A4 Midden-Delfland deel 5

 1. Home
 2. /
 3. A4 Midden-Delfland deel 5

A4 Midden-Delfland deel 5

MER milieuonderzoek moet opnieuw tot IODS nieuwskrant 13 van oktober 2005

Al sinds 1953 wordt er gesproken over de aanleg van een rijksweg door Midden-Delfland. Het tracé van deze weg loopt van het eindpunt van de A4 bij de Kruithuisweg in Delft in rechte lijn door Midden-Delfland en tussen de bebouwing van Schiedam en Vlaardingen door sluit de A4 daar aan op de A20. In 2004 is een nieuwe Milieu Effect Rapportage (MER) van start gegaan, een wettelijk voorgeschreven procedure om de effecten van de A4 en de alternatieven op het milieu in kaart te brengen. Inmiddels is de Concept Trajectnota MER opgeleverd. De te volgen procedure bij een MER is te vinden in een schema in deel 4. Dit is deel 5 in de reeks artikelen op deze site over deze weg.

Nieuw MER milieuonderzoek
Op 22 februari laat Rijkswaterstaat weten dat er een nieuw onderzoek komt naar de milieuhinder langs de A4. De conclusies in de concept Trajectnota MER van december 2004 waren gebaseerd op onjuiste aantallen voertuigen die de A4 zal krijgen te verwerken. Zowel verkeerskundige van der Chijs als Stichting Stop Rijksweg 19/A4 hebben meerdere malen benadrukt dat men uitgaat van verkeerde gegevens over het aantal voertuigen. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is het rapport onder grote tijdsdruk opgesteld en blijken de cijfers nu zo wezenlijk af te wijken dat het onderzoek naar de luchtverontreiniging, geluidsoverlast en trillingshinder helemaal overgedaan moet worden. Dit zou alleen kunnen betekenen dat de A4 nog slechter uit de bus komt dan nu al het geval is. Hoewel de aantallen te verwachten voertuigen misschien ook voor de andere routes moeten worden aangepast zal de voorspelde filevorming op de A4 dus nog groter worden dan volgens de conceptnota al is voorspeld. Rijkswaterstaat hoopt het onderzoek medio april klaar te hebben.

Aanpassing milieueisen voor infrastructuur
De bewindsman voor milieu staatssecretaris van Geel presenteert het Nationaal Luchtkwaliteitsplan op 18 februari 2005. Hierin staat dat de overheid de eisen voor luchtkwaliteit wil versoepelen. Van Geel hoopt op deze manier de problemen die aanleg van o.a. infrastructuur op dit moment ondervindt door uitspraken van de Raad van State te kunnen oplossen. Voor de A4 betekent dit dat het grootste struikelblok zou worden weggenomen. Deskundigen op het gebied van milieu en bestuursrecht verwachten niet dat deze aanpassing van de regels voldoet aan de Europese richtlijnen. Milieugroeperingen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten denken niet dat het plan van de staatssecretaris bij een rechtszaak stand houdt. Van Geel geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer aan dat er jaarlijks 5000 personen in Nederland overlijden aan de gevolgen van luchtverontreiniging. Van een milieu staatssecretaris zou je juist maatregelen verwachten die de schadelijke stikstofdioxide en fijnstofemissies zouden verlagen. De Tweede Kamer moet zich nog over de plannen uitspreken en hoe de Raad van State hiermee om zal gaan is onbekend. Stichting Natuur en Milieu heeft al een rechtszaak aangekondigd als de plannen door zouden gaan.

Publiek Private Samenwerking weer van stal gehaald
Al in het voorjaar van 2004 is een taskforce PPS opgericht door Verkeer en Waterstaat om te komen tot inschakelen van marktpartijen bij aanleg van infrastructuur en voor het benoemen van concrete projecten. Een werkgroep van verschillende ministeries heeft onder aanvoering van minister Peijs de afgelopen maanden gewerkt aan een overeenkomst met werkgeversorganisatie VNO-NCW, bouwbedrijven, ingenieursbureaus en banken om infrastructuur via Publiek Private Samenwerking (PPS) te gaan aanleggen. Dit heeft het ministerie op 25 februari 2005 bekend gemaakt.

Detail van de kaart van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat met de PPS projecten met daarop de A4 (2) en de A15 (4) die naar de Maasvlakte loopt, de weg waarop de Oranjetunnel zou kunnen aansluiten.

De aanleg van de A4 zou hierbij één van de eerste projecten zijn. Men wil de tracéwet en de aanbestedingsprocedure parallel laten lopen. De door de adviescommissie IODS in januari 2005 naar de minister verstuurde intentieverklaring die door Schiedam, Delft en Vlaardingen niet werd gesteund bevatte eenzelfde aanbeveling. Het was al eerder duidelijk geworden dat de minister deze intentieverklaring had bedacht. De marktpartijen die de PPS ideeën uitwerken krijgen hiervoor zelfs een financiële vergoeding. Het is de bedoeling dat gewerkt wordt met DBMF contracten (Design, Build, Finance, Maintain). Een voorganger van de huidige minister heeft al eerder getracht een dergelijke constructie van de grond te krijgen voor de A4. De vraag rijst of door de vervlechting van de PPS aanbesteding met de MER ook alle varianten uitgewerkt zullen worden. Dit zal wel niet het geval zijn waardoor eigenlijk pas nadat het Tracébesluit is genomen een PPS aanbesteding mogelijk is. De minister wil dit jaar al de PPS aanbesteding voor de A4 starten terwijl het Tracébesluit pas in het eerste kwartaal van 2007 is gepland. Het broze draagvlak voor de A4 in de regio zal misschien wel wegvallen als dit plan doorgaat, daarnaast is de mening van de Tweede Kamer hierover op dit moment (27 februari) nog niet bekend.

Lekken verboden
De Provinciale Staten van Zuid-Holland maken op 26 februari bekend dat ook de tegenstanders van de A4 die zitting hebben in de klankbordgroep IODS inzage moeten krijgen in alle vertrouwelijke stukken. De tegenstanders zijn er als lid van de klankbordgroep om commentaar te leveren op de A4 plannen en een volledige dossierkennis is hierbij noodzakelijk. Wel zouden leden die vertrouwelijke informatie naar buiten brengen uitgesloten moeten worden van verdere deelname aan de klankbordgroep.

Afbeelding uit het Rapport van de Advies Commissie Van der Hout, Snelwegen of luchtwegen

Medio februari is op de IODS site het rapport van de Advies Commissie Van der Hout in te zien. Deze commissie is ingesteld om oplossingen voor de problemen met de luchtkwaliteit in Vlaardingen en Schiedam die ontstaan door aanleg van de A4 te inventariseren en te beoordelen. Men concludeert o.a. dat het moeilijk maar niet onmogelijk zal zijn om de luchtkwaliteit te waarborgen. Het is onbekend of de geselecteerde varianten de luchtverontreiniging voldoende terugdringen. Men verwijst o.a. naar de uitspraken van de Raad van State en merkt op dat ook bij blootstelling aan fijnstof emissies beneden de grenswaarden nadelige gezondheidseffecten optreden.

Voor het vervolgtraject van de MER adviseert men:

 • Gesloten tunnel met:
 • Ventilatie die zorgt dat de vervuilde lucht de noordelijke tunnelmond (in M-D) verlaat.
 • Mechanische ventilatie tussen de buizen met hetzelfde doel als bij 1.
 • Schermen aan de tunnelmond om extra luchtmenging te bereiken.
 • Ventilatie naar buiten langs het traject tussen Vlaardingen en Schiedam.
 • Afzuiging uit de zuidelijke tunnelmond door middel van een hoge schoorsteen.
 • Alleen een tunnel voor het verkeer in noordelijke richting
 • Weg op maaiveld met schermen of luifels

Een aanbeveling is het laten onderzoeken van het weren van vrachtverkeer op de A4 totdat het vrachtverkeer schoner is geworden.

Afbeelding uit het TNO rapport

De Advies Commissie Van der Hout maakt nog een paar opmerkingen over het TNO rapport IODS wat in opdracht van de provincie is gemaakt. Daarin staat dat volgens berekeningen van de luchtkwaliteit bij het Kethelplein bij aanleg van de IODS varianten uit de tunnelmond een dermate grote emissie vrijkomt dat een aanzienlijk deel van de aangrenzende bebouwing in de overschrijdingszone komt te liggen. Aanleg bovenlangs of onder het Kethelplein door zou weinig verschil maken. Het gebied met overschrijding is weergegeven in de verschillende kleuren op de afbeelding van TNO hiernaast.

Het rapport van deze commissie bevat eigenlijk geen zinnige oplossingen voor het probleem van de luchtvervuiling. Bij de mogelijke oplossingen voor de luchtkwaliteit wordt zelfs nog het weren van oldtimers genoemd op de A4 tussen Delft en Pernis. Deze maatregel zal gezien de kleine aantallen weinig bijdragen aan een vermindering van de uitstoot. Aan oplossingen die de lucht uit de tunnel reinigen wordt nauwelijks aandacht besteed. Bij deze studie en die van TNO is uiteraard nog uitgegaan van de te lage verkeersaantallen die Rijkswaterstaat tot nu toe hanteerde.

Zou het wel een goed idee zijn om een tunnel aan te leggen als je van te voren weet dat die tunnel dagelijks vol staat met files en wat betekent dit voor de gezondheid van de mensen die in die file staan. Hoeveel gevaarlijker is het om in een tunnel in een file terecht te komen. Heeft men bij alle berekeningen over dit soort vragen ook nagedacht, een file zal ongetwijfeld de uitstoot van schadelijke stoffen verhogen en ook de risico’s bij aanrijdingen zullen toenemen.

DHV rapporten
DHV advies en ingenieursbureau heeft in opdracht van Rijkswaterstaat in 2003 een rapport gemaakt over de congestie bij aanleg van de A4. Het aanvankelijke geheim gehouden rapport wat pas na herhaalde Kamervragen van de Christen Unie fractie werd vrijgegeven had niet de gehoopte uitkomst. Rijkswaterstaat heeft toen besloten om DHV het rapport te laten overdoen met een ander rekenmodel maar ook in de rapporten van november 2004 en januari 2005 waarbij het andere rekenmodel is gebruikt zijn enorme files voorzien op die nieuwe A4 en op vele wegen in de Rotterdamse en Haagse regio. DHV concludeert verder dat aanleg van het Oranjetracé, beter bekend als Veilingroute, door de tekort schietende capaciteit van de A4 niet meer mogelijk is en hierdoor toekomstige aanleg van de Oranjetunnel in ernstige mate bemoeilijkt. Verkeerskundige van der Chijs zegt dat Rijkswaterstaat in de conceptnota MER de uitkomsten van deze rapporten niet heeft meegenomen, dit is volgens deskundigen voldoende aanleiding om de MER over te laten doen.

Minister Peijs vastbesloten over aanleg A4
Op een partijbijeenkomst op 8 maart 2005 van het CDA afdeling Zuid-Holland zegt minister Peijs dat ze vastbesloten is de aanleg van de A4 door te zetten. De artikelen in de pers over de recente rapporten waarin de A4 op de meeste aspecten slecht scoort doet ze af met de zin: “Laat u niet van de weg blazen door dat soort krantenberichten”. De A13/A16 optie vindt ze veel te duur. “We gaan die weg nu gewoon bouwen” zegt ze waarbij ze ook nog opmerkt dat ze wel netjes alle procedures zal volgen en dat medewerking van provincie, stadsregio’s en gemeenten daarbij van belang is. Ze wil daarnaast toch ook haast wil maken met de aanleg van de A13/A16.

Rijkswaterstaat polst Delft over A13
Rijkswaterstaat heeft ondertussen aan het college van B&W van de gemeente Delft vragen gesteld over wijziging van bestemmingsplannen in verband met een eventuele verbreding van de A13 valt in de krant te lezen op 9 maart 2005. Op dit moment wordt in het bestemmingsplan TNO-Zuidpolder geen rekening gehouden met een eventuele verbreding van rijksweg A13. Het Delftse bestemmingsplan heeft volgens Rijkswaterstaat milieuconsequenties voor lucht, geluid, externe veiligheid en de ecologische zone. Er lopen daarnaast nog verschillende hoofdtransportleidingen voor nutsvoorzieningen langs de A13 die verplaatst zouden moeten worden.

A14 weer in beeld
De A14 waarvan het tracé loopt van de A4 bij Leidschenveen naar het Terbrechtseplein bij Rotterdam was een optie die volgens de Delftse verkeerskundige van der Chijs al eerder genoemd was in de MER startnotitie voor de A4. Deze optie is echter niet meegenomen in de Trajectnota en vragen hierover door van der Chijs bij de inspraakronde van de Startnotitie A4 Delft-Schiedam bleven onbeantwoord zo laat van der Chijs op 14 maart 2005 weten in het Rotterdams Dagblad. Alle ingestuurde reacties dienen volgens de MER procedure te worden beantwoord waardoor, zo zegt van der Chijs, Rijkswaterstaat in gebreke is gebleven wat als consequentie kan hebben dat een rechter kan besluiten dat de MER over gedaan moet worden. Van der Chijs is van plan naar de rechter te stappen als Rijkswaterstaat de gemaakte fout niet herstelt voor de volgende inspraakronde in het MER traject. Hij eist dat de A14 als serieus alternatief wordt meegenomen.

Verkeerstellingen Maasland
De hoeveelheid doorgaand verkeer die van de A20 bij Maasland naar de A4 bij Schipluiden gaat neemt nog steeds toe zo valt te lezen in de krant op 15 maart 2005. Dit verkeer gaat dwars door de dorpskern van Maasland. Op dit moment worden er weer tellingen gehouden en in april zal er door het gemeentebestuur van Midden-Delfland, waartoe Maasland behoort, een verkeersevaluatie worden gehouden.

Van Nieuwenhoven bezoekt Midden-Delfland
Gedeputeerde van Nieuwenhoven zegt tijdens haar bezoek aan de gemeente Midden-delfland op 10 maart 2005 dat de A4 er zo snel mogelijk moet komen en dat die vooral goed in het Midden-Delfland gebied moet worden ingepast. Op 18 april wordt in de IODS commissie het advies over de tracékeuze van de MER besproken, volgens van Nieuwenhoven een belangrijke datum omdat de A4 weer een stukje dichterbij komt. Dat de A4, door de concept trajectnota MER en door het op dit moment nog lopende onderzoek van Rijkswaterstaat naar de milieueffecten in verband met de bijgestelde aantallen voertuigen, juist verder weg lijkt dan ooit laat ze hier voor het gemak maar even buiten beschouwing. De gedeputeerde zegt dat ze zelf komt helpen met het afgraven van het zandlichaam als de eerste spade niet in 2008 de grond in gaat.

Plan voor tolheffing voor lokale wegen
Groen Links tweede kamerlid Duyvendak heeft een wetsvoorstel ingediend die lokale overheden de mogelijkheid moet bieden om de ongewenste verkeersstromen te reguleren. Deze Tolwet kan daardoor prima dienen ter bestrijding van sluipverkeer, in Midden-Delfland is het sluipverkeer nu al een groot probleem maar dat wordt volgens DHV rapporten na aanleg van de A4 alleen maar erger. In de tweede Kamer is men niet erg enthousiast over deze wet. Alleen de fracties van SGP en Christen Unie hebben meteen positief gereageerd op dit plan. Op provinciaal en gemeentelijk niveau zijn er meer voorstanders te vinden. De provincie Gelderland heeft zich al in januari 2005 meteen aangemeld voor een proef met tolheffing. De plaatselijke politieke Midden-Delflandse partij OGP heeft intussen een werkgroep verkeer in het leven geroepen die o.a. de problemen met het sluipverkeer en de mogelijke oplossingen gaat inventariseren. Volgens Rijkswaterstaat weerhoudt het betalen van tol mensen ervan een bepaalde route te nemen. De Groen Links statenfractie in de provincie Zuid-Holland doet in maart 2005 het voorstel om o.a. op de wegen rond Schipluiden en Maasland te starten met een proef met tolheffing. Door met camera’s te registreren wie er aan de ene kant Midden-Delfland binnen rijdt en binnen een bepaalde tijd aan de andere kant Midden-delfland weer verlaat moet hiervoor tol gaan betalen.

Advies voor aanvullend MER onderzoek
Stichting Stop Rijksweg 19/A4 heeft in maart 2005 bij Rijkswaterstaat een advies neergelegd om aanvullend MER onderzoek te doen naar de consequenties van de geluid- en zichtgaranties voor alle aanlegvarianten van de A4. Volgens onderzoek van de stichting zou er zelfs bij aanleg van de IODS variant een overschrijding van de geluidsbelasting van 9dB(A) zijn. Alleen door een zwaar verdiepte ligging van 10 tot 15 meter onder maaiveld of door een overkapping kan de weg aan de geluidsgaranties voldoen. Een dergelijke weg zal twee keer zo duur uitvallen waardoor andere verbindingen zoals de A13/A16 een betere oplossing zijn voor het oplossen van het verkeersprobleem tussen Den Haag en Rotterdam. Op dit moment ontbreekt de juiste informatie waardoor de IODS commissie geen goede afweging kan maken.

Van Geel moet bakzeil halen
Op 5 april maakt de Raad van State bekend dat overheden zich moeten houden aan de Europese regels voor luchtvervuiling. De plannen van staatssecretaris van Geel om de regels te versoepelen worden niet toegestaan door de Raad van State waardoor projecten als de A4 Midden-Delfland niet door kunnen gaan of grote vertraging zullen oplopen. De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer per brief laten weten dat zijn plannen niet door gaan. Door de Europese regels kan aanleg van een weg alleen als er maatregelen worden genomen die de lucht schoner maken en dat zal nog wel jaren gaan duren. Van Geel hoopte dat de regels alleen zouden gelden voor bewoonde gebieden en niet voor weilanden. Het kabinet wil de normen voor fijn stof niet in alle gevallen toepassen maar dat is volgens de Raad van State juridisch niet mogelijk. Van Geel hoopt via de Europese Commissie een oplossing te vinden voor het probleem van stikstofdioxiden en fijn stof.

Trajectnota/MER 1e fase verschijnt
De trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam 1e fase is verschenen. Op basis van deze nota adviseert de adviescommissie IODS de minister van V&W over de afweging van de verschillende alternatieven. De A4 zou hierbij het beste uit de bus komen, e.e.a. is echter sterk afhankelijk van hoe je de gegevens wil interpreteren. In deze nota worden nog steeds evenals in het concept het geval was appelen met peren vergeleken (3 baans- en 2 baanswegen). Daarnaast vallen de volgende zaken op:

 • De gegevens uit de DHV rapporten lijken niet te zijn meegenomen.
 • De nieuwe MER milieuonderzoeken in verband met de bijgestelde verkeersintensiteit gegevens zijn niet terug te vinden.
 • Men heeft geen rekening gehouden met de uitspraken van de Raad van State die juist voor de A4 onoverkomelijke problemen kunnen opleveren.
 • Het rapport is nog niet compleet uitgewerkt.
 • De veilingroute is niet gelijkwaardig meegenomen.

A13 beter volgens Rijkswaterstaat
Op 16 april 2005 maakt verkeerskundige van der Chijs bekend dat uit tot nu toe geheime bijlagen van Rijkswaterstaat bij de Trajectnota A4 blijkt dat een verbrede A13 beter is voor de verkeersafwikkeling dan de aanleg van de A4. Wethouder Grashoff van gemeente Delft ziet alleen iets in een gestapelde A13 waarbij de huidige A13 voor het locale verkeer zou worden benut terwijl een nieuwe weg onder de huidige A13 als doorstroomroute zou moeten gaan fungeren. Grashoff beseft echter ook dat dit een kostbare optie is bovendien is de milieudruk nu al erg groot door de A13. Delft kiest daarom in de komende IODS adviescommissie vergadering voor de A4 volgens de Plan Norder variant. Wethouder van der Kamp van gemeente Midden-Delfland kiest ook voor de A4. Hij denkt dat deze weg het sluipverkeersprobleem in deze gemeente gaat oplossen, de meningen daarover zijn verdeeld. De verbreding van de A13 is opgenomen in het Meerjarenprogramma infrastructuur van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de minister houdt die optie dus nog open als alternatief voor de A4 of wil beide wegen in de nabije toekomst gaan aanleggen.

Adviescommissie IODS kiest voor A4
Op 21 april 2005 adviseert de adviescommissie IODS minister Peijs op basis van de 1e fase van de trajectnota MER A4 een verdere uitwerking van de A4 in de 2e fase. Hierbij dient het kwaliteitsprogramma uit het rapport “Kansen benutten, impasses doorbreken” als basis voor de inpassing. De inpassing van de weg hoeft slechts aan de volgende zeven criteria te voldoen zo valt te lezen in de brief aan Peijs:

 • Ontsluiting Kethelplein in alle richtingen.
 • Voldoen aan de wettelijke luchtkwaliteit en geluidshindernormen.
 • Een tunnel over 2,5 km tussen Vlaardingen en Schiedam.
 • De weg moet voldoen aan de geluid- en zichtgaranties in Midden-Delfland. Dit betekent een geluidswal van maximaal 2,5 meter hoog en maximaal 40 dB(A) geluid op 250 meter van de weg.
 • Aanleg van een ecologische verbinding van minimaal 100 meter op maaiveld ter hoogte van de Zweth en Slinksloot. Aanleg van ecologische verbindingen voor de Schie en A13.
 • Aanleg van een groenblauw lint tussen de Ackerdijkse plassen en de Vlietlanden met 100 ha nieuwe natuur, 250 ha zwaar agrarisch natuurbeheer en natuurlijk waterbeheer.
 • Aanleg van recreatieve routestructuur.

Het terugbrengen tot zeven condities betekent blijkbaar dat niet alles uit het IODS rapport wordt meegenomen. Er wordt niet gesproken over bijvoorbeeld de sanering van de glastuinbouw, de Pilot Groen Ondernemen, het Vitaliteitsfonds, het sluipverkeer, het grondinstrument, verlaging Kruithuiswegviaduct en de lichthinder. Zaken die allemaal wel in het IODS rapport aan de orde kwamen. In een IODS persbericht van 22 april 2005 wordt de vraag of het past binnen het taakstellend budget niet beantwoord, terwijl dit toch één van de vragen is die onderzocht is in de Trajectnota. Het is bekend dat alleen de A4-sober en de Veilingroute binnen dit budget blijven. Menno Olman, plaatsvervangend directeur generaal personenvervoer van het ministerie van V&W, heeft in de IODS nieuwskrant nr. 11 gezegd dat er geen weg komt als het budget onvoldoende blijkt te zijn en ook de minister heeft al eerder een dergelijke uitspraak gedaan. Men heeft echter zijn zinnen gezet op aanleg van de A4 en lijkt voorbij te gaan aan alle onderzoeken in het kader van de MER die aanleg van deze weg niet rechtvaardigen.

Provincie niet akkoord met bestemmingsplan Groenoord
Op 27 april 2005 wordt bekend dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het bestemmingsplan Groenoord van de gemeente Schiedam niet goed keuren. Men vindt het plan te gedetailleerd ten aanzien van de inpassing van de A4. De provincie wil eerst de uitkomsten van de aanvullende MER en het tracébesluit van de minister afwachten en voorkomen dat het bestemmingsplan voor vertraging gaat zorgen.

A4 als tolweg door het bos
Het Nederlandse bedrijfsleven wil tolwegen met publiek private financiering gaan bouwen en heeft daarvoor een convenant met het ministerie van Verkeer en Waterstaat opgesteld zo wordt in juni 2005 bekend gemaakt. Royal Haskoning ingenieursbureau wil met enkele partners de ontbrekende stukken van de A4 tussen Amsterdam en Antwerpen gaan aanleggen, ook Ballast Nedam zou met een aantal andere bedrijven een plan hiervoor hebben ingediend. De A4 Midden-Delfland zou hierbij als tolweg worden uitgevoerd. Volgens het plan van Haskoning is het de bedoeling dat langs de weg door Staatsbosbeheer een strook bos van een kilometer breedte wordt aangelegd om te dienen als geluidsscherm. Men hoopt zo ook het asfalt maatschappelijk acceptabel te maken aldus de bestuursvoorzitter van Haskoning. Men heeft zich blijkbaar niet erg verdiept in de geschiedenis van de bezwaren tegen deze weg en denkt dat men in Midden-Delfland blij is met een stuk bos. Werkgeversorganisatie VNO-NCW West wil in tegenstelling tot deze bedrijven juist geen tol heffen op de A4 omdat er al genoeg geld voor de aanleg beschikbaar is.

MER duurt langer
Op 4 augustus wordt bekend dat de MER voor de A4 zeker drie maanden langer gaat duren. Er bestaan ernstige twijfels of de A4 wel op alle punten beter uit de bus komt dat de alternatieven die Rijkswaterstaat niet meer wil onderzoeken. De voorzitter van de werkgroep A4 voor de commissie voor de MER, oud staatssecretaris Dick Tommel heeft om aanvullende informatie gevraagd aan de minister. De nadelen van de A4 probeert men buiten de publiciteit te houden. In de IODS Nieuwskrant van juni benoemt Oscar Mendlik, de projectleider A4 Delft-Schiedam van rijkswaterstaat alleen de voordelen van de A4. Deze nieuwskrant lijkt toch steeds meer op een promotiekrant voor de commissie IODS in plaats van op een informatiekrant over de ontwikkelingen van de A4.

VNO-NCW begint symbolisch met aanleg A4
Het duurt de werkgeversorganisatie VNO-NCW allemaal te lang. In augustus geeft deze organisatie een symbolisch startschot voor aanleg van de A4 door een rol zwart plastic op het zandlichaam uit te rollen. VNO-NCW vindt dat de aanleg van de belangrijkste snelweg van ons land nu echt van start moet gaan. Helaas voor VNO moet eerst de MER nog worden doorlopen en voldoet de weg niet aan de milieunormen die er op dit moment gelden.

Versnelde aanpak knelpunten
De A4 Midden-Delfland wordt in september door minister Peijs genoemd als één van de trajecten die versneld kan worden aangelegd. Versnellingsprijs is de nieuwe naam voor het aanleggen van wegen waarop later als de kilometerheffing technisch mogelijk is achteraf via tol de aanleg zal worden bekostigd. Via internet kunnen automobilisten dan zien of een wegvak al is afbetaald en dus wanneer de tolheffing stopt op dat traject.

Debat A4 in Schiedam
Een notitie van Ben van der Chijs heeft gezorgd voor het houden van een openbaar debat op 8 september 2005 tijdens de raadscommissie Verkeer en Ruimte vergadering in Schiedam. Deze notitie is door Vlaardingen en Schiedam doorgestuurd naar de Tweede Kamer voor commentaar. De Tweede Kamer heeft de notitie weer doorgestuurd naar Minister Peijs maar zij heeft aan de Kamer geen antwoord gegeven op vragen naar aanleiding van deze notitie. Volgens van der Chijs is de concept trajectnota onjuist en onvolledig. Vlaardingen en Schiedam denken dat de files op de A13 en de A20 niet worden opgelost door aanleg van de A4 en dat de doorstroming van de A4 stagneert. Ook zou de A13-A16 variant voor de totale verkeersafwikkeling tussen Rotterdam en Den Haag beter zijn. Zij hebben hierover vragen gesteld aan de minister.

Trajectnota MER opnieuw naar Commissie voor de MER
Op 1 oktober 2005 heeft Rijkswaterstaat een verbeterde versie van de concept Trajectnota MER naar de Commissie voor de MER verstuurd. De eerdere versie was niet naar de zin van de commissie omdat belangrijke zaken zoals de verkeersveiligheid en de natuurlijke omgeving niet juist waren weergegeven in de oorspronkelijke versie.

A4 en Blankenburgtunnel gekoppeld
De lokale Vlaardingse politieke partij VV2000 komt op 6 oktober 2005 met een nieuw alternatief op de proppen. Doordat de Blankenburgtunnel in het plan RR2020 van de stadsregio Rotterdam weer is genoemd en in de belangstelling is gekomen denkt VV2000 aan een geboorde tunnel van de A4 bij Delft naar de aan te leggen Blankenburgtunnel. De A4 zou dan niet te horen, te zien of te ruiken zijn en Midden-Delfland, inclusief de Zuidbuurt blijven dan ongeschonden. Wel zou er een verkeersknooppunt tussen Vlaardingen en Maassluis kunnen komen aldus VV2000. Dat dit knooppunt wel een aantasting van Midden-Delfland zal betekenen lijkt men niet te beseffen.

Vlaardingen wil meten
Vlaardingen wil de luchtkwaliteit rond het A4 tracé gaan meten samen met Schiedam. Deze gemeente zegt in oktober 2005 echter niets in het plan te zien zolang er geen beslissing is genomen om de A4 aan te leggen. De metingen zullen hierdoor waarschijnlijk niet doorgaan als Vlaardingen de kosten van het onderzoek alleen zal moeten betalen.

CDA Vlaardingen voor A4
Het Vlaardingse CDA is voorstander van aanleg van de A4 zo valt te lezen in het concept verkiezingsprogramma wat in oktober 2005 verschijnt. Het is wel noodzakelijk dat Midden-Delfland geen overlast van stank, stof en geluid te verduren krijgt. Het CDA eist ook een volwaardige aansluiting van Vlaardingen op de A4. Ze zijn dus eigenlijk nog steeds tegen want aan die eisen kan niet worden voldaan.

Nieuwskrant IODS nummer 13
De IODS Nieuwskrant van oktober 2005 bevat geen enkele toelichting op de berichtjes die in de afgelopen maanden in de pers zijn verschenen over de A4. Het bevat wel een interview met van den Nieuwenhoven waarin zij er zonder meer van uitgaat dat de weg wordt aangelegd omdat het geld beschikbaar is, Ze gaat hierbij maar weer even voorbij aan het feit dat zelfs de IODS variant op dit moment niet aan de milieunormen voldoet. Daarnaast een artikel over de Eendenkooi bij Schipluiden waar het verkeer op slechts vijfhonderd meter afstand zal langs razen als de A4 wordt aangelegd. De wat dubieuze rol van Natuurmonumenten, die eigenaar is van deze kooi, maar wel heeft ingestemd met de A4 volgens de IODS variant komt weer in gedachten bij het lezen van dit artikel. Slechts de honderd hectare nieuwe natuur die zij door aanleg van de A4 kunnen verwerven heeft Natuurmonumenten over de streep getrokken.

Bronnen:

 • www.verkeerenwaterstaat.nl
 • www.vrom.nl
 • www.iods.nl
 • http://parlando.sdu.nl
 • www.groenlinks.nl
 • www.looktv.nl
 • www.vno-ncw.nl
 • Haagse courant, diverse artikelen
 • Rotterdams Dagblad, diverse artikelen
 • AD – Rotterdams Dagblad, diverse artikelen
 • Trouw, diverse artikelen
 • Schakel MiddenDelfland, diverse artikelen
 • Brief van minister V&W aan Tweede Kamer, Resultaten taskforce PPS/infrastructuur, 25 februari 2005
 • Brief van staatssecretaris milieu, ministerie VROM aan Tweede Kamer, Nationaal Luchtkwaliteitsplan 2004, 18 februari 2005
 • Project A4 Delft-Schiedam, aspect luchtkwaliteit, Advies Commissie Van den Hout, 2 februari 2005
 • Brief van commissie IODS aan minister Peijs, Afweging alternatieven trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam, 21 april 2005
 • Persbericht IODS, A4 Delft-Schiedam beste oplossing voor verkeersproblemen, 22 april 2005
 • Nieuwsbrief IODS
 • Persbericht Stichting Stop RW 19/A4, A4 Delft-Schiedam produceert te veel herrie, 31 maart 2005

Oktober 2005