A4 met Vaart manifestatie

  1. Home
  2. /
  3. A4 en Blankenburgtunnel
  4. /
  5. A4 met Vaart manifestatie

Succesvolle A4 met Vaart manifestatie

Op Hemelvaartdag 2010 is door Stichting A4 met Vaart bij het A4 zandlichaam op de grens tussen Vlaardingen en Schiedam een druk bezocht en succesvol evenement georganiseerd. Behoud het Landschap was het motto van deze middag. Naast een optreden van de bekende band Kommer en Kwel die speciaal een stomend en ronkend A4 met Vaartlied had gecomponeerd, waren er diverse sprekers uitgenodigd. Zowel voor als tegenstanders van de A4 bleken eensgezind over de voordelen van de A4 met Vaart. Op het zandlichaam wapperde, de vaart symboliserend, een lang lint van blauwe ballonnen in rechte lijn richting Midden-Delfland. Verschillende bezoekers van de manifestatie die zich voor het eerst verdiepten in het plan A4 met Vaart begrepen niet dat er door de minister nog naar een andere variant gekeken wordt. Naast uiteraard, geestelijk vader van de A4 met Vaart, Ton Poot waren er verschillende locale en provinciale politici die zich uitspraken voor de A4 met Vaart. Ook voor A4 tegenstander en “beroeps luis in de pels van Rijkswaterstaat”, Ben van der Chijs was de Vaartvariant acceptabel hoewel hij uiteraard de A14 en A54 noemde als wegen die in tegenstelling tot de A4 echt een oplossing voor de vele files in de Randstad zouden zijn.

Gebiedsvisie en A4 met Vaart
De A4 met Vaart is eigenlijk de enige oplossing die echt kan voldoen aan de IODS criteria; niet horen, zien en ruiken. Daarnaast biedt deze oplossing een grote recreatieve meerwaarde. Vlaardingen en Schiedam worden door deze groen-blauwe ader direct verbonden met Midden-Delfland. Versterken van de relatie stad-platteland door het ontwikkelen van poorten en verbindingen tussen Midden-Delfland en haar omgeving was één van de opdrachten uit de Gebiedsvisie. Iedereen die de Gebiedsvisie onderschrijft zou daarom dit plan moeten omarmen. De A4 met Vaart is Hollands vernuft in de polder en zorgt echt voor behoud van het landschap. De politici van de betrokken steden waren hier al langer van overtuigd maar nu lijkt het ook bij de locale politiek in Midden-Delfland door te dringen.

Hoogheemraadschap en de A4
Voor het Hoogheemraadschap heeft de aanleg van de A4 grote consequenties. Er zullen ingrijpende aanpassingen in de waterhuishouding van de Holierhoekse en Zouteveense polder gedaan moeten worden. De vaart biedt als zoetwaterreservoir een belangrijke uitbreiding van de wateropvangcapaciteit. Door de Europese Kaderrichtlijn Water moet Delfland de waterkwaliteit verbeteren. Het Hoogheemraadschap wil hiervoor o.a. vele kilometers milieuvriendelijke oever aanleggen in haar gebied. 10 kilometer oever kan zonder dat het Hoogheemraadschap kosten maakt worden gerealiseerd bij aanleg van de A4 met Vaart. Voor het Hoogheemraadschap heeft de Vaartvariant nog een belangrijk voordeel, de open bak van de Eurlingsvariant voor de A4 zorgt voor een paar honderdduizend liter vervuild water die door het Hoogheemraadschap moet worden afgevoerd en gezuiverd, de vaartvariant kent dit nadeel niet. Het Hoogheemraadschap is als waterbeheerder nadrukkelijk betrokken geweest bij de inpassing van de A4 in IODS verband en kan zich niet nu ineens afzijdig houden van de discussie, zeker gezien de grote consequenties op watergebied die aanleg van de A4 heeft en de kosten die hiermee gemoeid zijn.

Ontwerp Tracé Besluit
Tot 11 mei kon als inspraak op het Ontwerp Tracé Besluit van de A4 een zienswijze worden ingediend. De laatste inspraakronde voor de A4 is hiermee afgesloten. Nu rest nog uitsluitend de gang naar de rechter om bezwaar te maken tegen aanleg van de A4 of de manier waarop de A4 wordt aangelegd. Alleen personen en organisaties die een zienswijze op het OTB hebben ingediend kunnen nu nog bezwaar aantekenen bij de Raad van state. Door de Crisis & Herstelwetzijn de locale overhedenbuitenspel gezet, gemeentes kunnen niet meer procederen tegen het rijk . Alleen direct belanghebbenden kunnen nog bezwaar maken bij de rechter. Ook voor actiegroepen wordt het door deze wet lastiger omdat die moeten aantonen direct belanghebbende te zijn. De Raad van State heeft zich zeer kritisch uitgelaten over deze nieuwe wet. Met name wordt door de raad o.a. het moeten voldoen aan de regels en beginselen van het Europees recht genoemd.

De A4 past eigenlijk niet in deze wet omdat het daarbij gaat om het versnellen van projecten die nog helemaal ontwikkeld moeten worden. De A4 is al aan het einde van het besluitvormingstraject, van versnelling kan daarom geen sprake meer zijn. Door de A4 toch in deze wet op te nemen heeft de minister willen voorkomen dat lagere overheden zich tot de Raad van State zouden gaan wenden. Zowel stichting A4 met Vaart als stichting Stop Rijksweg 19/A4 hebben al aangekondigd bezwaar te gaan aantekenen als het definitieve Tracébesluit niet brengt waar in inspraakreacties om is gevraagd. Juristen hebben op basis van het OTB aangegeven goede mogelijkheden te zien voor een geslaagde bezwaarprocedure. Misschien zag Eurlings de bui al hangen. Hij heeft als minister zijn lot verbonden aan de A4 en is door zijn eigen ambtenaren al eens gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van het niet meenemen van de Vaartvariant.

Uit: Schakel MiddenDelfland, 20 mei 2010