380kv-1

 1. Home
 2. /
 3. Gebied
 4. /
 5. 380kv-1

Hoogspanningskabel 380kV – januari 2008

Tennet neemt grondmonsters buiten het zoekgebied
Voor de aanleg van de 380 KV hoogspanningskabel tussen Wateringen en Beverwijk is zoals bekend door netbeheerder Tennet gekozen voor een tracé door Midden-Delfland. Het plangebied in de startnotitie van de Milieu Effect Rapportage is niet alleen gelegen in de Harnaschpolder, Kerkpolder en Abtswoudse polder maar ook de Woudse polder en de Klaas Engelbrechtspolder liggen in het plangebied. Tennet is in Midden-Delfland al bezig met het nemen van grondmonsters. Op percelen in de Abtswoudse polder die liggen buiten het zoekgebied wat in de MER is begrenst, probeert Tennet grondmonsters te verzamelen om zodoende de geschiktheid te onderzoeken voor het plaatsen van hoogspanningsmasten.

Merkwaardig tracé door kostbaar gebied
De keuze voor het tracé door Midden-Delfland zorgt voor een merkwaardige kronkel op de kaart. In plaats van een tracé van Wateringen over Leiden naar Beverwijk met bij Leiden een aftakking naar Zoetermeer, is er gekozen voor een tracé wat o.a. door Midden-Delfland loopt. De keuze voor een tracé door de Noordzee is al eerder afgevallen terwijl dat juist een hoop problemen zou voorkomen in de dichtbevolkte Randstad. De enige open gebieden in deze omgeving krijgen nu te maken met hoogspanningsmasten. Deze gebieden zijn juist vanwege de natuur, het landschap, de cultuurhistorie en de recreatie bewust open gehouden. Deze gebieden behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur, zijn Bufferzone, Stiltegebied, Nationaal Landschap, Vogelhabitatgebied, enz. In deze gebieden is in het verleden en wordt op dit moment nog steeds veel overheidsgeld gepompt om de aanwezige waarden te behouden en te versterken. Het is zaak om zorgvuldig om te gaan met deze gebieden. Als dan toch gekozen wordt voor het tracé door o.a. Midden-Delfland naar Zoetermeer dan is de enige serieuze optie een ondergrondse aanleg. Tennet en het ministerie van Economische Zaken denken daar blijkbaar anders over.

Kabinetsbesluit
Het kabinetsbesluit over de 380 KV kabel van 8 juni 2007 stelt dat het gebied tussen de A4 en A13 gekenmerkt wordt door belangrijke natuurwaarden, landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistorie. De ontwikkelingen die hier zijn voorzien beogen deze nog te versterken. Het kabinet wil hier een structuurversterkende, kwalitatief goede oplossing en pas als dat niet mogelijk is moet een ondergrondse oplossing worden onderzocht. Bij de discussie over de 380 KV kabel in de tweede kamer is gepleit voor meer onderzoek naar ondergrondse aanleg. De nieuwe techniek van gelijkstroom is hierbij ook aan de orde geweest. Minister van der Hoeven van EZ zag niets in gelijkstroom techniek voor toepassing van deze verbinding. De aanleg van een dergelijke kabel zou volgens de minister een jaar vertraging opleveren. Volgens de planning van Tennet moet het deel tussen Wateringen en Zoetermeer eind 2010 gereed zijn. De te verwachten bezwaarschriften en procedures van de vele tegenstanders van bovengrondse aanleg, die tot de Raad van State aan toe tegen bovengrondse aanleg zullen procederen, zouden echter weleens voor een veel grotere vertraging kunnen gaan zorgen.

Startnotitie Milieu Effect Rapportage
Het voorkeursalternatief voor het eerste deel vanaf Wateringen voorziet volgens de startnotitie voor de MER in een bundeling van de bestaande 150 KV kabel die door Delft langs de Kruithuisweg loopt en de nieuwe 380 KV kabel. Het tracé moet hier ten westen van de A4 gaan lopen, aan de kant van de Klaas Engelbrechtspolder en over de Golfbaan aan de Schipluidense kant van de A4. Het lijkt erop dat het Ministerie van EZ de gemeente Delft probeert te paaien door te kiezen voor bundeling en situering aan de westkant van de A4 waardoor Delft vooral in de omgeving van de Kruithuisweg mogelijkheden krijgt voor nieuwe bebouwing. In de Abtswoudse polder ligt het voorkeurstracé zo ver mogelijk verwijderd van de bebouwing van Delft maar zoekt men dus ook al buiten het plangebied naar locaties voor het plaatsen van masten. Men stelt in de startnotitie dat op basis van natuur en landschap geen dwingende reden bestaat om van het zuidelijke tracé af te zien. En iedereen altijd maar denken en beweren dat Midden-Delfland zo mooi is en zo uniek !!!

Midden-Delfland
De gemeenten Delft en Midden-Delfland hebben evenals verschillende gebiedsorganisaties zoals de Midden-Delfland Vereniging en de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, stelling genomen tegen bovengrondse aanleg. De noodzaak van deze hoogspanningskabel wordt door niemand betwist maar de waarden van het Midden-Delflandgebied moeten wel nadrukkelijk worden meegenomen in de besluitvorming. Een bufferzone die bol staat van de natuur en cultuurhistorische elementen, vele archeologische vindplaatsen telt, plaats biedt aan grote hoeveelheden recreanten en een uniek en onmisbaar gebied vormt voor vele weidevogels en trekvogels. Een dergelijk gebied zadel je niet op met verstorende hoogspanningsmasten.

Bestemmingsplan
Het is onduidelijk of de huidige bestemmingsplannen aanleg van hoogspanningsmasten in verband met de overschrijding van de maximale bouwhoogte of op andere gronden kunnen blokkeren. Gemeenten en provincies zijn het bevoegde gezag voor bestemmingsplannen en de streekplannen. Zij zullen dan ook een bouwvergunning moeten afgeven voor de plaatsing van een hoogspanningsmast. Tracés van hoogspanningsmasten zorgen voor een grote beperking van toekomstig gebruik. Nieuw aan te leggen sportcomplexen mogen volgens een recente uitspraak van de Raad van State vanwege de straling niet worden aangelegd onder een hoogspanningstracé.

Ministerie van VROM
VROM Staatssecretaris Van Geel heeft in oktober 2005 aan gemeenten, provincies en netwerkbeheerders in verband met de gezondheidsrisico’s geadviseerd dat voorkomen moet worden dat bij de aanleg van bovengrondse hoogspanningsleidingen nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig worden blootgesteld aan magneetvelden van hoogspanningslijnen. Bij het realiseren van nieuwe hoogspanningslijnen adviseert VROM te voorkomen dat er woningen, scholen of kinderdagverblijven terecht komen in een zone waar het magnetische veld sterker is dan 0,4 Micro-Tesla. Kinderen die in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen wonen hebben volgens internationaal onderzoek een grotere kans op leukemie. Magnetische velden afkomstig van hoogspanningslijnen zouden voor het verhoogde risico verantwoordelijk zijn.

Drie mogelijkheden voor aanleg stroomkabel
Er zijn grofweg 3 opties om een stroomkabel aan te leggen, bovengronds wisselstroom, ondergronds wisselstroom en ondergronds gelijkstroom. Men lijkt de keuze al te hebben gemaakt voor bovengronds wisselstroom met alleen ondergrondse stukken in gebieden waar de natuurwaarde kan worden aangetast. Verbazingwekkend genoeg kiest men toch voor bovengrondse aanleg in Midden-Delfland en probeert men ondertussen Delft mee te krijgen door te zeggen dat de bestaande 150 KV kabel langs de Kruithuisweg zou kunnen vervallen als de 380 KV kabel bovengronds door Midden-Delfland komt te lopen. Men wil dan in de buurt van de spoorlijn naar Rotterdam een al of niet ondergrondse aftakking maken naar de energiecentrale bij Delft. De ondergrondse gelijkstroom optie komt in het hele verhaal niet voor. In plaats van te kiezen voor nieuwe, al beproefde, technieken als gelijkstroom, kiest men alleen voor een nieuw type mast.

Gelijkstroom voordelen
Bij aanleg van het hele traject als ondergrondse gelijkstroom verbinding met bij Zoetermeer een omvormer voor een aansluiting op het daar al bestaande 380 KV wisselstroomstation zouden de kosten nauwelijks hoger uitkomen. Het break-even point ligt in het gunstigste geval bij 30 kilometer al zal dat hier door de vele wegen, waterwegen en al aanwezige kabels in de grond wel wat ongunstiger uitpakken. De voordelen zijn verder: geen horizonvervuiling, geen magnetische straling, geen geluid door wind en stroom, geen gevaren voor vogels, geen waardeverlies aan percelen, woningen en landschap, geen problemen met fijnstof deeltjes, minder bezwaarschriften en hierdoor snellere procedures, minder benodigd materiaal (een 5 maal lagere CO2 impact), Minder ruimte nodig (In plaats van een strook van 75 meter waar niets meer mag worden gebouwd is er nu maar een strook van 6 meter nodig. Dat is maar 6 % van de benodigde ruimte), geen elektrische verliezen ( bij wisselspanning bovengronds is er sprake van 5 % energieverliezen) en geen ijsvorming, stormschade of schade door helikopters. Voor de aanleg van een gelijkstroomkabel is maar een werkstrook van 6 meter nodig en kan er onder gunstige omstandigheden tot wel 3 kilometer per dag worden aangelegd.

Windmolens in Midden-Delfland
Elders in Nederland zijn inmiddels vele windmolens verrezen. Midden-Delfland is daar tot nu toe van verschoond gebleven. Als de overheid echter in een gebied met de predikaten Rijksbufferzone, Ecologische Hoofdstructuur, Groenblauwe Slinger, Stiltegebied, Belvederegebied, Regionaal Park, Habitatgebied, enz. enz. besluit tot de bouw van een bovengrondse hoogspanningleiding dan is het hek van de dam. Wat kan diezelfde overheid dan nog inbrengen tegen particuliere initiatieven in Midden-Delfland voor het opwekken van groen stroom met behulp van windmolens.

Mooi en Vitaal Delfland
In het UPR project “Mooi en Vitaal Delfland” van 24 oktober 2007 staat dat ondergrondse aanleg van de 380 KV kabel in Midden-Delfland gewenst is. Minister Verburg van LNV is samen met wethouder van der Kamp van Midden-Delfland trekker van dit project. Zij kan nu mooi aantonen dat het haar ernst is met “Mooi en Vitaal Delfland” en aan haar collega-ministers en netbeheerder Tennet laten weten dat er maar één 380 KV weg is door Midden-Delfland en dat is ondergronds. Wethouder van der Kamp kan meteen zorgen voor aanpassing van het huidige bestemmingsplan waardoor toekomstige plannen voor aanleg van hoogspanningsmasten door Midden-Delfland niet meer zonder meer gerealiseerd kunnen worden. Met geringe inspanning en kosten kan zo in korte tijd veel bereikt worden in het kader van het project Mooi en Vitaal Delfland.

Bronnen:

 • www.zuid-holland.nl
 • www.commissiemer.nl
 • www.senternovem.nl
 • www.randstad380kv.nl
 • www.delftgaattegendestroomin.com
 • www.minez.nl
 • www.tennet.nl
 • www.tennethoogspanning380kv.blogspot.com
 • Artikel: Onder hoogspanning, Schakel Midden-Delfland, 17 januari 2008
 • Diverse artikelen Algemeen Dagblad
 • Notitie: Ondergrondse hoogspanningsverbindingen, W. Bakker, 25 september 2007
 • Notitie: UPR project: Mooi en Vitaal Delfland, 2007
 • Startnotitie voor de MER, Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding Wateringen Zoetermeer, Publicatienummer: 07 ET 04, maart 2007, Ministerie van Economische Zaken
 • planologische kernbeslissing Randstad 380 kV verbinding

Eerder gepubliceerd in Schakel Midden-Delfland, 31 januari 2008.

Januari 2008