A4 Midden-Delfland deel 14

A4 Midden-Delfland deel 14

Raad van State besluit dat de A4 mag worden aangelegd

Al sinds 1953 wordt er gesproken over de aanleg van een rijksweg door Midden-Delfland. Het tracé van deze weg loopt van het eindpunt van de A4 bij de Kruithuisweg in Delft in rechte lijn door Midden-Delfland en tussen de bebouwing van Schiedam en Vlaardingen door sluit de A4 daar aan op de A20. Minister Eurlings heeft in zijn plan voor aanleg van de A4 gekozen voor een uitgeklede IODS variant. Het broze draagvlak wat er was met het IODS convenant is hiermee weer verdwenen. Zowel voor- als tegenstanders van de weg hebben inmiddels de A4 met Vaart variant omarmd. Alleen Eurlings trouwste politieke volgelingen blijven hem steunen. In 2011 wordt door de Raad van State het besluit genomen dat de A4 mag worden aangelgd. Dit is deel 14 in de reeks artikelen over de A4 op deze site.

Januari 2011

2011 wordt het jaar van de waarheid
2010 was het jaar van het Ontwerp Tracébesluit en het definitieve Tracébesluit, De antwoorden op de inspraakreacties op het Ontwerp Tracébesluit waren nog bedroevender dan vooraf ingeschat. Er is op geen enkele manier serieus gekeken naar de inspraakreacties. 2010 was ook het jaar van Hoezomiddendelflandsnelweg.nl in verband met de volgende aantasting van Midden-Delfland, de aanleg van de Blankenburgtunnel is dit samenwerkingsverband opgericht door verschillende locale organisaties. 2011 wordt het jaar van de waarheid, de Raad van State doet in mei of juni 2011 uitspraak in de 29 bezwaarschriften die tegen de aanleg van de A4 zijn ingediend. Tot die tijd zal er weinig nieuws zijn behalve als er onverwachts nieuwe feiten aan het licht komen. Rijkswaterstaat denkt daar anders over en brengt in januari 2011 weer een nieuwsbrief uit in het kader van het A4 charme offensief. Er worden weer inloopavonden georganiseerd over de A4 zonder dat er iets nieuws te melden is.

Grootste bezwaren op een rij
Op de website van Stop Rijksweg 19/A4 zijn de belagrijkste bezwaren tegen de A4 opgesomd. Hieruit blijkt dat de weg absoluut niet voldoet aan de oorspronkelijke IODS afspraken. Het is duidelijk dat de weg zichtbaar is in het landschap. Mogen de dijken in Midden-Delfland maar 2 meter boven het maaiveld uitkomen, bij de Delftse wijk Tanthof wordt dat 9 meter!! Bijna 2900 woningen staan in de zone waar de geluidsbelasting te hoog is, dat zijn schokkende aantallen. Alleen de Raad van State kan nu de weg nog tegenhouden. Hieronder zijn de belangrijkste feiten opgesomd.

  • In het bewoonde gebied tussen Vlaardingen en Schiedam komt geen tunnel maar een half open tunnelbak (zogenaamde Dicht Open Dicht Open = DODO). Op deze tunnelbak kunnen geen bomen worden geplant of een recreatiegebied worden aangelegd.
  • De A4 komt al op zo’n 500 meter vanaf het Kethelplein boven de grond dus vanaf het Griegplein (tweede Z flat in S’dam).
  • De A4 komt bij het Kethelplein op zo’n 13 meter hoogte uit. Dit betekent dat bewoners tot en met de 6e etage tegen het A4 beton aankijken! Bovendien komt daar nog een geluidswal bovenop.
  • De tram tussen Vlaardingen en Schiedam zal hoog over het dijklichaam heen gaan lopen waardoor er een flinke ophoging bij de woningen in Vlaardingen en Schiedam komt om de tram geleidelijk omhoog te laten rijden. Hierdoor zal er meer geluidsoverlast zijn.
  • Rijkswaterstaat gebruikt methoden om de geluidsoverlast te verminderen die nieuw zijn en nog nooit getest.
  • De geluidsoverlast die RWS aangeeft om binnen de toelaatbare grenzen te blijven is een gemiddelde gemeten over het hele jaar en dag en nacht. Als je op een ‘gewone’ middag gaat wandelen in Midden Delfland is er grote kans dat horen en zien je vergaat.
  • Rijkswaterstaat geeft zelf aan dat de normen voor luchtkwaliteit bij de tunnelmonden niet gehaald kunnen worden, waardoor het gebied bij de Woudweg) een “no go” gebied wordt waar dus niemand meer mag komen.
  • De A4 voldoet op belangrijke punten niet aan de afspraken die zijn gemaakt door de minister, Rijkswaterstaat, gemeentes Vlaardingen, Midden-Delfland, Schiedam en Delft en de Provincie Zuid Holland (IODS convenant). De A4 zal dus dagelijks te horen, zien en ruiken zijn.
  • De A4 lost het fileprobleem in de regio niet op, maar zorgt juist voor vergroting van het probleem.
  • Het Vlietlandziekenhuis wordt slechter bereikbaar en spoedeisende hulp is langer onderweg door het ontbreken van op- en afritten.
  • De geluidswallen bij de wijk Tanthof in Delft komen 9 meter boven het maaiveld uit.
  • De ecologische verbinding bij de Zuidkade bij Schipluiden die in het IODS-convenant staat gaat niet door omdat die volgens Rijkswaterstaat niet haalbaar is. Rijkswaterstaat bedoelt dat ze er geen geld voor over hebben.
  • De matrixborden, lantarenpalen en verkeersborden steken boven het maaiveld uit. De weg zal dus ondanks de dijken en schermen zichtbaar zijn in heel Midden Delfland.
Vergelijking tussen IODS, Tracébesluit en A4 met Vaart variant

Februari 2011

Drie aannemers door naar dialoogfase
Er zijn drie aannemerscombinaties die nog in de race zijn voor de mogelijke aanleg van de A4. Het blad Cobouw noemt het opvallend dat er twee buitenlandse combinaties door zijn. Onder de afvallers zaten o.a. BAM en STRUCTON, twee gerenomeerde bouwers die blijkbaar wel de enorme mogelijke tegenvallers realistisch hebben ingeschat en begroot waardoor zij nu dus buiten de boot zijn gevallen. Dat het een technisch hoogstandje gaat worden staat al vast, het is nog maar de vraag in hoeverre de plannen realiseerbaar zijn. Plastic taluds aanleggen die een enorme diepte moeten overbruggen in een veenweidegebied is vragen om moeilijkheden. BAM is de aannemer die graag de A4 met Vaart zou willen bouwen voor een betaalbare prijs maar is naar nu blijkt ook één van de aannemers die de plannen van Rijkswaterstaat niet wil uitvoeren voor een prijs die Rijkswaterstaat aanstaat. De overgebleven combinaties zijn:

 • Volker Wessels, Heijmans, Fluor en Boskalis
 • Strabag, TBI en Züblin
 • Alpine, FCC en Rasenberg

Alleen de eerste combinatie komt uit Nederland, de andere twee komen uit Duitsland/Oostenrijk en Spanje. Zouden die buitenlandse aannemers weten dat de A4 Midden-Delfland niet op zand of rotsen maar op “dik water” moet worden aangelegd? Rijkswaterstaat heeft al aan de bouwers aangegeven dat vooral de tunnelinstallaties, de krappe ontwerpruimte en het beperkte draagvlak extra aandacht behoeven. Door de Crisis- en herstelwet loopt de aanbestedingsprocedure parallel met de tracéprocedure. De gunning van de opdracht staat gepland voor 1 september, dat is ruim na de uitspraak van de Raad van State over de A4.

Maart 2011

Inloopspreekuur A4 Delft – Schiedam vervalt
De al in januari aangekondigde inloopavonden die Rijkswaterstaat  over de A4 Delft – Schiedam wilde houden gaan niet door. Bij de eerste twee avonden, in Delft en Vlaardingen, kwamen er welgeteld twee personen langs. Zoals viel te verwachten is er geen enkele belangstelling, er is natuurlijk ook niets nieuws te melden. De avonden pasten prima in het charmeoffensief voor de A4 dacht Rijkswaterstaat maar men kan blijkbaar zelfs ontbrekende animo voor inspraakavonden niet inschatten.

Commissie Tunnelveiligheid wordt opgeheven
Minister Schultz gaat de Commissie voor de Tunnelveiligheid opheffen. In de Wet Aanvullende Regelgeving Veiligheid Wegtunnels is het instellen van de Commissie voor de Tunnelveiligheid vastgelegd. Deze Commissie is opgericht in mei 2006 en was een onafhankelijke deskundigencommissie die in een vroeg stadium van een tunnelproject gevraagd werd te adviseren over tunnelveiligheid. Het ministerie heeft nu een Richtlijn Tunnels opgesteld waardoor RWS zelf gaat toetsen of de tunnels voldoen aan haar eigen veiligheidseisen. Locale overheden kunnen straks nergens terecht voor een onafhankelijke toetsing. De verschilpunten voor de A4 tunnel zijn nog niet opgelost. RWS gaat haar eigen gang en krijgt van de minister ook die vrijbrief, onduidelijk is wat de consequenties zijn in verband met Europese wetgeving.

A4 alliantie
Hoewel er een Richtlijn Tunnels is opgesteld, gaat de minister het bij de A4 toch net een beetje anders doen. Hier wordt een alliantie gevormd tussen Rijkswaterstaat en de aannemer om een voorontwerp uit te werken van de tunneltechnische installaties. RWS wil de tenderfase snel en goedkoop houden. RWS durfde het echter niet aan om al in deze fase naar slechts 2 aannemers terug te gaan, men is bang dat er toch nog een aannemer voortijdig afhaakt. Omdat vanwege de snelheid van het proces is gekozen voor het gelijktijdig doorlopen van de tenderfase en de tracéprocedure, is het noodzakelijk dat het ontwerp past binnen het tracébesluit waarbij kinderziektes voorkomen dienen te worden.

April 2011

Minister Schultz neemt 13000 handtekeningen in ontvangst
Op 18 april is er een laatste A4 manifestatie op het zandlichaam bij Schiedam. Minister Schultz komt ook en neemt hierbij de 13.000 handtekeningen tegen de aanleg van de A4 volgens de huidige plannen in ontvangst. Hiervan is een filmpje op You Tube te zien. De voorstanders van de A4 hebben ondanks de vele honderdduizenden automobilisten die regelmatig op de A13 in de file staan, nog geen 12.000 medestanders verzameld. De Volkskrant meldt ook dat het protest tegen meer asfalt niet luwt. Tijdens de manifestatie is de enorme breedte van de snelweg gevisualiseerd door middel van een strook landbouwplastic waarom de rijstroken waren aangegeven. De gereserveerde ruimte in Midden-Delfland bedraagt echter ruim 2 keer de benodigde breedte. Het is ook niet zo vreemd dat tegenstanders zeggen dat dit is gedaan met het ook op het aansluiten van de toekomstige A24 op de A4, een andere verklaring valt niet te geven.

Raad van State buigt zich over A4
Op 20 en 21 april kunnen de 29 organisaties en bewoners die bij de Raad van State bezwaar hebben aangetekend tegen aanleg van de A4 een toelichting geven op de ingediende bezwaren. Vanwege het grote aantal organisaties en bewoners is voor de zitting van de bestuursrechter twee dagen uitgetrokken. De bezwaren behelzen aantasting van de natuur, de tunnelveiligheid en de luchtkwaliteit. Ook zijn er bezwaren ingediend door organisaties die de aanleg van de A4 geen oplossing vinden voor de fileproblemen tussen Den Haag en Rotterdam en door voorstanders van de A4 met Vaart variant.

Volkskrant neerbuigend over bezwaarmakers
Volkskrant journalist Ron Meerhof noemt de personen en organisaties die bezwaar maken bij de Raad van State tegen het Tracébesluit voor de A4 mensen die vooral hun verhaal kwijt willen. De inspraak is voor deze mensen een onweerstaanbare lokroep schrijft Meerhof. Wat hij vergeet is dat het voor het eerst in die 50 jaar is dat de Raad van State zich buigt over deze weg, steeds had de overheid weer een ander plan met dit stukje weg. Meerhof noemt de bezwaarmakers klagers die op soms verbijsterend detailniveau uitleggen wat er mis is. Dat is precies het probleem van de heer Meerhof, een journalist die Volkskrant onwaardige stukken mag produceren en zich blijkbaar niet wenst te verdiepen in de materie. Powned lijkt er een nieuwe concurrent bij te hebben in journalistiek die mensen niet in hun waarde laat en mensen belachelijk probeert te maken. Bart Dirks van de Volkskrant twittert: “Morgen in de #Volkskrant : een (hilarische) repo over 2 dagen bij de Raad van State, waar tegenstanders van A4 Midden Delftland procederen”. De reactie op Twitter van @A4MiddenDelflan luidt: “@Bart_Dirks = @lomp” en zo is het ook.

Mei 2011

30 varianten nieuwe westelijke oeververbinding
Het Havenbedrijf heeft 30 varianten uitgewerkt voor een tunnel tussen Maassluis en Hoek van Holland. 30 varianten! ze zijn een beetje doorgeslagen bij het Havenbedrijf. De Blankenburgtunnel is één van de opties voor een vaste oeververbinding. De andere mogelijkheid is een Oranjetunnel, meer naar het westen. Om de gemeenten Vlaardingen en Maassluis te paaien is o.a. de variant met de slinger uitgedacht die vlak langs Vlaardingen komt te lopen. Maassluis heeft er op deze manier geen last en Vlaardingen heeft een extra op- en afrit naar een snelweg die aansluit op de bedrijventerreinen. De weg loopt dan wel dwars door het Volksbos en het recreatiegebied rond de Krabbeplas, een volksopstand is dan onvermijdelijk.

Het Kethelplein gaat volledig vastlopen, niet alleen door de aanleg van de A4 maar nog meer door het verkeer wat van een eventuele Blankenburgtunnel richting Kethelplein gaat rijden. Hoewel Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf agstvallig het plan voor doortrekking van de Blankenburgtunnel middels de A24 naar de A4 buiten de aandacht proberen te houden, circuleren er al tekeningen hoe dit er uit gaat zien. Dwars door de broekpolder, over de Vlaardingse Vaart de Holierhoekse polder in waar alleen een aansluiting richting Den Haag hoeft te worden gemaakt. De breedte van de A4 wordt dan toch nog een keer benut, het aan te leggen eco/aquaduct tussen de Woudweg en de Oostveenseweg krijgt een nieuwe bestemming en wordt voorzien van asfalt. Dat wordt waarschijnlijk Zeer Open Asfalt Beton als doekje voor het bloeden.

A4 heilloze weg
Op vrijdag de 13e mei sturen een groep prominenten en ondernemers een brief naar de leden van de Eerste en Tweede Kamer. Het resultaat van de hoorzittingen bij de Raad van State heeft bij de tegenstanders van de A4 geleid tot een voorzichtig gevoel van optimisme over de uitspraak die eind mei, begin juni wordt verwacht. De ondertekenaars van de brief roepen de volksvertegenwoordigers op om terug te komen op het Tracébesluit als de Raad van State de A4 afwijst.

De brief is medeondertekend door Dirk Post die met zijn transportbedrijf Post Kogeko ruim 400 vrachtwagens op de weg heeft. Een transportondernemer die tegen een weg pleit, dan moet er wel iets goed mis zijn met de A4 door Midden-Delfland. De ondertekenaars hebben de volgende zaken opgesomd die pleiten tegen aanleg van de A4. De A4 is een verkeerde oplossing omdat:

 • deze A4 voor de bereikbaarheid tussen Den Haag en Rotterdam geen enkel oplossend vermogen heeft en daarmee niet aan haar eigen doelstelling voldoet. Uit alle berekeningen, ook van Rijkswaterstaat zelf, is onomstotelijk vast komen te staan dat ook het verkeer op de A4 Midden-Delfland binnen de kortste keren vast komt te staan. Met betere alternatieven is onvoldoende rekening gehouden
 • deze A4, hoe goed ingepast ook, het groene Midden-Delflandgebied onherstelbaar doormidden scheurt. Met de gepaard gaande luchtvervuiling en geluidsverstoring wordt ontoelaatbare schade aan mens en dier toegebracht. Alle compenserende en mitigerende maatregelen kunnen deze schade niet voorkomen
 • deze A4 een onherroepelijke aanslag doet op Midden-Delfland als het laatste stukje recreatie-, groen- en stiltegebied in dit gedeelte van de Randstad
 • deze A4 geen recht doet aan de – vaak met moeizame compromissen tot stand gekomen – wensen en afspraken met regionale partners op bestuurlijk en maatschappelijk vlak en daarmee in de toekomst ten ene male voldoende draagvlak ontbeert.

Over ongeveer een maand weten we of de Raad van State net als de ondertekenaars van deze brief ook vindt dat minister Schultz met de A4 een heilloze weg is ingeslagen.

Raad van state heeft meer tijd nodig
De Raad van State streeft ernaar om de zaken waarop de Crisis- en herstelwet van toepassing is binnen de wettelijke termijn van zes maanden na het einde van de beroepstermijn af te ronden met een uitspraak. Dat lukt niet in alle gevallen waarschuwt de raad op haar website in een bericht van 18 mei 2011. Het lijkt erop dat ook de uitspraak over de A4 wat langer op zich zal laten wachten. Zowel voor als tegenstanders zullen daar niet blij mee zijn maar in verband met de vereiste zorgvuldigheid is het een goede zaak dat niet overhaast een besluit wordt genomen.

Inmiddels heeft de Raad van State laten weten dat o.a de A4 uitspraak langer op zich laat wachten. Hoe lang, dat is nog niet bekend.

Juni 2011

De Groene Metropool
Milieudefensie heetft het plan De Groene Metropool gelanceerd om de regio goed bereikbaar en leefbaar te maken met minder files en schonere lucht.  Met moderne oplossingen zijn nieuwe wegen niet nodig en blijft de groene ruimte behouden denk Milieudefensie. Op de website heeft men ook een mooi kaartje geplaatst met alle wegenplannen. Hoewel het nog ontkend wordt bestaan eer plannen voor een tweede ruit om Rotterdam die bestaat uit de A13/A16 verbindingsweg, de A24, de Blankenburgtunnel en het Welplaattracé. De vraag rijst of ze in Spijkenisse nu nog voorstander zijn van de Blankenburgtunnel. Op het kaartje is verder nog de aanleg van de A4 Zuid aangegeven waardoor Spijkenisse en Hoogvliet straks aan alle kanten omgeven worden door snelwegen.

afbeelding Milieudefensie

juli 2011

Raad van State besluit dat A4 mag worden aangelegd
De Raad van state besluit op 6 juli 2011 dat de A4 Midden-Delfland mag worden aangelegd. Volgens de Raad van State was het aanlegbesluit van de Minister rechtmatig en hebben tegenstanders niet aangetoond dat de keuze van de minister redelijke gronden ontbeert. Er is geen hoger beroep tegen de uispraak van de Raad van State mogelijk. In de pers wordt nog steeds, waarschijnlijk gevoed door Rijkswaterstaat, gemeld dat de A4 het duurste stukje snelweg van Nederland is maar die eer valt de A2 bij Maasstricht te beurt.

De belangrijkste bezwaren van de tegenstanders betreffen de geluidsoverlast, de milieuvervuiling, de versnippering van Midden-Delfland, de aantasting van het laatste stukje natuur en stiltegebied en cultuurhistorisch waardevolle authentieke veenweidelandschap en tenslotte het niet probleemoplossend vermogen van de A4. Er is in de rapporten van het ministerie zelf al aangegeven dat deze weg de files niet op gaat lossen, sterker nog de verwachting bestaat dat de files alleen maar groter worden. Het kethelplein zal snel op de eerste plek komen van de lijst met de meeste files. Een van de redenen om de Blankenburgtunnel zo te promoten is dat men hoopt daarmee het nieuwe knelpunt bij Beneluxtunnel en Kethelplein te ontlasten. Men vergeet echter dat het Kethelplein net zo krap is als het Kleinpolderplein waardoor de doorstroming ernstig geblokkeerd zal worden.

De Raad van State uitspraak zorgt wel dat kan worden begonnen met de aanleg maar:

 • De tunnelveiligheid is nog niet gewaarborgd, de minister hoopt door het opheffen van de Commissie voor de Tunnelveiligheid kritische vragen te voorkomen. Onduidelijk is of Schiedam, zowel bestuurders als veiligheidsdiensten, de verantwoording wil nemen voor een tunnel waar de Commissie voor de Tunnelveiligheid niet mee accord wenste te gaan. Daarnaast is de tunnelveiligheid ook gebonden aan Europese wetgeving, tegenstanders kunnen op dat vlak nog wel bezwaar aantekenen in “Brussel”.
 • Met welk bedrag gaat de A4 de begroting overschijden. Bij grote infrastructurele projecten gaat er altijd veel mis en lopen de kosten vaak enorm op. Mede de uit kostenoverwegingen gekozen foliedoekoplossing in plaats van beton, en de extreem zachte ondergrond zullen voor grote problemen gaan zorgen voor de bouwers. Vanwege deze mogelijke problemen zou uiteindelijk misschien toch voor het duurdere beton moeten worden gekozen.
 • De A4 gaat de files niet oplossen dus zijn er nog veel meer wegen nodig. Zolang men de knelpunten in de infrastructuur van de hele Randstad niet als een samenhangend geheel aanpakt zullen de problemen niet worden opgelost maar slechts worden verplaatst.
 • De Raad van State heeft bij vele mensen door deze uitspraak haar goede naam te grabbel gegooid. Bij eerdere uitspraken van de Raad van State heeft de raad wel besluiten getorperdeerd vanwege argumenten die de men in dit geval niet van belang zegt te vinden. Het vertrouwen in de rechtspraak krijgt hiermee terecht een enorme knauw.

augustus 2011

Natuurvriendelijke lamp
De A4 krijgt een natuurvriendelijke lamp meldt Rijkswaterstaat. De lantarenpalen ontbraken op de A4 animatiefilmpjes van RWS, tegenstanders voelden zich “terecht” in de maling genomen. Rijkswaterstaat weet echter nog niet hoe en met welke lampen de verlichting gerealiseerd moet gaan worden. Er zijn IODS afspraken dat lantarenpalen niet mogen uitsteken boven de dijken langs de A4 en er mag geen lichtuitstraling naar het landschap zijn. Geen verlichting langs de A4 is waarschijnlijk de enige oplossing die voldoet aan de gestelde voorwaarden, moeten ook alle passerende auto’s de lichten doven.

oktober 2011

Consortium A4ALL bouwt A4 voor slechts 300 miljoen
Het consortium A4ALL (Heijmans, Volker Wessels en Boskalis) hebben de aanbestedingsstrijd gewonnen en mogen de A4 gaan aanleggen. Zij denken voor slechts 300 miljoen de klus te kunnen klaren. Wat nou duurste weg van Nederland! Die 300 miljoen is de helft van wat Rijkswaterstaat had begroot. Er is door Rijkswaterstaat aan de bouwers ook nog een dikke bonus in het vooruitzicht gesteld als het project 200 dagen eerder wordt opgeleverd. Onduidelijk is het of Rijkswaterstaat bij een langere bouwtijd en tegenvallende kosten ook de beurs trekt zoals gebruikelijk bij grootschalige infrastructuur projecten in Nederland. Het consortium lijkt echter voor de snelle opleveringsbonus te gaan, men wil op vier plekken tegelijk gaan bouwen en de twee kilometer lange landtunnel wordt met standaard elementen gebouwd. Dat laatste had RWS ook zelf kunnen bedenken als besparing, het is eigenlijk verbazingwekkend dat hier nog geen rekening mee was gehouden.

december 2011

Nieuwsbrief zonder nieuws
In Nieuwsbrief A4 Delft Schiedam, nummer 10 staat dat de voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Er wordt gesondeerd. Helaas staan er ook nog steeds surrealistische plaatjes van de A4 in deze nieuwsbrief. Nu de minister haar besluit heeft genomen en de Raad van State dat besluit heeft goedgekeurd wordt het tijd voor de echte afbeeldingen met een vangrail in plaats van gras in de middenberm, met lantarenpalen en signaleringsborden die ongetwijfeld voor zicht en lichthinder zullen gaan zorgen ondanks de IODS afspraken en last but not least, met de onafwendbare files zoals al voorspeld in alle A4 verkeersrapporten. Op de in deze nieuwsbrief aangekomdigde informatieavonden in januari 2012 zal men ongetwijfeld geen antwoord hebben op vragen over genoemde zaken.

Toch nog nieuws in de nieuwsbrief. De natuurcompensatie die eerst in Strijen zou worden uitgevoerd, zal nu toch in Midden-Delfland gebeuren. Rijkswaterstaat zegt hier straks grond voor aan te wijzen. Men geeft echter niet aan waar dat dan zal zijn. Er ontstaat een meer aaneengesloten weidevogelgebied zegt men maar heel Midden-Delfland is al een weidevogelgebied. Natuur middenin het agrarisch gebied werkt belemmerend voor de aanwezige boerenbedrijven ook als die aan weidevogelbeheer en andere vormen van agrarisch natuurbeheer doen. Het is dus maar zeer de vraag of Midden-Delfland profiteert van de natuurcompensatie zoals wordt beweerd in de nieuwsbrief.

Bronnen

 • Rijkswaterstaat, Nieuwsbrief 8, A4 Delft Schiedam, januari 2011
 • Tracébesluit A4 Delft-Schiedam, Rijkswaterstaat, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, september 2010
 • Schakel Midden-Delfland, diverse artikelen
 • Volkskrant, diverse artikelen
 • AD, diverse artikelen
 • Trouw, diverse artikelen
 • Met de A4 Midden-Delfland is minister Schultz een heilloze weg ingeslagen, Open brief aan 1e en 2e Kamerleden van prominenten en ondernemers, 13 mei 2011
 • Twitter, berichten van diverse accounts waaronder: @A4middendelflan en @A4metVaart
 • Cobouw, diverse artikelen
 • Rijkswaterstaat, Nieuwsbrief 10, A4 Delft Schiedam, december 2011
 • www.stoprw19-a4.nl
 • www.a4metvaart.nl
 • www.raadvanstate.nl
 • www.milieudefensie.nl

Januari 2012