A4 wordt dagelijkse file

  1. Home
  2. /
  3. A4 en Blankenburgtunnel
  4. /
  5. A4 wordt dagelijkse file

A4 wordt dagelijkse file

Informatieavond A4 bij Op Hodenpijl
Op 25 mei is door Rijkswaterstaat een informatie en inspraakavond gehouden op Hodenpijl over de Trajectnota MER A4 Delft-Schiedam. De opkomst was niet erg groot, ook van de gelegenheid om in te spreken is maar door 5 personen gebruik gemaakt. Nu de trajectnota MER A4 Delft-Schiedam 2e fase is gepubliceerd is duidelijk geworden wat door tegenstanders van de weg al jaren wordt beweerd, de A4 zal dagelijks vol staan met files. De MER rapportage geeft met afbeeldingen aan hoe de verkeersafwikkeling zal worden op de A4, die wordt aangegeven met goed, matig of slecht . De A4 scoort voornamelijk slecht, zowel in de ochtend als de avondspits. De A4 trekt zo veel verkeer aan dat de Beneluxtunnel weer een bekende bottleneck zal worden. Daarnaast verbetert de bereikbaarheid op de A13 slechts licht maar blijft het daar druk.

De woordvoerder van Rijkswaterstaat die op 25 mei tijdens de informatie- en inspraakavond een presentatie hield, vertelde dat de tunnel bij Schiedam niet aan het IODS convenant kon voldoen. Daarnaast gaan de huidige berekeningen van Rijkswaterstaat uit van 2+3 rijbanen terwijl in het IODS convenant wordt uitgegaan van 2×2 rijbanen. Het IODS convenant zou hierdoor weleens op lossen schroeven kunnen komen te staan, de gemeenten Delft,Vlaardingen en Schiedam en de Zuid Hollandse Milieufederatie houden waarschijnlijk hun poot stijf en gaan alleen akkoord met de IODS variant. Een woordvoerder van de provincie liet op Hodenpijl weten onverkort te zullen vasthouden aan de IODS inpassingafspraken.

Het volgende obstakel vormen de kosten, er is voor de A4 € 640 miljoen gereserveerd maar de kosten blijken inmiddels te zijn opgelopen tot € 920 miljoen exclusief eventuele bijkomende kosten van ongeveer 10%. Door de oplopende kosten van de IODS variant en doordat niet kan worden voldaan aan de afspraken in het convenant, komt toch ineens de A4 met Vaart weer bovendrijven als enig overblijvend alternatief. Die oplossing van Ton Poot uit Maasland voldoet weliswaar niet aan de IODS voorwaarden maar omdat deze oplossing wel de instemming lijkt te hebben van zelfs de meest notoire tegenstanders en omdat het kostenverschil misschien wel bijna tot 0 is gereduceerd, lijkt dat de enige optie die op dit moment kan worden aangelegd.

De A4 is wel aanmerkelijk goedkoper dan de A13/A16 optie maar het nieuwe stuk van die route wordt dan ook uitgevoerd met 2×3 banen. Daarnaast is bij Delft een landtunnel voorzien en zal de A13 tussen Delft en Overschie verdiept worden aangelegd compleet met 100 meter brede ecopassage. De inpassing, zelfs van het bestaande deel van dit alternatief wordt net zo goed als de A4 volgens het IODS plan. Dat is de verklaring voor het grote prijsverschil, er worden dus niet zomaar een paar banen naast gelegd op de A13. Op deze avond werd duidelijk dat de A13/A16 verbinding toch wel wordt aangelegd als de A4 er eenmaal ligt. De aanleg van de A54 met Oranjetunnel is ook zo goed als zeker. Er wordt dus geen keuze gemaakt maar alleen een volgorde bepaald waarin de verschillende wegen worden aangelegd.

Hoewel de A4 goed in het landschap wordt ingepast, komt de weg juist bij Schipluiden en Delft weer boven de grond. Grote geluidsschermen zullen hier de aanblik veranderen en het is onduidelijk in hoeverre die schermen ook in dit deel van het traject de geluid en zichtgarantie voorwaarden kunnen waarborgen. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat durfde hier tijdens de Informatie en inspraakavond op Hodenpijl geen uitspraak over te doen. Merkwaardig genoeg gaat de A4 even later weer de grond in om onder het water van de Gaag door te gaan. Een paar kruiwagens extra zand uitgraven waardoor de A4 gewoon verdiept zijn weg kan vervolgen, zou natuurlijk een betere oplossing zijn. Inspraak is nog mogelijk tot en met 17 juni via www.inspraakpunt.nl.

A4 biedt geen oplossing voor sluipverkeer
Volgens de trajectnota MER voor de A4 zal een deel van de auto’s die nu op het onderliggende wegennet rijden, in de toekomst voor de A4 kiezen als die wordt aangelegd. Als er een file staat, wat gezien de verkeersafwikkelingplaatjes in de MER dagelijkse praktijk zal zijn, zullen echter nog meer automobilisten kiezen voor de route door Midden-Delfland. Voor zover dat in de spits nog mogelijk is. De verkeersprestatie op het onderliggende wegennet in Midden-Delfland wordt in 2000 geïndexeerd op 100, de verkeersprestatie is in 2020 opgelopen tot 159. Dat is bij autonome ontwikkeling, dus het niet aanleggen van de A4. Omdat er echter structureel files worden voorzien op de nieuwe A4, is de kans groot dat de verkeersprestatie, de hoeveelheid verkeer door Midden-Delfland, nog veel verder oploopt bij aanleg van de A4. Men heeft dan de keuze tussen file op de A4 of sluipen door Midden-Delfland.

Alle tot nu toe genomen maatregelen blijken niet te werken. Verkeersremmende maatregelen werken niet, een rondweg om Maasland tast het groene gebied aan en heeft daarnaast een verkeersaantrekkende werking wat niet in overeenstemming is met de uitgangspunten van de gebiedsvisie en de Cittaslow gedachte. Wachten op de A4 biedt naar nu uit de MER blijkt ook geen perspectief. Het wordt daarom tijd voor een echte oplossing. Als men werkelijk af wil van het sluipverkeer, dan wordt het tijd om werk te gaan maken van trajectcontrole met tolheffing. In de Schakel van 14 mei nog bepleit door de heer Mostert uit Maasland, en al jaren geleden onder de naam Sluiperstol door Groen Links provinciaal Statenlid Dijkhoff geopperd.

De tolheffing zal slechts gelden voor verkeer dat Midden-Delfland aan de ene kant binnenrijdt en binnen een bepaalde tijd aan de andere kant er weer uitrijdt. Bewoners kunnen aan alle kanten het gebied binnenkomen en verlaten, daarnaast kan bestemmingsverkeer zonder belemmeringen het gebied in. De gevaarlijke pollers kunnen worden opgeruimd en vervangen door een camera, voor Maasland lijkt dit zelfs de enige optie omdat pollers daar niet te realiseren zijn. De smalle polderwegen worden ook buiten de spits weer aangenaam om te fietsen zonder dat taxi’s en koeriersdiensten de vouw uit je broek rijden. Midden-Delfland wordt weer aangenaam voor mensen die er moeten zijn om te wonen, werken of recreëren.

Trajectcontrole wordt op snelwegen inmiddels al op diverse plaatsen toegepast om de snelheid te controleren. Het wordt tijd om de juridische bezwaren die er bestaan tegen sluiperstol te slechten. Zonder een echte oplossing voor het sluipverkeer wordt de aanleg van de A4 een ramp voor Midden-Delfland, maar ook bij het onverhoopt niet doorgaan van de A4 zou er nu eindelijk gewerkt moeten worden aan een echte oplossing voor het sluipverkeer.

Uit: Schakel Midden-Delfland, 28 mei 2009