380kv-2

  1. Home
  2. /
  3. Gebied
  4. /
  5. 380kv-2

Hoogspanningskabel 380kV – augustus 2008

Op 23 mei hebben minister van der Hoeven van EZ en minister Cramer van VROM aan de Tweede Kamer laten weten dat voor de aanleg van de 380 KV hoogspanningsverbinding tussen Wateringen en Beverwijk voor het zuidringgedeelte (Wateringen-Zoetermeer) ongeveer 10 kilometer ondergronds zal worden aangelegd. Voor het Midden-Delfland gebied betekent dit dat het gedeelte tussen de A4 en de A13 (Abtswoude) ondergronds zal worden aangelegd. Het gedeelte tussen Wateringen en de A4 zal echter bovengronds worden aangelegd volgens de plannen van beide ministers. Het voorkeurstracé voor dit traject loopt o.a. door de Klaas Engelbrechtspolder. De dubbele rij hoogspanningsmasten die hier moet verrijzen, zal door de bundeling van de 380 KV verbinding met de al bestaande 150 KV verbinding vol komen te hangen met kabels. De minister stelt dat het deels om vervanging van een bestaande hoogspanningsverbinding gaat maar deze 150 KV verbinding loopt aan de andere zijde van de A4 door de Kerkpolder. Bufferzone Midden-Delfland is het enige overgebleven authentiek veenweidegebied in de zuidvleugel van de Randstad. Bovengrondse aanleg druist in tegen de bufferzonegedachte en zorgt voor een ernstige aantasting van Midden-Delfland.

Waardevolle Klaas Engelbrechtspolder
De Klaas Engelbrechtspolder waar de masten en kabels doorheen zouden moeten gaan lopen heeft belangrijke natuurwaarden. Al ruim 25 jaar wordt er hier met groot succes aan weidevogelbeheer en bescherming gedaan. In het kader van het project: “Nederland Gruttoland” is deze polder aangewezen als één van de zes gebieden in Nederland waar men door experimenten en onderzoek probeert de leefomstandigheden voor de grutto te optimaliseren. De Klaas Engelbrechtspolder behoort tot de beste gruttogebieden van Nederland. Hoogspanningsmasten en kabels vormen bij bovengrondse aanleg een ernstige belemmering in de aanvliegroutes van weidevogels en andere vogels naar de Klaas Engelbrechtspolder. Naast de natuurwaarden bevat deze polder vele belangrijke cultuurhistorische waarden. Historische bebouwing, kreekruggen, kerkenpaden en authentieke verkavelingpatronen vormen de zichtbare kenmerken hiervan. Daarnaast zijn er nog verschillende niet ontgonnen vindplaatsen van de bewoningsgeschiedenis te vinden in deze polder.

Recreatie
De Klaas Engelbrechtspolder is door de ligging vlakbij Delft en Den Hoorn van grote betekenis voor de recreanten, de aanwezige fiets en wandelroutes worden hier intensief gebruikt. De visuele kwaliteit van het open weidelandschap zal ernstig worden verstoord door hoogspanningsmasten en vermindert de waarde van dit gebied voor recreanten. Aan de optimale inpassing van de A4 in Midden-Delfland worden grote bedragen besteed. Hierdoor wordt de A4 zo goed als onzichtbaar aangelegd. Aanleg van een bovengrondse hoogspanningsverbinding naast het A4 tracé maakt dat het A4 convenant sterk aan waarde inboet. Voor infrastructurele projecten in het Midden-Delfland gebied dient eenzelfde lijn te worden gevolgd. De ter hoogte van deze polder al verdiept aangelegde A4 zou juist een duidelijke harde grens moeten vormen van het Midden-Delfland gebied. Realiseren van een hoogspanningsverbinding voorbij deze grens zorgt voor een precedentwerking die ongewenste ontwikkelingen aantrekt. Het is onbegrijpelijk dat de verschillende ministeries niet hetzelfde beleid hanteren ten aanzien van het waardevolle Midden-Delflandgebied.

Gezondheidsrisico’s
Naast de visuele verstoring spelen ook de gezondheidsrisico’s van bovengrondse aanleg. De bewoners en recreanten worden blootgesteld aan de gevaren van geïoniseerd fijnstof door de aanwezigheid van rijksweg A4 in combinatie met de 380 KV hoogspanningsverbinding. Daarnaast vormt de verhoogde kans op leukemie bij kinderen door de straling een ongewenst gezondheidsrisico.

Bovengronds levert vertragingen op
Ondergrondse aanleg is uiteraard duurder dan bovengrondse aanleg maar Midden-Delfland is voor mens en natuur van onschatbare waarde. Bij de goedkopere bovengrondse aanleg zal rekening moeten worden gehouden met andere kosten. Op de plaats waar de kabel ondergronds gaat zal een extra schakelstation gebouwd moeten worden wat bij ondergrondse aanleg vanaf Wateringen niet nodig is. De kosten voor een schakelstation bedragen ongeveer 3,2 miljoen euro. Het voorkeurstracé door de Klaas Engelbrechtspolder loopt over of zeer dicht bij de aanwezige bebouwing. Bovengrondse aanleg zal daarom zorgen voor grote planschade voor de hier aanwezige boerderijen en woningen. Verder zijn de ministers gewezen op het feit dat ondergrondse aanleg sneller gerealiseerd kan worden omdat daarmee een grote stroom bezwaarschriften en procedures die tot ernstige vertragingen kunnen leiden wordt voorkomen.

Laatste nieuws
Inmiddels zijn er massale bezwaren tegen een hoogspanningsstation bij Wateringse Veld wat te dicht bij de nieuwe woonwijk zou komen. Harnaschpolder is nu ook in beeld voor het schakelstation. Aanleg op grondgebied van Midden-Delfland zorgt ervoor dat de gemeente een beetje wisselgeld heeft en wat voorwaarden kan stellen aan de inpassing van de van de kabel in Midden-Delfland. Het ministerie van Economische Zaken heeft inmiddels laten weten dat beide ministers het voornemen hebben uitgesproken te kiezen voor het tracé ten oosten van de A4. Het westelijke tracé door de Klaas Engelbrechtspolder is dus niet meer het voorkeurstracé. Ondergrondse aanleg van het deel tussen Wateringen en het eindpunt van de A4 wijzen de ministers op dit moment nog steeds af.

Bronnen:

  • www.overheid.nl/overheidsinformatie
  • Diverse artikelen Algemeen Dagblad
  • Diverse artikelen, Schakel Midden-Delfland
  • Brief Ministerie Economische Zaken, kenmerk ET/EM/8076887, 10 juli 2008
  • Brief Vaste Commissie Economische Zaken, kenmerk EZ08000460, 2 juli 2008

Augustus 2008