Zuidrand weer op de schop

  1. Home
  2. /
  3. Gebied
  4. /
  5. Zuidrand
  6. /
  7. Zuidrand weer op de schop

Zuidrand weer op de schop

Als het aan de provincie ligt gaat de Zuidrand weer op de schop. Het Midden-Delflandgebied langs de rand van Vlaardingen en Schiedam zou in het kader van het IODS kwaliteitsproject groenblauw lint weer heringericht moeten worden. De vorige herinrichting van dit gebied is pas in 2007 grotendeels afgerond.

De Zuidrand bij Vlaardingen en Schiedam is in het kader van de Reconstructiewet Midden-Delfland in 2006-2007 opnieuw ingericht. Hier is destijds veel over te doen geweest in zowel de gemeenteraad van Vlaardingen als die van Schiedam. Dit plan heeft toen ook geresulteerd in de oprichting van Actiecomité Behoud Woudweg die zich ten doel stelde deze Zuidrand zoveel mogelijk het authentieke weidse poldergevoel met koeien, weilanden en boerderijen te laten behouden. Dit heeft gezorgd voor een aangepaste herinrichting van de Zuidrand waarbij het meeste bos en moeras uit de oorspronkelijke plannen is geschrapt. Een inrichting die meer tegemoet kwam aan de wens van de bewoners. Het gebied wordt nu tot grote tevredenheid van velen grotendeels beheerd door leden van Agrarische Natuurvereniging Vockestaert met koeien en schapen.

Het project Groenblauw Lint voorziet in 100 hectare nieuwe natuur, 250 hectare agrarisch natuurbeheer en ecopassages over de A4 Delft-Schiedam, over de Schie en onder de A13. Daarmee wordt een natuurverbinding gemaakt tussen de Vlietlanden en de Ackerdijkse Plassen. Dit zegt de provincie op haar website.

De 100 ha worden al elders in Midden-Delfland gerealiseerd, de ecopassages worden al aangelegd zoals afgesproken en de 250 agrarisch natuurbeheer komt niet in de Zuidrand. Er bestaat dus geen enkele reden voor dit herinrichtingsplan. Toch wil de provinciale projectleider dit onzalige plan doorzetten. Een van de belangrijkste onderdelen uit het plan is het afgraven van 50.000 m3 grond. Nou hebben ze even verderop toevallig heel veel grond nodig bij de aankleding van de A4 tunnel. Het lijkt er dan ook op dat dit plan is gebaseerd op de grondbehoefte bij de A4 in plaats van op het verbeteren van de natuur in Midden-Delfland.

De IODS projectleider, de heer Meijer, beweert dat hij dit plan in constant overleg ontwikkelt met de betrokken gemeenten Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen. Dat is echter niet het geval. Pas nadat Actiecomité Behoud Woudweg in Schiedam en Vlaardingen de aandacht heeft gevestigd op dit plan is er op ambtelijk niveau overleg geweest met beide gemeenten. In december 2013 had de provincie al een compleet inrichtingsplan klaar maar volgens de heer Meijer is destijds tijdens een bijeenkomst met o.a. Actiecomité Behoud Woudweg slechts uitgelegd waarom de provincie haar oog heeft laten vallen op de Zuidrand en hoe deze ecologische verbinding er globaal uit zou kunnen komen te zien. Het plan was echter al volledig ingevuld met veel riet en moeras en leek klaar om uitgevoerd te worden.

Midden-Delfland is weidevogelland en het IODS provincieplan lijkt hier geen rekening mee te houden. Weidevogels betekent zichtbare en hoorbare natuur, natuur waarvan recreanten kunnen genieten, natuur die je kan zien en beleven. Tijdens het dinsdag 17 juni 2014 gehouden symposium “Samen voor weidevogels in en om Midden-Delfland” wat door de provincie in Delft is georganiseerd, is weer eens bevestigd dat bomen, bosschages en riet slecht zijn voor de weidevogels. Er moet dus niet nog meer riet bijkomen maar juist riet worden weggehaald. De provincie heeft niet of slecht geluisterd bij dit symposium want lijkt nog steeds niet te beseffen dat natuur in Midden-Delfland in het teken moet staan van de weidevogels. Het provinciale IODS plan voor het authentieke veenweidegebied en Belvederegebied is niet alleen een ramp voor de authenticiteit van deze eeuwenoude polder maar betekent een verdere aantasting van de weidevogelhabitat.

Het afgraven van de 50.000 m3 grond lijkt de enige echte reden te zijn van dit voor de weidevogels ecologisch rampzalige plan. Dit plan betekent natuurlijk een grote besparing op de aanvoer van grond maar dat is absoluut geen reden om hier te gaan graven. Besparing op de aanleg van de A4 afwentelen op het gebied is onacceptabel. Verder is het in deze tijd van crisis onaanvaardbaar dat binnen 10 jaar een gebied twee keer wordt heringericht. De projectleider van de provincie Zuid-Holland zou moeten beseffen dat het gebied heel goed zelf kan bepalen wat er moet gebeuren in de Zuidrand van Midden-Delfland om het de recreant naar de zin te maken en daarnaast echt een bijdrage te leveren aan de natuurwaarden van Midden-Delfland. Er telt dan maar 1 ding en dat zijn de weidevogels, de rode lijst soorten als grutto en tureluur, de kievit en de scholekster.

juli 2014