen.

A4 met vaart duurder ?
Wethouder van der Kamp beweert in de raadsveragdering van de gemeente Midden-Delfland dat de A4 met Vaart 250 miljoen meer kost. Volgens van der Kamp staat dit in het onderzoek wat Haskoning heeft gemaakt in opdracht van gemeente Schiedam. Door Schiedam en stichting A4 met Vaart is altijd gezegd dat voor vrijwel hetzelfde budget de A4 met Vaart zou kunnen worden aangelegd. De gemeentes Delft, Vlaardingen en Schiedam hebben zoals bekend bij de minister aangedrongen op aanleg van de A4 met Vaart omdat het kostenaspect geen rol speelde. Het werkelijk genoemde bedrag in het Haskoning rapport bedraagt 242 miljoen.

Dit grote verschil heeft verschillende oorzaken, 150-160 miljoen wordt veroorzaakt door het gegoochel van Rijkswaterstaat met de vliesconstructie die men in plaats van een betonnen bak zegt te willen gebruiken voor aanleg. In de kostenraming van Rijkswaterstaat is de vliesconstructie ten onrechte als bezuiniging doorgevoerd. Als er een vergelijking moet worden gemaakt komt Rijkswaterstaat met een vlies op de proppen maar in werkelijkheid gaat men uit van een duurdere betonconstructie. De plannen voor de trampassage houden ook geen rekening met de forse meerkosten van de verhoging van de trambaan, deze meerkosten bedragen ongeveer 40 miljoen. Het recente geluidsonderzoek betekent dat er meer geluidswerende maatregelen zullen moeten worden genomen met hoge kosten tot gevolg waarbij de vraag rijst of dat überhaupt nog mogelijk is omdat Rijkswaterstaat nu al uitgaat van het stilste asfalt en van geluidwerende maatregelen die nog moeten worden uitgevonden. Van der Kamp noemt in dat kader een geluidswal bij Schipluiden van 4 meter of hoger die nog niet in het OTB is genoemd en niet is meegerekend in de kosten. Het komt er dus eigenlijk op neer dat de A4 met Vaart even duur is als de variant van de minister waarbij de variant van de minister sneller zal leiden tot kostenoverschrijdingen door de lastige technische constructies waar de A4 met Vaart door het beproefde fabrieksmatige proces juist nog voordeliger kan uitvallen in de aanbesteding.

Eerste kamerlid Koffeman heeft over deze kwestie al vragen gesteld aan de minister. Koffeman zei hierover het volgende: “Onlangs heeft Rijkswaterstaat op een informatieavond in Schipluiden aangegeven dat ze ervan uitgaat dat de vliesconstructie er niet komt en heeft daarbij de volgende redenering gehanteerd: wij denken dat het realistischer is van een betonnen bak uit te gaan, maar als er een aannemer is die toch een vlies wil maken dan mag hij dat; dat is dan voor zijn risico”. Volgens Koffeman is de besluitvorming ten aanzien van het A4 met Vaart alternatief op verkeerde gronden, met verkeerde informatie aan de kamer genomen en hij vindt dit onacceptabel. Minister Eurlings noemt in zijn beantwoording de lange doorlooptijd van 50 jaar van de A4 en de zorgvuldige besluitvorming in IODS verband. Eurlings zegt: “Wij houden ons aan de IODS” en bagataliseert de aanpassingen waardoor inmiddels nog nauwelijks IODS partners over zijn die de A4 willen zoals door Rijkswaterstaat is bedacht. De minister lijkt niet voor rede vatbaar. Stichting A4 met Vaart en stichting Stop Rijksweg 19/A4 hebben al aangekondigd bezwaar te gaan aantekenen als het definitieve Tracébesluit niet brengt waar in inspraakreacties om is gevraagd. Volgens juristen biedt het OTB en de vele aanpassingen van het oorspronkelijke IODS convenant goede mogelijkheden voor een geslaagde bezwaarprocedure. Eurlings heeft zijn lot als minister verbonden aan de A4 en is door zijn eigen ambtenaren al eens gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van het niet meenemen van de Vaartvariant. Wellicht heeft de A4 ook een rol gespeeld bij zijn vertrek uit Den Haag na de verkiezingen. Hij is in ieder geval niet de laatste minister die zich met de A4 gaat bezig houden zoals hij had beloofd.

Tweede Kamerlid Kramer bezoekt Midden-Delfland
Tweede Kamerlid Ernst Kramer van de Christen Unie bezoekt op 25 mei Midden-Delfland. De A4 met Vaart en de nieuwe bedreiging, de Blankenburgtunnel met de A24, zijn de gespreksonderwerpen. Kramer heeft al meerdere keren vragen gesteld over de A4 met Vaart aan de minister. Volgens hem zorgen die nieuwe verbindingen voor een ongewenste opdeling van Midden-Delfland in een soort pizza met allemaal kleine stukken. Hij maakt zich zorgen over de gang van zaken rond de nieuwe oeververbinding waarbij de gemeenten pas in een laat stadium worden geïnformeerd en waarbij de kosten van de Blankenburgtunnel veel hoger worden ingeschat dan van de Oranjetunnel. Er moet een afweging gemaakt worden op basis van gelijkwaardige uitgangspunten. Kramer heeft naar aanleiding van dit bezoek de volgende vragen gesteld aan de minister:

 • Kent u de brief van de burgemeesters van de gemeenten Schiedam, Midden-Delfland, Vlaardingen en Maassluis over het Masterplan Rotterdam Vooruit?
 • Deelt u de mening dat de Oranjetunnel en Blankenburgtunnel in het masterplan worden vergeleken op basis van 5 onvergelijkbare maatregelpakketten en dat daardoor in de vergelijking van de investeringskosten een rooskleuriger beeld ontstaat van de Blankenburgtunnel ten opzichte van de Oranjetunnel? Zo nee, waarom niet?
 • Deelt u de mening dat in het masterplan de gevolgen en risico’s voor natuur en (kwetsbare) landschappen nauwelijks verwoord zijn en de structurerende werking van beide nieuwe verbindingen voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling onderbelicht is? Deelt u de mening dat de Oranjetunnel juist op deze punten zich in positieve zin onderscheid van de Blankenburgtunnel?
 • Deelt u de mening dat in het masterplan al wordt voorgesorteerd op een keuze voor de Blankenburgtunnel?
 • Welke stakeholders zijn uitgenodigd voor de stakeholders bijeenkomst van medio mei 2010 over de nieuwe westelijke oeververbinding? Waren de aanwezigen een voldoende afspiegeling van de belanghebbenden in de regio?
 • Klopt het dat één van de aanwezigen heeft voorgesteld de bijeenkomst op een ander moment opnieuw te organiseren in aanwezigheid van de relevante stakeholders? Klopt het dat dit verzoek in verband met de haast om te komen tot besluitvorming niet is gehonoreerd?
 • In hoeverre voldoet de verkenning Rotterdam Vooruit en specifiek de studie naar de nieuwe westelijke oeververbinding momenteel aan de adviezen van de commissie Elverding, namelijk een brede verkenning resulterend in een voorkeursbesluit waarbij zoveel mogelijk maatschappelijke partijen betrokken zijn, alle alternatieven op tafel komen en integraal wordt gekeken naar zowel mobiliteit als ruimtelijke ordening?

A4 noodzakelijk volgens provincie
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland denkt dat op dit moment niet kan worden voldaan aan de milieueisen voor de A4. Voor het oplossen van de problemen met de inpassing van de geluidsschermen, bebording, wegsignalering en verlichting is meer onderzoek nodig. De provincie vraagt aan de minister om betrokken partijen de tijd te gunnen om voor een passende oplossing te zorgen. De provincie pleit in haar zienswijze op het OTB voor een lagere snelheid op de A4. In plaats van 120 km/u wil men naar 100 km/u. Hierdoor kan volgens de provincie de tunnel bij Schiedam langer worden. Daarnaast pleit de provincie ervoor om de alternatieve maatregelen die in het akoestisch onderzoek van Cauberg-Huygens worden genoemd te onderzoeken. De provincie wil verder een bundeling van de 15 ha reservaatgebied, men wil de natuurcompensatie, combineren met het IODS project Groenblauw Lint.

Beoordeling OTB zinloos
Ingenieur Ben van der Chijs, bekend tegenstander van de A4 laat aan betrokken gemeenten weten dat de beoordeling van het OTB zinloos is. Volgens hem zijn er zeker zeven problemen in het OTB niet opgelost.

 • De ombouwvariant 1b van het Kethelplein is verkeerstechnisch te klein, het verkeersaanbod is groter dan de capaciteit van de weg. RWS heeft daarom een nieuwe variant ontworpen.
 • De nieuwe ombouwvariant in het OTB voldoet niet aan de Tunnelveiligheid. Deze variant is niet beoordeeld door de Commissie Tunnelveiligheid.
 • Er wordt niet voldaan aan het IODS convenant.
 • Het onderzoek vrachtwagenbrand is nog niet gereed, dit onderzoek wordt door de Commissie Tunnelveiligheid wel noodzakelijk geacht.
 • De in het OTB vermelde afmetingen van de geluidschermen zijn nog niet definitief.
 • Het is niet bekend hoe de geluidsproblemen van de 477 woningen worden opgelost.
 • Men komt te laat met reageren bij de Raad van State.

Van der Chijs vraagt zich af of de gang naar de Raad van State voor deze problemen mogelijk is omdat volgens het OTB deze zaken pas worden onderzocht nadat het Tracébesluit onherroepelijk is geworden.

Massale steun A4 met Vaart
De petitie waarmee men steun kan betuigen aan de A4 met Vaart variant krijgt steeds meer steun. De mogelijke aanleg van de Blankenburgtunnel en aansluitend de aanleg van de A24 heeft wellicht mede bijgedragen aan de toenemende belangstelling voor de aanleg van de A4. Het gegoochel met getallen door Rijkswaterstaat om de A4 met Vaart duurder voor te stellen dan de variant van de minister werkt niet meer. De overheid toont zich een onbetrouwbare partner en de voorspelling dat er nog een Blankenburgtunnel uit de hoge hoed van de minister zou worden getoverd, als hij de A4 er door zou hebben gedrukt, is uitgekomen. Na de verkiezingen wil de stichting A4 met Vaart de petitie met alle handtekeningen, op dit moment een kleine 8000, aanbieden aan de nieuwe minister van Verkeer & Waterstaat.

Juli 2010

OTB zienswijzen
Er zijn op het Ontwerp Tracébesluit A4 Delft Schiedam tussen 31 maart en 11 mei in totaal 295 zienswijzen ingediend. Bij het defintieve tracébesluit wordt een Nota van Antwoord opgenomen waarin wordt gereageerd op de ingediende zienswijzen meldt het Centrum Publieksparticipatie. Of er nog iets zinnigs met de zienswijzen wordt gedaan, zoals aanpassing van de plannen blijft nog onduidelijk.

augustus 2010

Aanleg nieuwe tunnels
De hoge eisen in de nieuwe tunnelwet zorgen dat aanleg nauwelijks nog mogelijk is. Ook voor de landtunnel tussen Scheidam en Vlaardingen gelden deze problemen. De minister heeft al aangegeven dat hij niet dure vluchtstroken wil en watermistsystemen of sprinklerinstallaties vindt Eurlings overbodig. Er is bij Rijkswaterstaat een speciale tunnelregiseur aangesteld die de problemen moet helpen oplossen.

Bronnen:

 • www.a4metvaart.nl
 • www.centrumpp.nl
 • http://parlando.sdu.nl
 • http://www.ernstcramer.nl
 • www.sp.nl
 • http://vlaardingen.groenlinks.nl
 • www.stoprw19-a4.nl
 • www.natuurmonumenten.nl
 • www.cobouw.nl
 • www.vriendenA4.nl
 • Diverse artikelen Schakel Midden-Delfland
 • Diverse artikelen AD
 • Diverse artikelen Delft op Zondag
 • Brief, Prov. Zuid-Holland aan Minister Eurlings, Zienswijze op het OTB voor de A4 Delft-Schiedam, 25 mei 2010, PZH-2010-167045705
 • Brief B.K. van der Chijs aan Gemeente Vlaardingen, C/OTB Vlaardingen/ 6780, 19 mei 2010
 • Nieuwsbrief A4, Rijkswaterstaat, januari 2010
 • Presentatie informatieavond OTB A4 Delft-Schiedam, Rijkswaterstaat, februari 2010
 • Brief Centrum Publieksparticipatie, 7 juli 2010, kenmerk 810003/33

Augustus 2010