Reconstructie Holierhoekse polder

  1. Home
  2. /
  3. Gebied
  4. /
  5. Zuidrand
  6. /
  7. Reconstructie Holierhoekse polder

Reconstructie Holierhoekse polder

Volgens vele recreanten in Midden-Delfland zou de Holierhoekse polder langs de Holyweg bij Vlaardingen en de Woudweg bij Vlaardingen en Schiedam zoveel mogelijk in de originele staat gehouden moeten worden. De meest recente kaart van Dienst Landelijk Gebied laat een onaanvaardbare aantasting zien van dit gebied.

Bron: Plankaart Abtswoude – Holierhoek 1-9-2001 Dienst Landelijk Gebied, Ministerie LNV.

Volgens deze kaart zijn er o.a. parkeerplaatsen gepland langs de Breeweg, Holyweg en Woudweg. Absoluut onaanvaardbaar om in dit gebied parkeerplaatsen te situeren waardoor weer extra verkeer wordt aangetrokken wat betrokken gemeenten juist proberen te beperken door spitsdoseerinstallaties te gaan aanleggen in de loop van dit jaar. Er zijn al genoeg pretpark- / floriade-achtige terreinen zoals de Krabbeplas bij Vlaardingen en Moeder Aarde bij Delft. Bezoekers van deze terreinen komen niet voor het natuurschoon maar puur voor recreatie en het maakt ze dan ook absoluut niet uit waar ze dat doen. Het lijkt erop dat er met de mensen die echt van Midden-Delfland genieten eigenlijk geen rekening wordt gehouden. Alles wat op de schop gaat krijgt dezelfde eenvormige structuur, met de cultuurhistorie van het landschap wordt absoluut geen rekening gehouden en als je in deze gebieden fietst of wandelt kan je jezelf ook op de Veluwe wanen of in Brabant want uit niets blijkt nog waar je je bevindt. Overal worden dezelfde grillig gevormde wateren aangelegd met meanderende waterwegen en grote stukken bos (bijvoorkeur op de laagste plekken zoals langs de Breeweg) waardoor het weidse uitzicht over de polder geheel verdwijnt. Kreekruggen worden afgegraven t.b.v. bijvoorbeeld de Olsthoornplas waardoor het verleden wordt weggesneden uit deze polder waar juist de kreekruggen zo goed behouden waren tot de reconstructie begon.

Alle plannen lijken nog geheel gebaseerd op ideeën van 25 jaar geleden en gemaakt achter de tekentafel want als je bos op de laagste plekken gaat aanleggen en water en plas-dras gebieden op de kreekruggen (die moeten dus worden afgegraven) en bospercelen rond de hier aanwezige boerderijen waardoor de samenhang tussen de boerderijen en omgeving volledig te niet wordt gedaan dan vraag ik mij af of dit nou echt is wat de M-D liefhebber wil zien. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de plannenmakers die de meest recente kaart hebben getekend niet ter plaatse hebben gekeken bovendien getuigt e.e.a. naar mijn idee van minachting van dit eeuwenoude cultuurlandschap. Beter was het geweest als de plannenmakers eerst de archeologie van dit gebied hadden bekeken. Het rapport van E.J. Bult in opdracht van de reconstructiecommissie MD uit 1983 getiteld: “Midden-Delfland, een archeologische kartering…” geeft duidelijk de bodem met aanwezige kreekruggen weer en als je die kaart en de huidige inrichting als uitgangspunt neemt en het gebied daarnaast ook daadwerkelijk extensief recreatief inricht dan kan het voor de echte liefhebbers en de aanwezige dieren van koeien tot padden toch wat moois worden. De helaas al gerealiseerde stroken bos zullen in de toekomst een ongewenste aantrekkingskracht gaan uitoefenen op, overigens schitterende, roofvogels en vossen die een grote bedreiging vormen voor de weidevogels en weidevogelnesten. Men hinkt hier blijkbaar op twee gedachten of op drie gedachten. Recreatie, weidevogels en “natuur” die gebiedsvreemde dieren aantrekt kan niet in hetzelfde gebied gerealiseerd worden. Dit gaat ongetwijfeld ten koste van de weidevogels die hun habitat zien aangetast.

Doorkijkje tussen de knotwilgen langs de Holyweg richting Olsthoorplas, de paarse gloed wordt veroorzaakt door de bijna volvelds groeiende distels, hoewel deze bloeiende distels zorgen voor een prachtige aanblik zorgt het niet onderhouden van dit gebied voor overlast en zal het karakteristieke veenweidelandschap verloren gaan.

Beter zou het zijn om verder dit gebied met rust te laten, ik spreek denk ik ook namens de weidevogels. Hoogstens kan gedacht worden aan een wandelpad (honden aangelijnd of verboden) wat zoveel mogelijk over de kreekruggen voert vanaf de Holyweg, de kreekruggen zoveel mogelijk volgend richting Woudweg / zandlichaam A4. Hierbij rekening houdend met de toekomstige bestemming waarbij voorkomen moet worden dat er voor boeren onrendabele stroken grond resteren waarvoor geen belangstelling bestaat om ze te pachten. Daarnaast is het essentieel om rond de aanwezige boerderijen ruim voldoende weiland over te houden om de inpassing in het landschap te behouden. Het mooiste zou zijn als de bewoners van de boerderijen hier dan nog een paar koeien en schapen zouden laten lopen. DLG kan dat stimuleren door goedkope pacht bij gebruik voor koeien en schapen.

Als de slootkanten worden herschapen in vlakke taluds moeten de slootkanten ter plaatse van de kreekruggen zeker worden ontzien. Hierdoor wordt het historisch gegeven van de kreekruggen extra benadrukt. Als de slootkanten daadwerkelijk aangepast gaan worden moet dat wel met een liniaal er langs gebeuren, de sloten zijn nu kaarsrecht en dat hoort zo te blijven in een polderlandschap. In de Aalkeetbuiten polder is getracht om de slootkanten te laten kronkelen na afvlakking van de kanten en dat ziet er niet uit is mijn bescheiden mening, ik hoop dat de begroeiing dit in de toekomst zal camoufleren en hoop dat bij toekomstig slootonderhoud rekening gehouden zal worden met het oorspronkelijke kaarsrechte slotenpatroon.

Ik hoop dat dit schrijven nog kan bijdragen aan een discussie over de bijstelling van de plannen voor de Holierhoekse polder. Er is genoeg intensieve recreatie in Midden-Delfland, richt dit gebied in voor mensen die genieten van rust, ruimte, weidevogels, fluitenkruid, koeien, schapen, knotwilgen, oude boerderijen en kreekruggen om maar eens wat te noemen.

Bronnen:

Eerder gepubliceerd in Midden-Delfkrant, Midden-Delfland Vereniging, nummer 110, juni 2003.

Juni 2003