Tegenstand Blankenburgtunnel

  1. Home
  2. /
  3. A4 en Blankenburgtunnel
  4. /
  5. Tegenstand Blankenburgtunnel

Tegenstand Blankenburgtunnel in het juiste perpectief

In het Algemeen Dagblad van 8 december 2011 stond een opiniestuk van Hans van Zon, Chef Nieuwsdesk van AD Nieuwsmedia, met als kop: “Staak eens het verzet tegen meer asfalt“. Van Zon geeft er in zijn stuk blijk van graag zijn mening te geven over zaken waar hij geen verstand van heeft en waarin hij zich blijkbaar ook niet van te voren verdiept heeft. Van de perikelen rond de NWO weet hij niets of heeft hij niets begrepen. Dat is als het een chef nieuwsredactie bij een landelijke krant betreft toch wel een schokkende constatering.

Het juiste asfalt
Uiteraard zijn er personen en organisaties die tegen nieuw asfalt zijn en daarom ook tegen de Blankenburgtunnel zijn. In het geval van de keuze voor een nieuwe oeververbinding is echter bijna iedereen het er over eens dat er een extra verbinding moet komen. Maar dan wel de juiste verbinding die de beste route vormt tussen Mainport, Greenport en (Schiphol) Airport. Dat betekent dat de keuze zou moeten vallen op de Oranjetunnel met een opwaardering van de Veilingroute naar A54. De tegenstanders pleiten dus niet tegen meer asfalt maar pleiten voor het juiste asfalt. Die tegenstanders bestaan niet alleen uit milieuactivisten, maar voltallige gemeenteraden incl. CDA en VVD raadsleden, burgemeesters en wethouders, ondernemersverenigingen inclusief transportbedrijven zoals: Industriële Kring Vlaardingen en LTO Midden-Delfland, de ANWB, Vereniging Natuurmonumenten, enz. enz. Personen en organisaties die wel hebben nagedacht en een rationele goed doordachte en onderbouwde beslissing verwachten van de minister.

Blankenburgtunnel is alleen bypass
De Blankenburgtunnel lijkt nu slechts bedoeld als bypass voor de Beneluxtunnel die het toekomstige A4 verkeer niet kan verwerken, een oneigenlijk argument om deze NWO te kiezen die bovendien volgens een rapport van bureau Goudappel Coffeng gemaakt in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam de files niet oplost maar slechts verplaatst. Daarnaast is de Blankenburgtunnel vele malen duurder in verband met het verdwijnen en vernietigen van natuur, leefbaarheid, welzijn, cultuurhistorie, recreatie en landschap. Zaken die maar één keer vernietigd kunnen worden, zaken die nooit meer terugkomen, zaken die van onschatbare waarde zijn. Wie wil er straks nog wonen in deze desolate steen- en asfaltwoestenij zonder groen? Welke internationale onderneming wil zich hier nog vestigen en wil zijn personeel in deze Randstad laten wonen en werken? Midden-Delfland straks al doorsneden door de A4 wordt te klein en te versnipperd voor de boeren met hun koeien en schapen, voor de weidevogels en voor de recreanten die het laatste stukje rust en open weidegebied koesteren. Midden-Delfland, een gebied waar de provincie net nieuwe borden heeft geplaatst met de tekst Stiltegebied. Midden-Delfland, de eerste Cittaslow gemeente in Nederland. Midden-Delfland, het reconstructiegebied waar vele miljoenen in zijn gepompt om het gebied deels om te vormen tot recreatiegebied en deels voor behoud van de bestaande waardevolle natuur en cultuurhistorie. Dat is wat er verloren gaat door de aanleg van de Blankenburgtunnel.

Kethelplein te krap
Omdat het Kethelplein het verkeer uit de Blankenburgtunnel en de Beneluxtunnel niet zal kunnen verwerken, het wordt te druk en het plein is te krap, komt ook al snel de A24 in beeld, de verbindende weg tussen A20 en A4/A13. Het plan voor de mogelijke aanleg van deze weg wordt nu uiteraard nog in alle toonaarden ontkend, maar heeft op de burelen van Rijkswaterstaat ongetwijfeld de onderste lade al verlaten. Eerst moet echter nog even die Blankenburgtunnel er doorgedrukt worden.

Vertraging A4 Midden-Delfland
Ook de A4 Midden-Delfland wordt door van Zon nog genoemd waar volgens hem de plannen vele tientallen jaren zijn opgehouden. Dat klopt natuurlijk maar vertel er dan bij dat dit voornamelijk te danken is aan de Tweede Kamer die regelmatig van mening veranderde, een VVD minister die het voor de A4 gereserveerde geld heeft overgeheveld naar de treintunnel in Delft en door rekenfouten van Rijkswaterstaat (dat was een beetje dom) om maar eens wat zaken te noemen die voor vertraging hebben gezorgd. Dat de anti-A4 lobby decennialang de A4 plannen kritisch heeft gevolgd valt niet te ontkennen en is volkomen te begrijpen maar pas op het laatst heeft men bij de Raad van State bezwaar gemaakt. Door de Crisis- en herstelwet heeft dit slechts een half jaar vertraging opgeleverd wat voor een weg waar al 50 jaar over gesproken wordt niet bepaald veel is. Rijkswaterstaat kon bovendien achter de schermen gewoon doorwerken aan het concretiseren van de plannen. De anti-A4 lobby blijkt uiteindelijk gelijk te hebben is nu dus al boven water gekomen. De Blankenburgtunnel is zoals gezegd niet meer dan een ordinaire bypass voor de straks overbelaste Beneluxtunnel. Die A4 gaat de files dus slechts verplaatsen, de Blankenburgtunnel zorgt niet voor een ruimer Kethelplein maar zorgt door het afbuigende verkeer juist wel voor vermindering van de capaciteit van dit plein.

Triest
Het is triest te moeten constateren dat de chef nieuwsdesk van AD Nieuwsmedia zich niet inleest in de materie waar hij een mening over meent te moeten hebben, waar hij een opiniestuk over in het Algemeen Dagblad schrijft, of hij begrijpt echt niet waar het over gaat, dat zou nog schokkender zijn. Misschien dat iemand op de AD redactie bovenstaande commentaar op van Zon’s opiniestuk in Jip en Janneke taal aan hem kan uitleggen.

December 2011