Aanleg A4 van start

  1. Home
  2. /
  3. A4 en Blankenburgtunnel
  4. /
  5. Aanleg A4 van start

Aanleg A4 van start

Hoewel de Raad van State zich nog moet uitspreken over de aanleg van de A4, wordt het steeds waarschijnlijker dat de A4 doorgaat. Mocht de Raad van State het A4 plan van minister Eurlings toch nog afkeuren dan heeft zijn opvolger Melanie Schultz van Haegen, nog het meest milieuvriendelijke alternatief, de A4 met Vaart, op de plank liggen. Een plan wat feilloos kan worden ingepast in het IODS convenant. Omdat de A4 met Vaart nog niet is meegenomen in de MER zou er enige vertraging kunnen optreden maar wie gaat er nog bezwaar maken tegen de A4 met Vaart? Het afgraven van het zandlichaam kan alvast gestart worden, dat moet in alle gevallen weg. Rijkswaterstaat heeft inmiddels een begin gemaakt met voorbereidende werkzaamheden. Er worden tussen nu en april 2011 alvast verschillende kabels en leidingen verplaatst. Deze leidingen liggen onder het A4 zandlichaam ter hoogte van de Zuidkade en de Oostveenseweg.

Kwam het tunnelplan te laat?
Het is natuurlijk niet zo dat het tunnelplan te laat kwam. Het A4 met Vaartplan kwam ruim op tijd voor de trajectnota MER maar Rijkswaterstaat en Eurlings hebben hun best gedaan de A4 met Vaart niet mee te nemen in de MER. De A4 met Vaart was ook niet het eerste tunnelplan, al in november 2000 is de T-tunnel van het HogeSnelWeg consortium (Structon, Heerema, Imtech) gepresenteerd. Dit tunnelplan is niet opgepakt door de politiek en Marnix Norder die door deze tunnel zijn eigen Plan Norder en de bijbehorende eeuwige roem zag vervliegen. Ook in 2000 is de Narrow Gauge tunnel van F. van der hoeven in opdracht van Milieufederatie bedacht. De Milieufederatie heeft dus niet alleen de aanleg van de A4 tegengewerkt zoals vaak wordt beweerd maar heeft ook een goed plan laten maken. De kosten bedroegen 1,1 miljard, (guldens wel te verstaan) en dit plan was daarmee toen net zo duur als Plan Norder, het IODS plan. Maar ja……… weer geen eeuwige roem voor Marnix Norder maar voor ingenieur van der Hoeven en de Milieufederatie, dus ook geen goed idee! Die A4 had er dus eigenlijk al lang kunnen liggen maar de politiek heeft alle A4 plannen getorpedeerd. Ook goede en betaalbare tunnelplannen wilde men niet aanleggen ondanks dat die tunnelplannen veel bezwaren wegnemen.

Gebiedsoverstijgend belang
Het is natuurlijk niet uitsluitend aan een gebied of de bestuurders of bewoners van een gebied om een weg van nationaal of internationaal belang tegen te houden. Dan moet die weg echter wel de problemen oplossen waarvoor die weg wordt aangelegd. Verkeerskundigen zoals verschillende hoogleraren van o.a. de TU Delft wijzen er op dat de A4 voor een enorm verkeersinfarct gaat zorgen. De Beneluxtunnel zou 76 % meer verkeer te verwerken krijgen met als gevolg daarvan enorme dagelijkse filevorming. Zij wijzen ook op alternatieven die wel de congestie in dit deel van Nederland zouden verminderen. De aanleg van de A4 is echter geen rationeel besluit maar puur een politiek besluit. Dan hoef je blijkbaar berekeningen en voortschrijdend inzicht niet te laten meewegen in je beslissing. De ruim 50 jaar dat er al gesproken wordt over de A4 is niet het gevolg van de locale weerstand tegen deze weg. Het is de politiek die al die jaren heeft gezwalkt. De ene keer besluit men tot aanleg de volgende keer gaat het budget ineens weer naar de treintunnel in Delft. Binnenkort is het de eerste keer in al die jaren dat er een procedure bij de Raad van State wordt gestart door tegenstanders van de A4 tussen Delft en Schiedam. Dat wordt dan wel meteen een massale actie van verschillende organisaties en particulieren.

Sluipverkeer
Voor veel inwoners van Midden-Delfland is de afname van het sluipverkeer belangrijker dan alle andere aspecten. Aanvankelijk leek de A4 daar een oplossing voor te bieden. De locale politiek klampte zich vast aan dat belangrijke positieve effect van de aanleg van de A4, helaas bleek dit ijdele hoop. Wethouder van der Berg heeft al in 2009 in een raadsvergadering aangegeven dat aanleg van de A4 niet zal leiden tot het verdwijnen van het sluipverkeer. Wethouder van der Kamp denk dat het aanleggen van de A4 een positieve invloed zal hebben op het sluipverkeer door Maasland. Het niet aanleggen levert nog meer sluipverkeer op voorspelt hij. Hij houdt daarbij echter geen rekening met de door Rijkswaterstaat berekende toekomstige files op de A4.

Rijkswaterstaat zegt dat de A4 de files in de streek niet oplost waardoor het sluipverkeer dus zal blijven bestaan. Volgens de kaartjes in de Trajectnota MER waarop de verkeersafwikkeling van de verschillende varianten is te zien, staat de A4 dagelijks vast van Rijswijk tot de Beneluxtunnel. Bijna iedereen kan bedenken dat de automobilist die in de file staat, de A4 gaat verlaten om via Midden-Delfland naar de A20 te rijden. Het downgraden van de Gaagweg/Oostgaag zal mensen er niet van weerhouden om toch de route langs Schipluiden en door Maasland te kiezen. Als bijvoorbeeld de poller bij Vlaardingen het niet doet zie je al heel snel een toename van het aantal auto’s. Het lijkt wel of men naar elkaar twittert dat de poller defect is. Automobilisten geven aan de smalle Zouteveenseweg, waar je elkaar nauwelijks kan passeren, toch de voorkeur boven andere routes. Dat zal ook op een toekomstig smallere route langs de Gaag zo blijven. Uitsluitend het weleens voorgestelde sluiperstol zou voor een echte reductie van het sluipverkeer kunnen zorgen.

Tunnelvisie Eurlings
Eurlings moest zich vlak voor zijn vertrek als minister nog verantwoorden in de Tweede Kamer over de problemen met de tunnels in Nederland, ook de A4 tunnel kwam hierbij aan de orde. De Commissie voor de Tunnelveiligheid vindt dat de verdiepte bak van de A4 ook als tunnel moet worden gezien in het kader van de veiligheid en heeft daarnaast grote bezwaren tegen de tunnel die Rijkswaterstaat wil laten bouwen bij Schiedam. Eurlings trok zich niets aan van de uitspraken van de Commissie en de vragen in de Tweede Kamer. Verschillende veiligheidssystemen zoals sprinklerinstallaties beschouwt hij als overbodig. Een aantal eisen gaat me te ver heeft hij tijdens het debat gezegd. “Die tunnel is veilig, goed is goed en gek is gek. Mijn landtunnel wordt gewoon aangelegd.” zei de minister duidelijk geïrriteerd tijdens dit debat. De minister lijkt last te hebben van tunnelvisie. Hij heeft een doel voor ogen en wil niet luisteren naar anderen zoals deskundigen van de Commissie voor de Tunnelveiligheid.

Tunnels onder vuur
Deze week stond de tunnelveiligheid weer in de belangstelling. Burgemeesters, brandweercommandanten en de voorzitter van de Commissie voor de Tunnelveiligheid luiden de noodklok over de veiligheid van nieuwe tunnels. De watermistinstallaties zijn door Rijkswaterstaat geschrapt uit alle tunnelplannen. Brandweercommandanten melden dat de temperatuur bij calamiteiten in tunnels te hoog zal oplopen zonder dergelijke systemen. De brandweer kan daardoor niet de tunnel in om de brand te blussen. Burgemeesters weigeren gebruiksvergunningen af te geven voor tunnels die niet zijn voorzien van een sprinklerinstallatie, ook de burgemeester van Schiedam gaat niet akkoord en zal geen vergunning afgeven voor het huidige tunnelplan. Stel je voor dat er een ramp gebeurt, dan is Schiedam verantwoordelijk. Schiedam eist daarom een integraal veiligheidsplan van Rijkswaterstaat voordat er een bouwvergunning wordt afgegeven. In de plannen voor de A4 met Vaart is nadrukkelijk wel rekening gehouden met de toepassing en kosten van een dergelijke installatie.

Nieuwe problemen voor A4
Nog voor dat er een schop in de grond is gezet, circuleren er al berichten dat de A4 niet bijna 900 miljoen gaat kosten maar dat de prijs al is opgelopen tot 1,2 miljard. De minister heeft gewoon geen geld meer om een veilige weg met tunnel voorzien van sprinklerinstallaties aan te leggen, iets te zuinig begroot waarschijnlijk. Volgens Rijkswaterstaat zal slechts 1,5% van het verkeer op de A4 Midden-Delfland uit vrachtverkeer bestaan. Rond Rotterdam bedraagt het aandeel vrachtverkeer echter ruim 10% van de totale verkeersstroom. De ronduit belachelijke raming van Rijkswaterstaat is waarschijnlijk gebaseerd op de noodzakelijkheid om binnen de wettelijke milieunormen te blijven. Alleen bij een dergelijk laag aandeel van het vrachtverkeer blijft men onder de Europese stikstofdioxidenorm van 40 microgram per kubieke meter. De werkelijke verwachting is echter dat de A4 juist een groot aandeel vrachtverkeer krijgt te verwerken aldus datzelfde Rijkswaterstaat in 2009. Zou het niet beter zijn als we die A4 toch maar gewoon helemaal niet aanleggen? De Raad van State is aan zet.

Uit: Schakel Midden-Delfland, 4 november 2010